VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Adaptacja Kwestionariusza Interpersonalnego Poczucia Winy IGQ-67
Adaptation of Interpersonal Guilt Questionnaire IGQ-67

Jonathan Britmann, Milena Rządkowska

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 1/Nr 1(1)/2009
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Interpersonalne poczucie winy, mające duże znaczenie w funkcjonowaniu osobowości, rozwoju i utrzymywaniu się psychopatologii, badane jest nieustannie przez klinicystów, począwszy od Zygmunta Freuda. Psychologowie i psychiatrzy zajmują się zwłaszcza takim jego aspektem, kiedy odczuwamy poczucie winy związane ze strachem, że być może uczynimy bądź czynimy swoim postępowaniem krzywdę naszym bliskim. Taki rodzaj poczucia winy wynikać może z patologii, a odczuwany permanentnie może prowadzić do patologii. Właśnie dlatego amerykańscy psychiatrzy wprowadzili nowe narzędzie - Kwestionariusz Interpersonalnego Poczucia Winy (IGQ,Interpersonal Guilt Questionnaire) - do badania różnych typów poczucia winy związanego ze strachem przed krzywdzeniem innych [O'Connor, Berry, Weiss i Bush, Sampson, 1997]. W celu zweryfikowania wstępnej polskiej wersji IGQ-67 zostały przeprowadzone dwa badania: w grupie klinicznej (22 osoby, będące w czasie trzymiesięcznej psychoterapii w dwóch ośrodkach: Oddziale Dziennym Szpitala Psychiatrycznego w Tworkach i Ośrodku Psychoterapii Medycznej w Białymstoku) i nieklinicznej (33 osoby w wieku od 23 do 58 lat, mieszkańcy głównie Warszawy i Łodzi). Celem było porównanie charakterystyk psychometrycznych adaptowanego narzędzia, a także ocena jego rzetelności i trafności. Wyniki badań sugerują, że badani z grupy klinicznej charakteryzują się wyższymi wynikami na wszystkich poszczególnych podskalach adaptowanego narzędzia. Wszystkie podskale IGQ-67 charakteryzują się umiarkowaną do bardzo wysokiej wewnętrzną spójnością. Analizy dotyczące trafności teoretycznej oparte na metodzie sprawdzania różnic międzygrupowych wskazują na dobrą trafność testu w tym zakresie. Okazało się, że wyniki w poszczególnych podskalach były wyższe w grupie klinicznej. W celu zweryfikowania trafności teoretycznej narzędzia przeprowadzono porównanie wyników IGQ-67 z wynikami uzyskanymi z pomiaru za pomocą kwestionariuszy TOSCA i NEO-FFI. Interesujący jest fakt wysokich korelacji z podskalą neurotyczności NEO-FFI, które sugerują, że IGQ-67 faktycznie mierzy pewne aspekty neurotycznego poczucia winy, co potwierdza założenia badawcze.

Słowa kluczowe:
wina, wstyd, altruizm, interpersonalne poczucie winy

Abstract:

Interpersonal Guilt has a great significance for functioning of the personality, as well as for the development and permanence of psychopathology. It has been researched permanently by the clinicians ever since Sigmund Freud's times. Psychologists and psychiatrists concentrate mainly on the aspect of Interpersonal Guilt, connected with the fear that our behavior harms or may harm our relatives. The feeling of guilt of such kind may result from pathology and being felt permanently can lead to pathology. Just because of that the American psychiatrists introduced a new instrument - Interpersonal Guilt Questionnaire (IGQ-67), that is designed to operationalize and asses several types of interpersonal guilt related to the fear of harming others [O'Connor, Berry, Weiss, Bush & Sampson, 1997]. In order to verify precursory Polish version of the IGQ-67 two researches were made: first in the clinical group of 22 people who were attending the three-month long psychotherapy in two centers: Daily Unit of Tworki Mental Hospital and Medical Psychotherapy Centre in Bialystok and the second - nonclinical group of 33 people, aged from 23 to 58, who live mainly in Warsaw and Lodz. The researches were aimed to compare the psychometric characteristics of the adaptapted instrument and the assessment of its reliability and accuracy. According to the results of the research, the members of the clinical group achieved higher results on all particular subscales of the adapted instrument. All subscales of the IGQ-67 are characterized by inner coherence ranged from moderate to very high. The analysis of the theoretical accuracy, based on the method of the verification of the differences between the groups, has shown good accuracy of the test in this range. The results achieved on particular subscales were significantly higher in the clinical group. In order to verify the theoretical accuracy of the instrument, there was made the comparison between the results achieved with the IGQ-67 and the results of the research with the usage of 3 the TOSCA and the NEO-FFI questionnaires. Interesting is the fact of high correlations with the subscale of the NEO-FFI neuroticism, suggesting that some aspects of neurotic guilt are really measured by the IGQ-67, that confirm the research assumptions.

Key words:
guilt, shame, altruism, interpersonal guilt

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu