VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Streszczenia z I Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Neuropsychiatrycznej, Warszawa 2017
Abstracts from the I International Neuropsychiatric Students’ Conference, Warsaw 2017
 
Miejsce Konferencji: Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 02-109 Warszawa, ul. Trojdena 2a
Data Konferencji: 21–22 października 2017 r.
Interpretacje koncepcji miasta ogrodu Ebenezera Howarda
Interpretations of Ebenezer Howard’s concept of garden city
 
Anna Czapiewska
Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
 
STRESZCZENIE
Koncepcja miasta ogrodu Ebenezera Howarda została zaprezentowana w roku 1902 i przez ponad 100 lat inspirowała przemiany w architekturze i urbanistyce. Bezpośrednio zachęca do prozdrowotnego planowania przestrzeni życia, a tym samym propaguje aktywne działanie, którego celem jest poprawa dobrostanu psychicznego. To, co wydawało się początkowo utopią epoki wiktoriańskiej, stało się podstawą współczesnego, w pełni świadomego projektowania.
Słowa kluczowe: miasto ogród, prozdrowotne projektowanie, Ebenezer Howard
 
ABSTRACT
The concept of Ebenezer Howard’s garden city was first time presented in 1902. For over 100 years it inspired transformations of architecture and urban planning. The concept directly encourages healthy living space planning. Thus promotes active lifestyle, which improves the mental well-being. What initially seemed to be the utopia of Victorian era, became the basis for the modern, fully conscious design.
Key words: garden city, pro-health design, Ebenezer Howard
Czy warto, żeby psychiatra czytał XIX-wieczny podręcznik psychologii?
Is it worthy for psychiatrist to read the nineteenth century psychology textbook?
 
Hubert M. Wichowicz1,2, Anna Rybak-Korneluk2
1 Instytut Nauk o Zdrowiu, Akademia Pomorska w Słupsku
Kierownik: dr hab. n. med. Przemysław Kowiański
2 Klinika Psychiatrii Dorosłych, Katedra Psychiatrii, Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierownik: dr hab. n. med. Wiesław Cubała
 
Streszczenie
Teorie Williama Jamesa obecnie przeżywają renesans, a ich zastosowanie dotyczy nie tylko psychologii, ale i psychiatrii. W prezentowanym artykule przedstawiono przykłady aktualności teorii Jamesa dotyczących badań emocji, pamięci i uwagi. W zakresie emocji częstokroć wykpiwana teoria Jamesa–Langego, wskazująca na niezbędność somatycznych przejawów lęku w wytworzeniu i odczuciu emocji, w sposób zadziwiająco trafny tłumaczy wiele stanów patologicznych (życie uczuciowe ludzi z zespołem zamknięcia, z idiopatyczną ortostatyczną hipotonią, patofizjologią napadów lękowych) i fizjologicznych. W zakresie pamięci James zaproponował jej podział (zgodny ze współczesnym) na pierwotną i wtórną. Był też prekursorem badań nad pamięcią operacyjną i jako pierwszy oszacował jej zakres. Ponadto przewidział asocjacyjny charakter pamięci. Jako jeden z pierwszych badał pamięć autobiograficzną i słusznie podejrzewał jej powiązanie z emocjami oraz motywacją. Nawet pogląd o możliwości wytwarzania się „blizn w mózgu” pod wpływem stresu jest, w świetle współczesnej wiedzy o atrofii niektórych struktur (zwłaszcza hipokampu) po przeżyciu urazu psychicznego, niemalże proroczy. Zaproponowany przez Jamesa podział uwagi na mimowolną (dół–góra) i wolicjonalną (góra–dół) stał się paradygmatem współczesnych badań nad mózgiem, a jego zakres sięga nawet najnowszych koncepcji schizofrenii. Wobec trafności i dalekosiężnych skutków częstokroć prostych spostrzeżeń Jamesa jego dorobek naukowy zasługuje na szersze rozpowszechnienie wśród psychiatrów, zwłaszcza w Polsce, gdzie jego znajomość pozostaje nikła.
Słowa kluczowe: William James, emocje, pamięć, uwaga, historia psychiatrii
 
Abs tract
The William James’ theories experience a renaissance; there are used not only in psychology but also in psychiatry. The article presents examples of James’ up-to-date theories on the research of emotions, memory and attention. In emotions, the ridiculed James–Lange’s theory, indicating the somatic manifestations of anxiety in the production and perception of emotions, is surprisingly accurately explaining many physiological and pathological conditions (emotional life of people with locked-in syndrome, idiopathic orthostatic hypotension, panic disorder’ pathophysiology). In memory, James suggested distinction between the primary and secondary, congruous with the contemporary differentiation. As the precursor he was the first who estimated working memory’ range. He predicted the associative nature of memory, its relationship with emotions and motivation and investigated autobiographical memory beforehand. Even the idea of “scars on the brain” occurring under stress, in the light of knowledge about the atrophy of certain brain structures (the hippocampus) after trauma is prophetic. In attention, the division into involuntary (bottom–up) and voluntary (top–down) proposed by James is the paradigm of modern brain research with scope reaching the latest concepts of schizophrenia. In view of the relevance and far-reaching consequences of his observations, the scientific achievements of James deserves greater prevalence among psychiatrists, especially in Poland, where its knowledge is dim.
Key words: William James, emotions, memory, attention, history of psychiatry
Amisulpryd: szerokie spektrum zastosowań klinicznych
Amisulpride: a broad spectrum of clinical indications
 
Bartosz Łoza
Klinika Psychiatrii, Oddział Fizjoterapii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kliniczne Centrum Zdrowia Psychicznego, SZPZLO Warszawa-Ochota
 
Streszczenie
Amisulpryd jest atypowym lekiem przeciwpsychotycznym stosowanym w leczeniu ostrej i przewlekłej schizofrenii, zwłaszcza z przewagą objawów negatywnych, takich jak spłaszczony afekt i emocjonalne lub społeczne wycofywanie. Amisulpryd jest  antagonistą receptorów dopaminowych D2 i D3, z zarówno presynaptyczną (w małych dawkach), jak i limbiczną selektywnością. Ze względu na unikalny mechanizm działania amisulpryd należy do leków przeciwpsychotycznych o największym potencjale klinicznym, jest skuteczniejszy od większości innych neuroleptyków. Amisulpryd to środek dobrze akceptowany i tolerowany przez pacjentów, z bardzo niskim ryzykiem zaprzestania leczenia w porównaniu z ogółem typowych i atypowych leków przeciwpsychotycznych.
Słowa kluczowe: amisulpryd, schizofrenia, neuroleptyki atypowe
 
Abstract
Amisulpride is an atypical antipsychotic used to treat acute and chronic schizophrenia, especially with predominance of negative symptoms such as blunting affect, and emotional or social withdrawal. Amisulpride is a dopamine D2 and D3 receptor antagonist with both low-dose presynaptic and limbic selectivity. Because of that unique mechanism, amisulpride belongs to antipsychotics with the highest potency, more effective than most of other antipsychotics. Amisulpride is well-tolerable and acceptable by patients, with very low risk of discontinuation comparing to all other typical and atypical antipsychotics. 
Key words: amisulpride, schizophrenia, atypical antipsychotics
Dlaczego warto wybrać duloksetynę?
Why should we choose duloxetine?
 
Bartosz Łoza
Klinika Psychiatrii, Oddział Fizjoterapii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kliniczne Centrum Zdrowia Psychicznego, SZPZLO Warszawa-Ochota Najważniejsze
 
STRESZCZENIE
Duloksetyna jest jednym z najczęściej stosowanych, pierwszorzutowych leków przeciwdepresyjnych. Jest przedstawicielem klasy SNRI leków przeciwdepresyjnych, czyli selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny. Ponadto, choć w nieco mniejszym stopniu, hamuje także wychwyt zwrotny dopaminy. Najważniejszymi wskazaniami do stosowania duloksetyny są: zaburzenia depresyjne (tzw. duża depresja), zespół lęku uogólnionego oraz ból neuropatyczny.
Słowa kluczowe: duloksetyna, depresja, lęk, bóle neuropatyczne, SNRI
 
ABSTRACT
Duloxetine is one of the most commonly used first-line antidepressants. It is a member of SNRI class antidepressants, i.e. a selective neurotransmitter reuptake inhibitors for serotonin and norepinephrine, and to a lesser degree dopamine. Duloxetine is mostly prescribed for major depressive disorder, generalized anxiety disorder, and neuropathic pain.
Key words: duloxetine, depression, anxiety, neuropathic pain, SNRI
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu