VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Depresja i terapia tianeptyną
Depression and tianeptine therapy

Anna Mosiołek

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 4 (NR 2)/2012
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Współczesne koncepcje etiopatogenetyczne depresji zakładają istnienie wielu czynników predysponujących do jej wystąpienia, wśród których szeroko rozumiany stresor odgrywa najistotniejszą rolę. Depresja prowadzi do poważnych zmian w OUN, takich jak atrofia neuronów, zmniejszenie liczby komórek nerwowych oraz upośledzenie neurogenezy i zmniejszenie możliwości przetrwania komórek. Podczas gdy stres powoduje zmniejszenie neurogenezy, tianeptyna za pośrednictwem regulującego działania na oś stresu przeciwdziała tym procesom, powodując zwiększoną ekspresję czynników neurotroficznych, takich jak BDNF (brain-derived neurotrophic factor) i NGF (nerve growth factor) oraz wzrost neurogenezy i ogółu procesów plastyczności neuronalnej. Skuteczność tianeptyny w leczeniu pacjentów z depresją i depresją z objawami lękowymi została potwierdzona empirycznie, a ponadto doniesienia z badań wskazują, że może ona mieć szczególny potencjał w leczeniu specyficznych grup pacjentów depresyjnych, takich jak osoby starsze, osoby obciążone somatycznie i osoby uzależnione od alkoholu.

Słowa kluczowe:
depresja, tianeptyna, neuroplastyczność

Abstract:

Modern etiopathogenetic concepts which presuppose the existence of a depressionrisk factors for its occurrence, conclude that stressor plays the most important role on its development. Depression leads to major changes in the CNS, i.e. the atrophy of neurons, impairment of neurogenesis, reduction of the number of nerve cells and decrease of their survival potential. Whereas stress reduces neurogenesis, tianeptine prevents these processes through its regulating impact on stress axis. As a result, the expression of both BDNF (brain-derived neurotrophic factor) and NGF (nerve growth factor) increases. Tianeptine causes in crease neurogenesis effects, enhances neuronal plasticity. Efficacy of tianeptine in the treatment of patients with depression and anxiety symptoms of depression was empirically corroborated. Reports indicate that it may have specificity in the treatment of many groups of depressed subjects, such as: the elderly, patients with somatic comorbidities, and alcohol addicts.

Key words:
depression, tianeptine, neuroplasticity

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu