VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Psychofarmakologiczna redukcja zagrożeń samobójczych
Psychopharmacological reduction of suicidal risk
Maja Polikowska, Bartosz Łoza
Klinika Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kliniczne Centrum Zdrowia Psychicznego SZPZLO Warszawa-Ochota
 
Streszczenie
Niektóre leki, takie jak: lit, ketamina i klozapina, wykazują korzystne właściwości w profilaktyce zachowań samobójczych u pacjentów psychiatrycznych. Jednakże przeprowadzono za mało badań, aby jednoznacznie stwierdzić, czy ogół leków psychotropowych skutecznie zmniejsza ryzyko samobójcze. Niestety istnieje tylko jeden lek – klozapina – formalnie zatwierdzony dla pacjentów zagrożonych samobójstwem (w przypadku schizofrenii). Ketamina może zmniejszyć samobójcze ideacje, niezależnie od zmniejszenia objawów depresji czy lęku. Niewiele wiadomo na temat odrębnego wpływu farmakoterapii na myśli samobójcze – w odróżnieniu od zachowań. Wszystkie leki, które ograniczają impulsywność i/lub agresję, mogą być potencjalnie użyteczne. Wszystkie atypowe leki przeciwpsychotyczne wydają się zmniejszać ryzyko samobójstwa. Najbardziej złożonymi właściwościami cechują się leki przeciwdepresyjne. Istnieją dane o zwiększonym ryzyku zachowań samobójczych wśród młodzieży. Spada ono z kolei u większości pacjentów dorosłych i w podeszłym wieku, szczególnie jeśli stosowane są nowsze leki przeciwdepresyjne, jak escitalopram, w ramach długoterminowej terapii.
Słowa kluczowe: samobójstwo, ketamina, klozapina, lit, antydepresanty, escitalopram, neuroleptyki
 
Abstract
Some medications, like lithium, ketamine, and clozapine, demonstrate clearly benefits in the prevention of suicidal behavior in psychiatric patients. However, the sum of existing studies is generally inconclusive whether all psychotropic drugs are effective to reduce the suicidal risk. All drugs that mediate impulsivity and/or aggression can be potentially useful. Unfortunately, there is only one drug, i.e. clozapine, officially approved for suicidal patients. Ketamine may reduce suicidal ideation independently of a reduction in depressive or anxiety symptoms. Little is known about pharmacotherapy effects on suicidal ideation as distinct result from suicidal behaviors. All atypical antipsychotics seem to reduce the suicidal risk. The most complex properties are related to antidepressants, as there are warnings about the suicidal risk among youngsters, however the risk is ameliorated in most adult and older patients, especially if we use newer antidepressants (e.g. escitalopram) for a long-time treatment.
Key words: suicide, ketamine, clozapine, lithium, antidepressants, escitalopram, antipsychotics
Nowe formy cywilizacyjnej depresji i ich farmakologiczne leczenie
New forms of civilization depression and their pharmacological treatment
Mariusz Bartyzel, Bartosz Łoza, Ałbena Grabowska, Marta Kosińska, Dorota Kukulska, Maja Polikowska, Piotr Smolaga, Magdalena Wilk
Klinika Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
Streszczenie
Wielu ludzi może doświadczać stosunkowo mało nasilonych lub prodromalnych objawów depresji, które jednak faktycznie głęboko wpływają na ich zdrowie psychiczne. Doświadczenie uogólnionego braku satysfakcji może oznaczać coś zupełnie innego niż tylko proste poczucie braku szczęścia. Subkliniczna depresja, maskowana depresja lub inne formy obniżonego nastroju mogą być powiązane z problemami psychospołecznymi, takimi jak: pracoholizm, wypalenie, zespół przewlekłego zmęczenia, mobbing, bullying czy ideacje samobójcze. Stany te mogą być równie dramatyczne i ciężkie, jak w pełni rozwinięta depresja. Dysponujemy głównie wstępnymi wynikami badań farmakologicznych, wykorzystujących zwłaszcza leki typu SSRI, np. escitalopram, w większości tych wskazań.
Słowa kluczowe: depresja, nowe formy, stres cywilizacyjny, pracoholizm, wypalenie, mobbing, bullying
 
Abstract
Many people may experience relatively low-grade or prodromal depression symptoms that actually can deeply affect their mental health. Feeling generally dissatisfied may mean something different than just simply not to be happy. Subclinical depression, masked depression or other forms of low mood disorders can be related to psychosocial problems like workaholism, burnout, chronic fatigue syndrome, mobbing, bullying or suicidal ideation. All those conditions can be equally dramatic and severe as full-blown depression. There are mainly preliminary pharmacological trials based typically on SSRIs like escitalopram in most of those indications.
Key words: depression, new forms, civilization stress, workaholism, burnout, mobbing, bullying
Rola coacha w procesie wewnętrznej motywacji przeciwdziałającej wypaleniu wewnętrznemu i zawodowemu
The role of the coach in the process of internal motivation to counteract burnout and internal training
Paweł Jaremek
Start In Smart
 
Streszczenie
Coaching to forma rozwoju, w której osoba nazywana coachem wspiera coachee – ucznia lub klienta – w osiąganiu określonych celów indywidualnych lub zawodowych. Typowy błąd stanowi przekonanie, że coaching jest w zasadzie tym samym co
terapia, gdy w rzeczywistości są to zjawiska zupełnie różne. Terapia ma na celu pomóc ludziom wyzdrowieć w przypadku emocjonalnych lub innych psychicznych zaburzeń, takich jak depresja czy lęk. Coaching natomiast ma pomóc osiągnąć osobiste
cele. W praktyce oba te zjawiska są często trudne do rozróżnienia, ponieważ rozwój osobisty stanowi potężny czynnik sprzyjający zdrowieniu osób cierpiących na zaburzenia psychiczne.
Słowa kluczowe: coaching, coachee

Abstract
Coaching is a form of development in which a person called a coach supports a coachee – learner or client – in achieving a specific personal or professional goal. A common misconception is that coaching is the same as therapy, when in fact they are
quite different. Therapy is intended to help people recover from emotional or other psychological disorders such as depression or anxiety. Coaching is intended to help individuals achieve personal goals. In practice, these phenomena are often difficult
to be distinguished from one another, because personal development is a powerful recovery factor.
Key words: coaching, coachee
Mobbing: w poszukiwaniu psychopatologicznej tożsamości zjawiska
Mobbing: looking for psychopathological identity of phenomenon
Bartosz Łoza, Maja Polikowska
Klinika Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
Streszczenie
Mobbing i bullying to formy utajonej agresji w pracy, w swoich najcięższych postaciach popełniane, inspirowane lub akceptowane przez zarządzających firmą. Wyrażają się poprzez oskarżanie, upokarzanie, podważanie kompetencji i inne manipulacje.
Mobbing jest w Polsce traktowany jako przestępstwo od 2004 r. Jednak ofiary są atakowane w sposób na tyle skryty, że trudno udowodnić działanie przestępcze. Mobbing i bullying wynikają z głębszych problemów osobowościowych agresorów
i ich niekompetencji. Ofiary wybierane do ataków są często osobami inteligentnymi, innowacyjnymi, wyróżniającymi się osiągnięciami, jednostkami sprawnymi i z wewnętrznymi zasadami. Działania mobbingowe wydają się banalne i łagodne, ale
w rzeczywistości są niszczące i skumulowane w długim okresie. Ofiary nieświadome swojej sytuacji czują się paradoksalnie winne i próbują naprawić rzekome błędy. Nie rozumieją, dlaczego są eliminowane. Pomimo faktu, że mobbing odbywa się skrycie, zjawisko to rozwija się poprzez szereg typowych faz psychospołecznych. Skutki dla zdrowia psychicznego ofiar mogą być katastrofalne. Zdrowie psychiczne jest ściśle związane z dobrymi relacjami interpersonalnymi w pracy. Wsparcie społeczne, które się tam uzyskuje, pomaga budować poczucie własnej wartości. Mobbing w miejscu pracy powoduje straty finansowe, utratę kluczowych pracowników i pogarsza reputację firmy. Psychiatrzy nie są świadomi, wyedukowani i gotowi do udzielania porad i prowadzenia leczenia ofiar mobbingu, a mogliby nie tylko odgrywać podstawową rolę w ich wspieraniu, lecz także być najważniejszą instytucją ujawniającą tę patologię społeczną.
Słowa kluczowe: mobbing, bullying, psychiatria sądowa, agresja społeczna
 
Abstract
Mobbing and bullying are both forms of the covert aggression at work, committed, inspired or accepted in the most severe forms by managers. Mobbing and bullying express themselves by accusing, humiliation, undermining the competence and other manipulations. Mobbing is illegal in Poland since 2004. However, victims are attacked under a veil of justifications so that crimes are difficult to prove. Mobbing and bullying hide aggressors’ own personality problems and incompetence. Victims selected for attacks are often intelligent, innovative high achievers, with good internal integrity and principles. Mobbing activities seem to be trivial and benign, but in fact are destructive and cumulative over a long period of time. Unconscious victims paradoxically feel guilty and try to repair their ‘mistakes’. They do not understand why they are being eliminated. Despite the fact that mobbing is a covert activity, it progresses through typical psychosocial phases. The psychiatric results for the victims may be catastrophic. Mental health is strongly connected with good interpersonal job relationships. The social support one receives at work helps to build up self-esteem. Because of mobbing, the workplace is subjected to financial losses, waste of key workers and public reputation. Psychiatrists’ awareness, education, and readiness for counseling and treatment of victims are far from satisfactory. Psychiatrists could play the most important role in supporting mobbing patients and be a ‘whistleblower’
exposing the pathology at work.
Key words: mobbing, bullying, forensic psychiatry, social aggression
Chmura internetowa w psychiatrii
Internet Cloud in psychiatry
Bartosz Łoza, Maja Polikowska
Klinika Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
Streszczenie
Dostępna od niedawna Chmura internetowa umożliwia taki sposób leczenia pacjentów psychiatrycznych, dzięki któremu mają oni znowu szansę kierować swoim życiem, przebywać we własnym domu, a nie w szpitalu czy domu opiekuńczym. Na samym początku systemy oparte na technologii chmurowej sprowadzały się głównie do noszenia przez pacjentów urządzeń wyposażonych w różne witalne czujniki. Czujniki te mogły sprawdzać ruch, mierzyć stężenie glukozy we krwi u osób cierpiących na cukrzycę, ciśnienie krwi u chorych kardiologicznych czy stężenie tlenu we krwi u osób z chorobami układu oddechowego. Kolejnym etapem rozwoju technik było wprowadzenie zaawansowanych systemów telemedycznych, wspomagających proces
diagnozy i leczenia, czy nawet mierzących poziom stresu i stan emocji. Współczesne technologie chmurowe są niezawodne, bezpieczne, dostępne całą dobę, samouczące się, coraz mniej kosztowne, zorientowane na potrzeby klienta i gwarantujące łatwy dostęp ze wszystkich urządzeń mobilnych. Chmura stwarza również możliwość włączenia pacjenta do sieci społecznościowych, faktycznie wspierając wszystkie aspekty medyczne stylu życia. Oznacza to, że aplikacje chmurowe są gotowe na takie największe wyzwania psychiatryczne jak pełne zaangażowanie pacjenta w proces leczenia czy na skuteczną profilaktykę zaburzeń cywilizacyjnych, w tym zaburzeń lękowych, depresyjnych i uzależnień.
Słowa kluczowe: Chmura, Internet, telemedycyna, profilaktyka, depresja, stres, zaburzenia cywilizacyjne
 
Abstract
The new Internet Cloud can put psychiatric patients back in charge of their lives by allowing them to stay rather at home than in a hospital or care home. At the beginning, Cloud-based health systems included mostly wearable devices containing various sensors. Such sensors might, for example, measure movements, blood glucose level for people with diabetes, blood pressure for heart patients or blood-oxygen level for people with respiratory disease. The next step for Cloud computing development is related to more advanced telemedicine systems, supporting diagnosis and treatment process or even estimating stress and mood level. Contemporary Cloud systems are reliable, secure, always-on, self-learning, less and less expensive, client-oriented and easy to access through all mobile devices. The Cloud gives the opportunity to create also the patient-to-patient social networking, actually supporting all medical aspects of patients’ lifestyle. It means Cloud apps are ready for the greatest psychiatric challenges like patients’ full engagement in the treatment process, and effective prophylaxis of civilization disorders, like anxiety, depression, and dependence disorders.
Key words: Cloud, Internet, telemedicine, prophylaxis, depression, stress, civilization disorders
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu