VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Znaczenie ciągłości leczenia środkami psychotropowymi w systemie zdrowia
Rationale for continuity of treatment of psychotropic medicines in health system
Bartosz Łoza
Klinika Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Instytut AMICI
 
STRESZCZENIE
Ciągłość podawania danego leku jest ważnym czynnikiem skutecznego leczenia. Pacjenci psychiatryczni powinni być stale zachęcani przez lekarzy psychiatrów, ale także przez krajowy system refundacji, do systematycznego przyjmowania leków. Wszelkie wątpliwości powodują, że chorzy odmawiają przyjmowania leków, dochodzi do nieporozumień oraz zaburzona zostaje współpraca. Pacjenci na ogół akceptują leki generyczne, natomiast niekorzystnie odbierają stałe zmiany systemu refundacji leków. Ażeby zapewnić powodzenie leczenia środkami generycznymi i systemowi dystrybucji leków, należy zaoferować przejrzyste zasady i wskazówki dotyczące zamiany leków psychiatrycznych, by pomóc pacjentom i profesjonalistom. Nowym problemem jest zjawisko zamiany leków generycznych, gdy dostęp do leku z wyboru ze strony pacjenta nie jest chroniony przez prawo. Nie do zaakceptowania są „nagłe i łatwe” zmiany lub skreślenia leków generycznych z listy refundacyjnej. To łamie główną zasadę, że leczenie psychiatryczne jest w podstawowym stopniu oparte na stabilizacji.
Słowa kluczowe: leki psychotropowe, system refundacji, leki generyczne, ciągłość leczenia
 
ABSTRACT
Continuous administration of a particular drug is an important factor for effective treatment. Psychiatric patients should be constantly encouraged by psychiatrists but also by the national refunding system to use their medicines constantly. Any concerns that patients have might make them refuse to take a drug, lead to confusion or affect their adherence to the medicines. Psychiatric patients generally accept generic medicines, but are also stressed by constantly changing system of refunding drugs, including generic drugs. To implement generic substitution and generic prescribing successfully, it is important to offer a clear rules and guides on therapeutically interchangeable psychiatric products to help patients and healthcare professionals. The new problem is the phenomenon of generic drugs interchanging, when the patient’s access to his drug-of-choice is not protected by law. Is not acceptable to change “abruptly and easily” or delete some products from the refunding list of psychiatric medicines. That breaks the main rule, that the psychiatric treatment is heavily focused on stabilization.
Key words: psychotropic medicines, refunding system, generics, treatment continuity
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu