VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Zespół Gillesa de la Tourette’a w aspekcie neuropsychiatrycznym. Opis przypadku
Neuropsychiatric aspects of Gilles de la Tourette’s syndrome. Case raport
Dorota Jasińska, Agnieszka Wesecka, Ewa Teneta, Mirosław Nigborowicz, Jolanta Firak-Tora

Oddział Psychiatryczny, Szpital Specjalistyczny w Gorlicach

STRESZCZENIE
Zespół Tourette’a to zaburzenie neuropsychiatryczne, którego głównym objawem są tiki ruchowe i głosowe, mogące niejednokrotnie przybierać bardzo złożoną postać.
Etiologia zespołu nie została do końca poznana. Często towarzyszą mu inne choroby, takie jak ADHD, OCD, depresja, zachowania impulsywne oraz lękowe. Zespół ma swój początek w dzieciństwie. Częściej występuje u chłopców. Ze względu na aspekt psychospołeczny może być schorzeniem bardzo dotkliwym.
Słowa kluczowe: tiki, OCD, ADHD, histamina, paciorkowce hemolizujące grupy A i B

ABSTRACT
Tourette’s syndrome is a neuropsychiatric disease in which main role plays facial, head, neck and upper limbs movements’ disorders and also vocal disorders called ”tics”. Etiology is unknown and probably multifactorial. The syndrome can be associated with OCD, ADHD, depression and fear disorders. The disease more often occurs among boys and has its onset in childhood. As for the psychosocial burdens, Tourette’s syndrome can be considered as extremely painful and even life destroying.
Key words: tics, OCD, ADHD, histamine, streptococcus hemolytic group A and B

Nerwica lękowa – czy tylko? Opis przypadku
Anxiety disorder or something else? Case report

Dorota Jasińska, Jerzy Boczoń
Oddział Neurologiczny, Szpital Specjalistyczny w Gorlicach

STRESZCZENIE
Zaburzenia lękowe są jedną z najczęstszych przyczyn zgłaszania się do lekarzy pierwszego kontaktu, a także drugą po depresji (chorobie afektywnej jednobiegunowej) przyczyną wizyt w poradniach zdrowia psychicznego.
Szybki rozwój cywilizacyjny, skupienie się na dobrach konsumpcyjnych i rozluźnienie emocjonalnych relacji rodzinnych sprzyja powstawaniu coraz większej liczby zaburzeń psychicznych. Jak się przewiduje, staną się one plagą dwudziestego pierwszego wieku. Średnio co czwarty mieszkaniec naszej planety cierpi lub będzie cierpiał na któreś z kręgu zaburzeń psychicznych.
W poniższym artykule przedstawiamy opis przypadku 46-letniego mężczyzny, u którego zaburzenia lękowe były pierwszą manifestacją poważnych zaburzeń endokrynologicznych. Ponieważ nie były one leczone, doprowadziły do udaru mózgu i trwałego kalectwa, zagrażając bezpośrednio życiu pacjenta.
Słowa kluczowe: nadczynność tarczycy, anty-TSHR, przełom tarczycowy, udar niedokrwienny, psychosomatyka

ABSTRACT
Anxiety disorders are among the most common reasons of visits to GPs and also the second most frequent to psychiatric outpatient clinics (just right after unipolar affective disorder).
The fast development of the civilization, focusing on consumer goods and disintegrating family relationships influence excessively the emotional stability and cause many psychiatric disorders which are said to become the plague of the 21st century. On average, every fourth inhabitant of our planet is suffering or will suffer from any of the range of mental disorders.
In our article we describe a case of the 46-year old male who suffered from anxiety what was the first symptom of the severe endocrinological disorders which undiagnosed and untreated led to life-threatening ischemic stroke and permanent disability.
Key words: hyperthyroidism, thyrotoxicosis, anti-TSHR, ischaemic stroke, psychosomatics

10 najważniejszych badań olanzapiny, które należy znać
10 most important studies of olanzapine you need to know
Bartosz Łoza

Klinika Psychiatrii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

STRESZCZENIE
Olanzapina jest jednym z najważniejszych atypowych leków przeciwpsychotycznych. To podstawowy neuroleptyk w wielu wskazaniach. Intensywne badania doprowadziły do tego, że olanzapina osiągnęła największą liczbę zarejestrowanych wskazań. Została zarejestrowana w terapii ostrych faz schizofrenii oraz w leczeniu podtrzymującym tej choroby, w terapii faz maniakalnych, mieszanych i depresyjnych, a także w leczeniu podtrzymującym choroby afektywnej dwubiegunowej. Olanzapina ma ponadto rejestrację w terapii lekoopornych postaci depresji (w zaburzeniach jednobiegunowych).
Istnieje również wiele wskazań pozarejestracyjnych (off-label) dla olanzapiny, takich jak zaburzenia urojeniowe i lękowe, zespół stresu pourazowego (PTSD), zaburzenia odżywiania, zaburzenia osobowości (zwłaszcza typu pogranicznego), zespół de la Tourette’a, behawioralne i psychologiczne zaburzenia w przebiegu otępienia, a także inne zaburzenia, zwłaszcza zachowania. Duże badania wykazały, że olanzapina lepiej kontroluje objawy psychopatologiczne, ponieważ pacjenci są bardziej skłonni do kontynuacji terapii olanzapiną niż innymi lekami. W artykule przedstawiono przegląd przełomowych badań z zastosowaniem olanzapiny.
Słowa kluczowe: olanzapina, wskazania, zastosowania pozarejestracyjne, leki przeciwpsychotyczne

ABSTRACT
Olanzapine is one of the most important atypical antipsychotics. It is indicated as the first-line, registered psychiatric treatment for many disorders. Intensive research has led to the fact that olanzapine has achieved the highest number of approved indications. Olanzapine is indicated for acute and maintenance therapy of schizophrenia, bipolar manic and mixed episodes, bipolar depressive episodes and for the maintenance treatment of bipolar disorder. It is also indicated for treatment-resistant unipolar depression. There are also lots of off-label indications for olanzapine, like delusional disorders, anxiety disorders, post-traumatic stress disorders, eating disorders, personality disorders – especially borderline type, Tourette syndrome, behavioral and psychological symptoms of dementia, and many others, mostly behavioral disorders. Large studies found that olanzapine was better at controlling psychopathological symptoms because patients were more likely to remain on olanzapine than the other drugs. This paper presents the review of cutting-edge research works about olanzapine.
Key words: olanzapine, indications, off-label, antipsychotics

EEG-biofeedback jako metoda komplementarna w leczeniu zaburzeń lękowych
EEG biofeedback as a complementary method for treatment of patients with anxiety disorders
Maria Magdalena Szubert-Czarnocka

Pracownia Elektroencefalografii i Biofeedbacku Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza

STRESZCZENIE
Celem pracy było stwierdzenie, czy EEG-biofeedback jest skuteczną metodą w terapii zespołów lękowych. Treningi z użyciem tej metody spowodowały zmniejszenie lęku, poprawę koncentracji uwagi, obniżenie poziomu stresu i podwyższenie nastroju. Wyniki mogą sugerować celowość uzupełniającego stosowania EEG-biofeedbacku w leczeniu farmakologicznym lub psychoterapeutycznym.
Słowa kluczowe: EEG-biofeedback, zaburzenia lękowe, terapia komplementarna

ABSTRACT
The purpose of the study was to answer the question whether EEG-biofeedback is the effective treatment for anxiety disorders. It was found that such a treatment may decrease anxiety, improve attention, and lower stress level. These results suggest that EEG-biofeedback can be a complementary therapeutic method to pharmacotherapy or psychotherapy.
Key words: EEG-biofeedback, anxiety disorders, complementary therapy

Escitalopram rozpuszczalny w jamie ustnej (ODT), czyli odpowiedź na pytanie, jak jeszcze możemy usprawnić leczenie zaburzeń emocji
Escitalopram orally-disintegrating tablets (ODT), which is the answer to the question, how we can improve the treatment of emotional disorders

Maja Polikowska1,2, Małgorzata Reszczyńska2,3, Bartosz Łoza1,2
1 Klinika Psychiatrii, Oddział Fizjoterapii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
2 Amici Instytut
3 Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

 

STRESZCZENIE
Rosnąca fala nowych zaburzeń depresyjnych i lękowych sprawia, że potrzebujemy coraz lepszych i bardziej nowoczesnych rozwiązań dla pacjentów. Współczesny świat powoduje, że żyjemy szybciej, intensywniej, nie mając czasu na nic, a w szczególności na choroby i ich leczenie. Aktualne zapotrzebowanie to środek farmakologiczny, który nie tylko stanie się „pigułką szczęścia”, ale również zadziała maksymalnie szybko i docelowo, nie powodując spowolnienia w zachowaniu pacjenta. To też taki lek, który będzie można przyjąć w każdej chwili, dyskretnie i komfortowo. Rozwiązaniem podyktowanym współczesnym stylem życia oraz obecnością chorób cywilizacyjnych, jakimi stają się zaburzenia afektywne i lękowe, wydaje się escitalopram ODT, czyli lek w formie tabletek ulegających szybkiemu rozpadowi w jamie ustnej. Escitalopram w klasycznej formie stał się liderem w grupie leków przeciwdepresyjnych dzięki bezpieczeństwu stosowania, skuteczności oraz tolerancji. Escitalopram w formie ODT wychodzi naprzeciw wyzwaniom, jakie przed lekarzami stawiają pacjenci: m.in. potrzebie, by leczenie było szybsze, a poprawa pełniejsza i lepsza jakościowo.
Słowa kluczowe: escitalopram ODT, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, tolerancja, poprawa współpracy, wysoka skuteczność

ABSTRACT
The growing rate of depressive and anxiety disorders causes needs for more effective and more innovative solutions for patients. The modern world makes us live faster, stronger, not having time for anything, and in particular not to be ill and to treat ourselves. Current demand is for the drug that is not only able to be “happiness pill” but also works up quickly and ultimately, without slowing down the patient. It also should be the drug that can be taken at any time in privacy and comfort. The solution for the modern lifestyle and civilization diseases, like affective and anxiety disorders, seems to be escitalopram ODT, i.e. medication in the form of tablets quickly disintegrating in the mouth.
Escitalopram in its classical form has become a leader in a group of antidepressants, thanks to safety of use, effectiveness and tolerability. In the form of ODT, escitalopram meets the needs put by patients to the doctors. Needs for treatment to be faster and improving quality of life.
Key words: escitalopram ODT, orally-disintegrating tablets, tolerance, compliance improvement, high efficacy

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu