VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Stres w okresie pandemii. Jak radzą sobie z nim lekarze?
Stress during a pandemic.How do doctors deal with it?
Bartosz Łoza
Klinika Psychiatrii Wydziału Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
Streszczenie
Lekarze należą do grupy zawodowej najbardziej doświadczanej przez zespoły wypalenia, przewlekłego zmęczenia i depresji. Doświadczanie kryzysu pandemii jeszcze bardziej zwiększa zagrożenie stresem i ewentualną dekompensacją. Publikacja omawia
poznawczo-behawioralne aspekty radzenia sobie z obecną sytuacją przez lekarzy. Wskazuje na źródła stresu, wagę poszczególnych zagrożeń oraz rozróżnia skuteczne i nieskuteczne strategie radzenia sobie ze stresem.
Słowa kluczowe: pandemia, stres, radzenie sobie, lekarze
 
Abstract
Doctors belong to the professional group most experienced by burnout, chronic fatigue and depression syndromes. Experiencing the pandemic crisis further increases the risk of stress and possible decompensation. The publication discusses the cognitive-behavioral aspects of coping with the current situation by doctors. It indicates the sources of stress, the importance of individual threats and distinguishes between effective and ineffective strategies for dealing with stress.
Key words: pandemic, stress, coping, doctors
Wpływ palenia papierosów na metabolizm duloksetyny. Opis przypadku
Effect of cigarette smoking on duloxetine metabolism. Case study
Konrad Jurczakowski
Klinika Psychiatrii Wydziału Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
Streszczenie
W niniejszym artykule zaprezentowano przypadek pacjentki, który obrazuje, jakie interakcje zachodzą między paleniem papierosów a metabolizmem duloksetyny i w jaki sposób ta zależność może mieć wpływ na skuteczność leczenia.
Słowa kluczowe: palenie papierosów, nikotyna, duloksetyna, metabolizm, depresja
 
Abstract
This article presents a case of a patient, which shows that there is an interaction between cigarette smoking and duloxetine metabolism and how this connection can affect treatment efficacy.
Key words: cigarette smoking, nicotine, duloxetine, metabolism, depression

Programy redukcji szkód w leczeniu uzależnień
Harm reduction programs for addiction treatment
Bartosz Łoza
Klinika Psychiatrii Wydziału Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
STRESZCZENIE
Ograniczona skuteczność farmakoterapii uzależnień zachęca do wprowadzania tzw. programów redukcji szkód. Pozwalają one znacząco zmniejszyć szkody zdrowotne, społeczne i ekonomiczne osób uzależnionych i ich rodzin. Najprostszą formą programu redukcji szkód jest terapia substytucyjna. Można w tym celu wykorzystywać tę samą substancję psychoaktywną (np. nikotynę w plastrach) lub podawać inną (np. metadon vs morfina).
Programy redukcji szkód są typowo krytykowane za to, że rzekomo przedłużają okres uzależnienia. Jednak doświadczenia z wielu krajów pokazują, iż skutecznie przyczyniają się one do wyjścia z uzależnienia. Biorąc pod uwagę to, że palenie tytoniu jest główną modyfikowalną przyczyną chorób, a jednocześnie, że brakuje odpowiednio skutecznych metod terapii tego uzależnienia, wykorzystanie właśnie programów redukcji szkód – opartych na tzw. nowatorskich wyrobach tytoniowych – wydaje się najwłaściwszym wyborem.
Precedensowe rejestracje kolejnych produktów o zmodyfikowanym ryzyku szkód w USA tworzą warunki, by w sposób pragmatyczny zastępować wyroby tytoniowe, w których dochodzi do palenia tytoniu – innymi, bezdymnymi, a zarazem mniej szkodliwymi.
Słowa kluczowe: programy redukcji szkód, nowatorskie wyroby tytoniowe, wyroby tytoniowe o zmodyfikowanym ryzyku, podgrzewacze tytoniu
 
ABSTRACT
The limited effectiveness of anti-addiction pharmacotherapy encourages the introduction of so-called harm reduction programs. They allow you to significantly reduce the health, social and economic damages of addicts and their families.
The simplest form of harm reduction is the substitution therapy. You can use the same psychoactive substance (e.g. nicotine in patches) or give a different one (e.g. methadone vs morphine). Harm reduction programs are typically criticized for allegedly extending the addiction period. However, the experience of many countries shows that they are effectively contributing to recovery from addiction. Considering the fact that smoking is the main modifiable cause of diseases, and at the same time that there are no sufficiently effective methods of treating this addiction, the use of harm reduction programs – based on the so-called novel tobacco products – seems to be the most appropriate choice. Precedent registrations of subsequent Modified Risk Tobacco Products in the US create conditions to pragmatically replace tobacco products in which smoking occurs – other, smokeless, and at the same time less harmful.
Key words: harm reduction programs, novel tobacco products, modified risk tobacco products, heat-not-burn products.
Dylematy aksjologiczne w psychiatrii sądowej
Axiological dilemmas in forensic psychiatry
Janusz Szeluga1, Piotr Pankiewicz2, Rafał Miętkiewicz1
1 Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
2 Gdański Uniwersytet Medyczny
 
Streszczenie
Pozycja psychiatrii sądowej lub psychiatry w społeczeństwie jest związana z postawą społeczną wobec osób chorych psychicznie. Obecnie można zaobserwować zmianę tradycyjnego postrzegania roli psychiatrii i wizerunku psychiatry w społeczeństwie. Należy podkreślić, że proces ten obejmuje lekarzy wszystkich specjalności; jednak psychiatrzy są na pierwszym planie. Trudno zrozumieć przyczyny opinii bez spojrzenia na historię.
Słowa kluczowe: psychiatria sądowa, aksjologia, historia psychiatrii
 
Abstract
The position of court psychiatry, or that of a psychiatrist in the society, is linked to the social attitude to persons who are mentally ill. Currently, we see a change in the traditional perception of the role of psychiatry and the image of a psychiatrist in the society. It must be highlighted that the process involves the whole medical profession; however, psychiatrists are at the forefront. It is difficult to understand the causes of opinions without looking at the history.
Key words: forensic psychiatry, axiology, history of psychiatry

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 12 (NR 1-2)/2020
ISSN 2080-4091

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,
 
w czasie pandemii można mówić, co się chce, bo i tak będzie usłyszane tylko to, ile osób się zakaziło i ile umarło. Tymczasem pandemia to złudzenie, które ukryło kompletne porzucenie spraw zdrowia psychicznego.
Kryzys pandemii tylko przez chwilę był stresem związanym faktycznie z pewnym małym wirusem RNA. Już parę dni później od zachorowania pacjenta zero przeobraził się jednak w przewlekłe zaburzenia emocji i tak jest nadal, i tak najwyraźniej będzie jeszcze długo.
Kryzys pandemii 2020 przeobraził się wyłącznie w kryzys psychiczny. Nieobecność w tym wszystkim instytucjonalnej psychiatrii to ponure selfie, które sami sobie zrobiliśmy.
 
Redaktor Naczelny „Neuropsychiatrii”,
Bartosz Łoza
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu