VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Arteterapia w przestrzeni depresji (II etap)
Art therapy in the world of depression (II phase)
 
Aleksandra Chmielnicka-Plaskota, Bartosz Łoza, Paweł Bednarski, Anna Zielińska
 
Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 5 (NR 2)/2013
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619
 
STRESZCZENIE
Celem opisanych badań jest aktywizacja arteterapeutyczna pacjentów z zespołami depresyjnymi. W pracy dokonano analizy II etapu badań z zakresu arteterapii w psychiatrii.
Pierwszy etap badań opisano w piśmie „Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny” z 2011 r., vol. 3 (nr 3). Na tym etapie badań zastosowano działania arteterapeutyczne w przestrzeni otwartej. Podjęto takie formy aktywności twórczej jak warsztaty twórcze, performance i instalacja. Kontynuowano działania o charakterze poznawczym, emocjonalnym oraz behawioralnym. W studium przypadków na bazie diagnozy i karty obserwacji sesji arteterapeutycznej opisano proces powstawania wytworu plastycznego oraz podano wypowiedzi pacjentów przed sesją, w jej trakcie oraz po niej. Dokonano porównania I i II etapu arteterapii, bazując na skalach subiektywnych – skalach opisowych opartych na sztuce. Skale te w ogólnej koncepcji projektu pt. „Od działalności artystycznej do rehabilitacji własnych kompetencji” będą stanowiły uzupełnienie badań psychometrycznych (skal PGWB i HADS) (III etap badań).
 
Słowa kluczowe:
psychiatria, depresja, lęk, arteterapia
 
ABSTRACT
The purpose of these studies is to stimulate patients with depression to art therapeutic activity. We analyze the 2nd phase of studies on art therapy in psychiatry. The 1st phase was presented in “Neuropsychiatry. Clinical Review”, vol. 3 (No 3) 2011. At the current stage, arttherapeutic activities are applied in open space. Such forms of creative activity as workshops, performance, and installation are undertaken. Previous activities of cognitive, emotional, and behavioral nature are continued. In case studies, the process of creating art is described based on the diagnosis, record of observations of the arttherapeutic session. Patient’s statements expressed before, during, and after the session are also quoted. A comparison of the 1st and 2nd phases of art therapy is done based on subjective scales, i.e., descriptive scales that rely on those used in fine arts. These scales, according to a general idea of the project: „From art activity to rehabilitation of one’s own competences”, will complement a psychometric research (PGWB and HADS scales) (3rd phase of studies).
 
Key words:
psychiatry, depression, anxiety, art therapy
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu