VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Najnowsze doniesienia dotyczące bezpieczeństwa terapii lewetyracetamem u kobiet w ciąży chorych na padaczkę
Recent data on the safety of levetiracetam treatment in pregnant women with epilepsy
Konrad Rejdak
Katedra i Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
 
STRESZCZENIE
Najnowsze dowody naukowe wyraźnie wskazują, że lewetyracetam może być uważany za lek bezpieczny w terapii padaczki u kobiet w ciąży. Zwłaszcza gdy jest stosowany w monoterapii, nie wywołuje ewidentnych efektów teratogennych ani nie zaburza u ich dzieci rozwoju funkcji poznawczych ocenianych w ciągu pierwszych 2–3 lat życia. Działanie to nie miało ewidentnego związku z dawką całkowitą leku i wydaje się, że rekomendowany zakres dawek dostosowany do indywidualnej wrażliwości pacjentek oraz ich zespołu padaczkowego jest równie bezpieczny. Efekty politerapii z udziałem lewetyracetamu, w szczególności w kombinacji z karbamazepiną i kwasem walproinowym, są mniej jednoznaczne i wymagają dalszych badań i obserwacji.
Słowa kluczowe: lewetyracetam, ciąża, bezpieczeństwo, wady wrodzone
ABSTRACT
Recent evidence strongly suggests that levetiracetam may be considered as a safe drug for the treatment of epilepsy in pregnancy. Especially when it is used alone, does not have an obvious teratogenic effects and does not interfere with the cognitive development of their children evaluated during the first 2–3 years of life. This effect was not clearly related to the total dose of the drug and it seems that the recommended dosage range tailored to individual patients and their sensitivity to specific epilepsy syndrome is equally safe. The effects of the polytherapy involving levetiracetam, particularly in combination with carbamazepine and valproic acid, are less clear and require further study and observation.
Key words: levetiracetam, pregnancy, safety, congenital malformations
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu