VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Sztuka terapii. Terapia sztuką
The Art of Therapy. Therapy as the Art
 
Aleksandra Chmielnicka-Plaskota1,2,3, Weronika Dziechciarska1, Hubert Oręziak1, Radosława Kompowska-Marek1, Anna Zielińska1
1 Instytut Edukacji Artystycznej, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
2 Sekcja Arteterapii, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
3 Towarzystwo Przyjaciół Tworek „Amici di Tworki”
 
Streszczenie
W pracy opisano pierwszy etap badań skierowanych do grupy studentów specjalności arteterapia w Instytucie Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Badania prowadzono w ramach projektu, którego celem było wskazanie terapeutycznych właściwości terapii przez sztukę. W badaniach założono, że proces nauczania arteterapii na studiach pierwszego stopnia, skoncentrowany na stymulowaniu oraz modyfikowaniu funkcji poznawczych i emocjonalnych, pozwoli na głębsze doświadczanie i poznanie siebie oraz innych (samopoznanie, samorozwój). Założono również nabycie przez studentów podstawowych kompetencji arteterapeutycznych umożliwiających podjęcie pracy w placówkach medycznych. Oceny jakości życia dokonano za pomocą wypełnionego przez badanych Psychologicznego Wskaźnika Dobrego Samopoczucia (PGWB, Psychological General Well Being Index). Uzyskano dane dotyczące następujących zmiennych: lęku (ANX), nastrojów depresji (DEP), samokontroli (SC), dobrego samopoczucia (PWB), zdrowia ogólnego (GH) i witalności (VT). Badania zrealizowano w ramach dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (BSTP 12/16-1).
Słowa kluczowe: arteterapia, jakość życia, lęk, depresyjność, samokontrola, samopoczucie, zdrowie, witalność
 
Abstract
In this paper, we present the first phase of research that is addressed to a group of art therapy students of the Institute of Art Education, in the Maria Grzegorzewska Academy of Special Education. The reserach was conducted within a project whose goal was to demonstrate therapeutic results of therapy through art. It was assumed that the whole process of teaching art therapy on the undergraduate level, that is concentrated on stimulating and modifying cognitive and emotional functions, would lead to deeper experiencing and understanding oneself and others (self-discovery, self-development). It was also assumed that the students would acquire basic expertise in art therapy that would make it possible for them to work in medical facilities. The quality of life was evaluated by the Psychological General Well Being Index (PGWB). Data were received about the following variables: anxiety (ANX), depressed mood (DEP), self-control (SC), positive well-being (PWB), general health (GH), vitality (VT). This research was conducted within the grant BSTP 12/16-1 from the Maria Grzegorzewska Academy of Special Education.
Key words: art therapy, quality of life, anxiety, depressed mood, self-control, well-being, health, vitality
Potencjalny wpływ wybranych składników diety na stan psychiczny
Potential impact of selected diet ingredients on psychic condition
 
Joanna Peplińska-Miąskowska1, Hubert Wichowicz1,2, Monika Waśkow2
1 Klinika Psychiatrii Dorosłych, Katedra Psychiatrii, Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Wiesław Jerzy Cubała
2 Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia Pomorska w Słupsku
Kierownik: dr hab. n. med. Przemysław Kowiański
 
STRESZCZENIE
Odpowiednia dieta przyczynia się do utrzymania w organizmie prawidłowej homeostazy. Nakierowane działania żywieniowe mogą wpływać na dobrostan nie tylko fizyczny, ale i psychiczny. Zaburzenia mózgowego przekaźnictwa (np. acetylocholina, kwas aminomasłowy, serotonina czy kwas glutaminowy) to jedna z ważniejszych hipotez dotyczących czynników etiologicznych zaburzeń psychicznych. Wiele neuroprzekaźników to wchłaniane z pożywieniem proste cząstki organiczne lub produkty ich przemiany. Jedną z konkluzji tego stwierdzenia jest to, że nieprawidłowości w stężeniach pewnych związków znajdujących się w pożywieniu potencjalnie mają określone działanie na zdrowie psychiczne.
W poniższej pracy zostały przedstawione wybrane składniki odżywcze (aminokwasy, kwasy tłuszczowe omega-3, cholina, cynk, Rhodiola rosea i fruktoza) wraz z omówieniem ich wpływu na syntezę neurotransmiterów i stan psychiczny.
Słowa kluczowe: dieta, neurotransmitery, zdrowie psychiczne
 
ABSTRACT
Diet provide energy and nutrient and special substances which are necessary to keep homeostasis. Targeted nutritional activities can affect on physically but also psychic wellbeing. Unbalanced neurotransmition (f.e. acetylcholine, aminobutyric
acid, serotonin or glutamic acid) become one of important hypotheses regarding etiological factors of mental disorders. Many neurotransmitters are simple food-derived organic molecules or products of their transformation. Conclusion
of this statement is that abnormalities in the concentrations of certain substances in the diet have a specific effect on mental health. The case presents selected nutrients (amino acids, omega-3 fatty acids, choline, zinc, Rhodiola rosea and
fructose) and their effects on the synthesis of neurotransmitters and mental state.
Key words: diet, neurotransmitters, mental health
Trazodon w praktyce lekarzy rodzinnych
Trazodone in family physicians’ practice
 
Bartosz Łoza
Klinika Psychiatrii, Oddział Fizjoterapii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kliniczne Centrum Zdrowia Psychicznego, SZPZLO Warszawa-Ochota
 
Streszczenie
W Polsce nie ma powszechnie obowiązujących standardów w leczeniu zaburzeń depresyjnych. Z tego powodu terapia jest oparta głównie na doświadczeniu klinicznym lekarzy i wyborze maksymalnie bezpiecznych leków. Trazodon, klasyfikowany jako lek przeciwdepresyjny typu SARI (antagonista i inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny), charakteryzuje się wysoką skutecznością kliniczną w terapii depresji, a równocześnie w wielu aspektach lepszym profilem bezpieczeństwa niż inne leki przeciwdepresyjne. Trazodon korzystnie oddziałuje na sen, redukuje lęk i poprawia funkcjonowanie seksualne. Jest bezpieczny u pacjentów w podeszłym wieku. Pozycja kliniczna trazodonu jest dobrze ustalona w praktyce lekarskiej w Polsce, jako głównej, bezpiecznej alternatywy dla leków przeciwdepresyjnych z klasy SSRI.
Słowa kluczowe: trazodon, leki przeciwdepresyjne, leki przeciwlękowe, lekarze rodzinni, SARI
 
Abstract
There are no common algorithms for antidepressive therapy in Poland. Because of that antidepressive treatment depends mostly on clinical experience of physicians who choose the most safe medicines. Trazodone, classified as SARI compound (serotonin antagonist and reuptake inhibitor) differs pharmacologically from typical selective serotonin- -reuptake inhibitors (SSRIs), showing high clinical efficacy in the treatment of depression but with a more favorable adverse effect profile in many aspects than other antidepressants. Specifically, trazodone improves insomnia, anxiety and sexual dysfunctions. It is safe in elderly patients. The clinical position of trazodone is well-established in practice among physicians in Poland, as the main, safe alternative for SSRI-class antidepressant therapy.
Key words: trazodone, antidepressants, anxiolytics, family physicians, SARI
Betahistyna w leczeniu zawrotów głowy o różnej etiologii
Betahistine in the treatment of vertigo of different etiology
 
dr n. med. Tomasz Berkowicz
Oddział Neurologiczny i Udarowy,
Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
 
Streszczenie
Betahistyna, syntetyczny analog histaminy, jest szeroko stosowana zarówno w terapii choroby Ménière’a, jak i innych obwodowych i centralnych przedsionkowych zawrotów głowy – łagodnych napadowych zawrotów głowy, zapalenia nerwu  przedsionkowego, migreny przedsionkowej, naczyniowych zawrotów głowy, a także zawrotów głowy występujących w przebiegu stwardnienia rozsianego. Betahistyna znalazła również zastosowanie w leczeniu wspomagającym rehabilitację przedsionkową.
Słowa kluczowe: betahistyna, zawroty głowy, rehabilitacja przedsionkowa
 
Abstract
Betahistine, a synthetic analogue of histamine, is widely used in the treatment of Ménière’s disease and other peripheral and central vestibular vertigo – benign paroxysmal positional vertigo, vestibular neuritis, vestibular migraine, vascular vertigo and vertigo in the course of multiple sclerosis. Betahistine has also been found to be effective in support of vestibular rehabilitation.
Key words: betahistine, vertigo, vestibular rehabilitation
Drodzy Czytelnicy!
Odbył się strajk rezydentów. Wielki zryw młodych lekarzy. Chociaż podważano jego skuteczność, to jednak – chyba pierwszy raz w historii tego typu akcji w ochronie zdrowia – nikt nie zakwestionował argumentacji strajkujących. I na tym polega zmiana, która się dokonała. Nieważne, że środowisko lekarzy trochę wspierało strajkujących, a trochę ich nie wspierało. Taka karma.
Warto podkreślić, że bardzo wielu rezydentów uczestniczących w strajku specjalizuje się w psychiatrii. Są odważni i ideowi. I to właśnie daje szansę na zmiany w samej psychiatrii.
 
Redaktor Naczelny „Neuropsychiatrii”,
Bartosz Łoza
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu