VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

 

Od Redakcji: Śladami Schrebera, Radziwiłłowicza i Lothane'a

Od Redakcji

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 2 (NR 1): 2010
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Jako uzupełnienie artykułu Zviego Lothane'a "W obronie Paula Schrebera" (Neuropsychiatria 2009; vol.1, nr 3: 4-15) warto wskazać na liście piśmiennictwa pozycje łączące w szczególny sposób kulturę polską z rodziną Schreberów. Czy można byłoby przypuścić, że w środku tych związków znajdzie się sam Rafał Radziwiłłowicz? Poniekąd tak, w wymiarze mistycznym, prof. Radziwiłłowicz był nie tylko postacią ze spiżu, godną trudnych pytań na egzaminie specjalizacyjnym z psychiatrii, ale także gnostykiem i wizjonerem. Był ponadto pozytywistą, uporczywą pracą ratującym naród z porozbiorowego upadku. Stąd zapewne propozycja ćwiczeń hartujących i ducha, i ciało. A przecież nieświadomie czujemy, że gdzieś u podstawy zainteresowanie Rafała Radziwiłłowicza pracami Schrebera jest wywiedzione z diagnostycznej intuicji wobec ponadprzeciętnego autorytetu ojca, który zapoczątkował wieloletni ciąg wydarzeń, prowadzący do powstania pamiętników syna, Paula, a potem "założycielskich" prac Freuda i Junga. Najwyraźniej prof. Radziwiłłowicz rozpoznał i postanowił spożytkować nie tylko energię fizyczną "Gimnastyki", ale i tę ukrytą - psychodynamiczną.

 

 

Rzecznik praw pacjenta szpitala psychiatrycznego: nowe doświadczenia, stare błędy
Case of psychiatric ombudsman: new experiences, old faults

Bartosz Łoza, Rafał Wójcik

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 2 (NR 1): 2010
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Powstanie nowego stanowiska, Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego miało pomóc i upewnić, że pacjenci będą rozumieć swoje prawa oraz będą z nich korzystać. Od trzech lat niezależni konsultanci medyczni obejmują stanowiska rzeczników w polskich szpitalach psychiatrycznych. Zgodnie z nowymi przepisami, rolą rzecznika jest gwarantować, by w ramach psychiatrycznego systemu udzielano odpowiedzi na skargi i zapytania beneficjentów dotyczące systemu świadczeń, udzielano im pomocy w zbieraniu informacji koniecznych w sprawach sądowych oraz udzielano pomocy w problemach związanych z przyjęciami i wypisami. W artykule opisano prawie 2-letnie funkcjonowanie jednego z rzeczników. Przedstawiono pierwsze doświadczenia związane z powstaniem i rozwojem tej nowej instytucji.

Słowa kluczowe:
rzecznik praw pacjenta szpitala psychiatrycznego, ustawa o ochronie zdrowia psychicznego

Abstract:

The new position of psychiatric ombudsman can help ensure that patients understand and can exercise their rights. For three years, independent health care consultants have been appointed as first ombudsmen in Polish psychiatric hospitals. According to new rules, the ombudsmans role will be to ensure that the psychiatric health system does the following: handles complaints and inquiries from beneficiaries about aspects of the psychiatric health system, assists beneficiaries in collecting information necessary to fill an appeal and helps beneficiaries with enrollment and disenrollment issues. In this article, a two-year period of being on duty as a psychiatric ombudsman in one of Polish hospitals was presented. The individual and general experiences related to this office are summarized.

Key words:
psychiatric ombudsman, mental health act

 

Model czynnikowy wymiarów poznawczych schizofrenii
Factorial model of cognitive dimensions in schizophrenia

Anna Mosiołek, Bartosz Łoza

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 2 (NR 1): 2010
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Cel: Zaburzenia poznawcze schizofrenii stanowią odrębny wymiar psychopatologiczny. W pracy wyodrębniono jego skład z danych uzyskanych za pomocą testów neurokognitywnych. 
Materiał i metoda: 128 hospitalizowanych chorych na schizofrenię paranoidalną wg ICD-10, w stosunku płci 1:1. Funkcje neurokognitywne oceniano przy użyciu testów: WCST, RAVLT, RCFT, TMT A, TMT B, Stroopa, fluencji słownej i podtestu pamięci Wechslera (WMT). 
Wyniki: Wyniki uzyskane podczas wykonywania testów poddano analizie czynnikowej z rotacją, zakładając wartość własną >1, stosując m.in. kryterium wykresu osypiska. Model 7-czynnikowy funkcji poznawczych wyjaśniał 63,64% zmienności. Uzyskany model obejmował następujące domeny poznawcze: I - uczenie/pamięć słowna - dane uzyskane podczas wykonywania testu RAVLT oraz testu fluencji słownej, II - koncepcyjność - zawiera aż 6 kategorii testu WCST oceniających poziom koncepcyjny, III - uwaga - wyodrębniony z wyników testu Stroopa, IV - perseweracyjność - zawierał trzy podtesty WCST, V - pamięć operacyjna - dane uzyskane z obu testów TMT A i B oraz WMT, a także wskaźnik rozpoznawania z testu RAVLT, VI - scalanie przestrzenne - dane z testu RCFT, VII - funkcjonowanie psychomotoryczne - dane z testu RCFT dotyczące sprawności psychomotorycznej.

Słowa kluczowe:
schizofrenia paranoidalna, wymiar poznawczy, testy neurokognitywne, analiza czynnikowa

Abstract:

Aim: Cognitive disorders of schizophrenia constitute one of the independent psychopathological dimensions. We derived its contents from the results of neurocognitive tests. 
Material and methods: 128 hospitalized patients suffering from paranoid schizophrenia (ICD-10). Men vs women: 1:1. Neurocognitive functioning was assessed with several tests: WSCT, RAVLT, RCFT, TMT A, TMT B, Stroop Test, Verbal Fluency Test, and Wechsler Memory Test. 
Results: Factor analysis, including matrix rotation, was performed with eigenvalue >1, and scree plot criterion. 7-factor model of cognitive functions in schizophrenia explained 63, 64% of the total variance. The obtained model comprised several cognitive domains: I - verbal learning and memory (RAVLT and verbal fluency test), II - conceptual thinking - included 6 categories of WCST, targeting the level of conceptuality, III - attention - Stroop Test, IV - perseverity - included 3 subtests of WCST, V - working memory - TMT A, TMT B, WMT and recognition rate from RAVLT, VI - spatial integration (RCFT), and VII - psychomotor functioning - psychomotor efficacy according to RCFT.

Key words:
paranoid schizophrenia, cognitive dimension, neurocognitive tests, factor analysis

 

Wewnątrzkomorowy guz u pacjenta z zaburzeniami psychotycznymi ? opis przypadku
Intraventricular tumor in patient with psychotic symptoms - case study

Konrad Kraszewski, Joanna Araśniewicz

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 2 (NR 1): 2010
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Autorzy opisują przypadek pacjenta, który zgłosił się do szpitala z dość skąpym kontaktem słownym, spowolniały psychoruchowo, blady afektywnie, nieufny, wypowiadał treści urojeniowe prześladowcze i oddziaływania, miał poczucie zagrożenia i omamy słuchowe słowne od ponad tygodnia. W czasie badania pacjent był w lęku. W wykonanej tomografii komputerowej głowy wykryto w komorze bocznej prawej hiperdensyjny, wzmacniający się po podaniu kontrastu guz o gładkich zarysach. Rozpoznano oponiaka wewnątrzkomorowego. 
Wnioski: Zaburzenia psychiczne mogą być jedynym objawem w przypadku guzów wewnątrzkomorowych.

Słowa kluczowe:
tomografia komputerowa, guz wewnątrzkomorowy, zaburzenia psychotyczne

Abstract:

The authors describe the case of a patient who went to the hospital in a skimpy verbal contact, inhibited, pale, suspicious, with influence and persecution delusions, a sense of danger and auditory verbal hallucinations for over a week. During the examination, the patient was in fear. In computed tomography, it was found that there was a hyperdense tumor in a right ventricle, with smooth outline and typically reinforcement after contrast. Diagnosed - intraventricular meningioma. 
Conclusion: Psychiatric disturbances may be the only symptom of intraventricular tumors.

Key words:
computed tomography, intraventricular tumor, psychotic disorders

 

Znaczenie współpracy w terapii schizofrenii. Efektywność i bezpieczeństwo risperidonu stosowanego w formie długo działającej iniekcji
Importance of alliance in the treatment of schizophrenia. Efficacy and safety of the long-acting injection of risperidone

Andrzej Czernikiewicz, Bartosz Łoza

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 2 (NR 1): 2010
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Konsekwencjami złej współpracy w terapii schizofrenii są: gorsze rokowanie i znacząco większe koszty jej leczenia. Poprawa współpracy z pacjentem jest równie ważna dla uzyskania remisji, jak korzyści wynikające z samego doboru leków. Współpraca w schizofrenii jest determinowana przez wiele czynników, ale najważniejsze, spośród możliwych interwencji psychofarmakologicznych, wydaje się być zastosowanie leków przeciwspychotycznych w postaciach długo działających, w tym w szczególności iniekcji risperidonu, obecnie jedynego dostępnego w Polsce neuroleptyku o przedłużonym działaniu. Leczenie tą formą risperidonu, w porównaniu z innymi środkami, a w szczególności z klasyczną, dosutną postacią risperidonu, charakteryzuje się szeregiem korzystnych właściwości zwiększających skuteczność i poprawiających tolerancję.

Słowa kluczowe:
schizofrenia, współpraca, iniekcje długo działającego risperidonu

Abstract:

The consequences of low adherence to long-term therapies in schizophrenia are poor health outcomes and increased health care costs. Increasing the effectiveness of adherence may have the equally beneficial impact on the health of the population of schizophrenics as any improvement in specific medical treatments. Adherence in schizophrenia is simultaneously influenced by several factors, however the most important one is the administration of long-acting antipsychotics, especially the injections of long-acting risperidone, the only nowadays available long-acting atypical antipsychotic in Poland. This form of risperidone offers the combination of high efficacy with high tolerance, comparing with other antipsychotics, and especially with an oral form of risperidone.

Key words:
schizophrenia, adherence, risperidone long-acting injections

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu