VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Rzetelność diagnostyczna testu semantycznego typu CVC
Diagnostic reliability of semantic test CVC type
Bartosz Łoza
Klinika Psychiatrii Wydziału Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
Streszczenie
W badaniu zweryfikowano, czy dychotyczny test słuchowy, oparty na semantycznym wzorcu torowania sygnałów, jest wiarygodnym wzorcem badawczym. Zadania polegały na decyzjach leksykalnych przy bodźcach typu CVC (skrót z angielskiego: spółgłoska-samogłoska-spółgłoska), po prezentacji ich w sposób konkurencyjny. W przypadku testu semantycznego CVC wykazano odpowiednią do diagnostyki rzetelność pomiarową.
Słowa kluczowe: słyszenie dychotyczne, schizofrenia, test CVC
 
Abstract
This study investigated whether a dichotic listening test, based on a semantic priming signal, is a reliable research pattern. A lexical decision tasks related to CVC signals (consonant-vowel-consonant) were administered in a competing manner. The semantic CVC test proved to be a reliable diagnostic tool.
Key words: dichotic listening, schizophrenia, CVC test
 
DOI: 10.24292/01.NP.1012300619.5

 

Rzetelność diagnostyczna testu sylabowego typu CV
Diagnostic reliability of syllabic test CV type
Bartosz Łoza
Klinika Psychiatrii Wydziału Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
Streszczenie
W badaniu zweryfikowano, czy dychotyczny test słuchowy, oparty na sylabowym wzorcu torowania sygnałów, jest wiarygodnym wzorcem badawczym. Zadania polegały na decyzjach fonetycznych przy bodźcach typu spółgłoska-samogłoska, po prezentacji ich w sposób konkurencyjny. Test sylabowy CV wykazał się odpowiednią do diagnostyki rzetelnością pomiarową.
Słowa kluczowe: słyszenie dychotyczne, schizofrenia, test CV
 
Abstract
This study investigated whether a dichotic listening test, based on a syllabic priming signal, is a reliable research pattern. A phonetic decision tasks related to CV signals (consonant-vowel) were administered in a competing manner. The syllabic CV test proved to be a reliable diagnostic tool.
Key words: dichotic listening, schizophrenia, CV test
 
DOI: 10.24292/01.NP.1012300619.4
Deficyty uwagi w schizofrenii – koncepcje
Attention deficits in schizophrenia – concepts
Maja Herman, Bartosz Łoza
Klinika Psychiatrii Wydziału Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
STRESZCZENIE
Uważa się, że schizofrenia wiąże się ze znaczącymi deficytami uwagi. Jednak samo pojęcie uwagi można zdefiniować tak szeroko, że upośledzenie wykonania dowolnego zadania koncepcyjnego lub zadania behawioralnego może być rozumiane jako dowód na jej psychopatologiczne deficyty. Przegląd koncentruje się na tej rozwijającej się koncepcji.
Słowa kluczowe: schizofrenia, uwaga, funkcje kognitywne
 
ABSTRACT
Schizophrenia is thought to involve prominent deficits of attention. However, the term attention can be defined so widely that impaired performance on any conceptual task or behavioral task could be understood as evidence for a psychopathological deficits of attention. The review is focused on this evolving concept.
Key words: schizophrenia, attention, cognitive functions
 
DOI: 10.24292/01.NP.1012300619.2
Deficyty uwagi w schizofrenii – neuropsychopatologia
Attention deficits in schizophrenia – neuropsychopathology
Maja Herman, Bartosz Łoza
Klinika Psychiatrii Wydziału Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Najważniejsze
 
STRESZCZENIE
Współcześnie zaburzenia uwagi są uważane za jeden z podstawowych deficytów poznawczych u pacjentów ze schizofrenią. W testach neurokognitywnych wykazano, że podczas wykonywania zadań angażujących uwagę aktywność pacjentów ze schizofrenią różni się od poziomu wykonania w grupach kontrolnych. W przebiegu schizofrenii wykazano zmniejszony zakres uwagi, jej niską elastyczność, dokładność, selektywność, a także wytrwałość w porównaniu z grupami kontrolnymi.
Słowa kluczowe: schizofrenia, uwaga, funkcje kognitywne
 
ABSTRACT
Nowadays, impaired attention is considered to be a fundamental neurocognitive deficit in patients with schizophrenia. Neurocognitive tests revealed that, during performance of attention tasks, the activity of patients with schizophrenia differed from that of controls. The schizophrenia group displayed reduced range of attention, its low flexibility, accuracy, selectivity as well as perseverance comparing to control groups.
Key words: schizophrenia, attention, cognitive functions
 
DOI: 10.24292/01.NP.1012300619.3

Słyszenie dychotyczne w badaniach nad schizofrenią paranoidalną
Dichotic listening in paranoid schizophrenia research
Bartosz Łoza
Klinika Psychiatrii Wydziału Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
Streszczenie
Pacjenci ze schizofrenią w porównaniu z grupami kontrolnymi podczas zadań dychotycznych będących formą pomiaru funkcjonalnego asymetrii półkul przedstawiają znacząco odmienny wzór odpowiedzi. Szczególnie w testach dychotycznych angażujących skupienie uwagi i testach uwzględniających stan emocji ujawniane są asymetrie zależne od klinicznej symptomatologii. Wyniki odzwierciedlają stan neurofizjologiczny towarzyszący przebiegowi schizofrenii.
Słowa kluczowe: słyszenie dychotyczne, schizofrenia paranoidalna, lateralizacja
 
Abstract
Patients with schizophrenia, in comparison with control groups, during dichotic tasks, which are a form of measuring the functional asymmetry of the hemispheres, present a significantly different pattern of responses. Especially in dichotic tests involving attention and tests taken into account the state of emotions, asymmetries dependent on clinical symptomatology are revealed. The results reflect the neurophysiological condition accompanying the course of schizophrenia.
Key words: dichotic listening, paranoid schizophrenia, laterality
 
DOI: 10.24292/01.NP.1012300619.1
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu