VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Psychiczne następstwa przedwczesnego zakończenia ciąży
Mental consequences after miscarriage of pregnancy

Waldemar Kryszkowski, Agata Karowicz-Bilińska, Antoni Florkowski, Piotr Gałecki

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 4 (NR 2)/2012
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Przedwczesne zakończenie ciąży wiąże się nie tylko z następstwami somatycznymi, ale także z psychicznymi. Niekiedy te ostatnie uzyskują tak duże nasilenie, że przekraczają możliwości adaptacyjne kobiety. Fakt ten w literaturze wydaje się niedoceniany, czego wyrazem jest mała liczba badań dotyczących tego zagadnienia. Warto wspomnieć, że zgodnie z niektórymi doniesieniami objawy psychiczne występują także u partnera, rodziny, a nawet u bliskich znajomych kobiety. Do najczęstszych następstw psychicznych utraty ciąży należą takie zjawiska jak: lęk, depresja, patologiczna wina oraz patologiczna żałoba. Zarówno diagnostyka, jak i leczenie wszelkich zaburzeń psychicznych mogą być w tym przypadku szczególnie trudne. Dodatkowym utrudnieniem jest intymny charakter zdarzenia, a także wpływ środowiska zewnętrznego na dalsze postępowanie kobiety. Przedstawione fakty potwierdzają ważną rolę psychiatry i psychologa w opiece nad kobietami po utracie ciąży. Uwidaczniają potrzebę stworzenia standardów postępowania nie tylko z pacjentkami dotkniętymi utratą ciąży, ale także z ich partnerami i bliskimi. Mimo że utrata ciąży jest bardzo częstą patologią, takich standardów nie udało się jak dotąd opracować.

Słowa kluczowe:
poronienie, depresja, lęk

Abstract:

Miscarriage is related not only to somatic consequences, but also psychopathological ones. Sometimes the latest become so severe that they exceed woman?s adaptive abilities. This fact seems to be underestimated, what can be seen in only few works related to this issue. It is worth to notice that psychiatric syndromes are present among partners, families and even close friends of the woman. The most frequent psychiatric consequence of miscarriage pregnancy are depression and anxiety, as well as long-term mourning and pathological fault. Diagnosis and treatment of all of those disorders are particularly difficult. The intimate character of event can additionally obscure all facts. Some social influences can change the course. The roles of psychiatry and psychologist are of great importance. Although the miscarriage of pregnancy is frequent pathology the treatment standards have not been worked out so far.

Key words:
miscarriage, depression, anxiety

Zarejestrowane wskazania leków prokognitywnych w Polsce
Registered indications of procognitive drugs in Poland

Daniel Stompel, Ewa Krzystanek, Paweł Krzywda, Marek Krzystanek

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 4 (NR 2)/2012
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Leki prokognitywne są niejednorodną grupą leków o różnych mechanizmach działania, obejmujących: hamowanie funkcji enzymów, pobudzanie lub hamowanie za pośrednictwem receptorów błon komórkowych, wpływ na metabolizm komórkowy i zmianę przepływu krwi w mózgowiu wtórny do rozszerzenia naczyń. Pomimo tak różnych mechanizmów działania ich stosowanie ma się wiązać z jednym efektem terapeutycznym ? zmniejszeniem deficytu poznawczego stanowiącego podstawowy objaw zespołu otępiennego. Celem pracy był przegląd wskazań rejestracyjnych leków prokognitywnych dostępnych w Polsce i możliwości ich rzeczywistego zastosowania w leczeniu otępienia w przebiegu chorób neurozwyrodnieniowych. W wyniku przeprowadzonej analizy zarejestrowanych wskazań leków prokognitywnych, zawartych w charakterystykach produktów leczniczych, oraz na podstawie aktualnej literatury z zakresu leczenia otępień wykazano istotne rozbieżności i związane z tym znaczne ograniczenia stosowania tych leków.

Słowa kluczowe:
leki prokognitywne, wskazania terapeutyczne, wskazania rejestracyjne

Abstract:

Procognitive drugs are heterogeneous group of drugs with different mechanisms of action, including enzymes? function inhibition, activation or inhibition of plasmatic membranes receptors, influence on cell metabolism and change of brain blood flow secondary to blood vessels? dilatation. Although the differences in mechanisms of action, all the procognitive drugs aim at the same therapeutic effect ? to decrease the cognitive deficit that is the basic symptom of dementia syndrome. The purpose of the article is to overview registered indications of procognitive drugs available in Poland and their real potential of administration in the treatment of dementia in the course of neurodegenerative disorders. As the result of the analysis of the registered drugs? characteristics and contemporary literature in the field of dementia, the significant discrepancies and restrains in the therapeutic possibilities were shown.

Key words:
procognitive drugs, therapeutic indications, registration indications

Leki w postaci tabletek rozpuszczających się w ustach stosowane w psychiatrii. Przykład olanzapiny
Orally disintegrating tablets in psychiatry. Focus on olanzapine

Bartosz Łoza

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 4 (NR 2)/2012
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

W porównaniu z tradycyjnymi tabletkami postacie leków w formie rozpuszczalnej w ustach mają wiele zalet. Oferują większą skuteczność w leczeniu pacjentów niewspółpracujących, ograniczają ryzyko nawrotu. Można je podawać zamiast iniekcji, znajdują zastosowanie u najmłodszych i najstarszych pacjentów, można je także wykorzystywać w przypadku problemów z połykaniem lub trawieniem. Farmakologiczne właściwości tabletek rozpuszczających się w ustach umożliwiają redukcję ryzyka problemów metabolicznych, np. ograniczenie wzrostu masy ciała. Warto brać też pod uwagę, że analizy farmakoekonomiczne dowodzą opłacalności stosowania tabletek rozpuszczających się w ustach. Wymienione korzyści mogą być przypisane olanzapinie, w tej specjalnej, szybko rozpuszczającej się formie.

Słowa kluczowe:
ODT, tabletki rozpuszczające się w ustach, współpraca z pacjentem, farmakoekonomika, olanzapina

Abstract:

Comparing to solid tablets, orally disintegrating tablets (ODTs) offer lots of advantages. They may facilitate medication adherence and help reduce the risk of relapse, can be administered instead of injections, are useful for pediatric and elderly patients` applications, or can be used when there are difficulties in swallowing or digesting. Pharmacology of ODTs enables to reduce some metabolic problems, like the increase of body weight. Additionally, ODTs seem to be costeffective form of treatment. Those advantages can be also attributable to olanzapine ODT.

Key words:
ODT, orally disintegrating tablets, compliance, cost-effective, olanzapine

Znaczenie urojeń o tematyce religijnej w diagnozie i terapii osób z psychozami
The importance of delusions with religious content in diagnosis and treatment people with psychosis

Andrzej Czernikiewicz

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 4 (NR 2)/2012
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Urojenia o treściach religijnych zwykle są związane z gorszym rokowaniem oraz zwiększonym ryzykiem zachowań agresywnych i samobójczych. Większość psychiatrów ma świadomość częstego występowania urojeń o tematyce religijnej u pacjentów w fazach maniakalnych i depresyjnych oraz w stanach psychotycznych. Rozpowszechnienie urojeń o tematyce religijnej jest różne w różnych populacjach, zależy w dużej mierze od lokalnej religii i kultury. Niniejszy artykuł prezentuje wyzwania diagnostyczne i terapeutyczne w tej grupie chorych.

Słowa kluczowe:
urojenia o tematyce religijnej, diagnoza, terapia

Abstract:

Delusions with religious content are associated with poor clinical outcomes, aggression and suicidal behavior. Most psychiatrists will encounter patients with delusions of religious content because this type of delusion is relatively common in patients with symptoms of mania, depression or psychosis. The prevalence of delusions with religious content varies considerably among populations and can be influenced by the local religion and culture.This article reviews clinical challenges, both assessment and management strategies for patients with delusions of religious content.

Key words:
delusions with religious content, diagnosis, therapy

Farmakologiczne leczenie w chorobie afektywnej dwubiegunowej - kwetiapina
Pharmacological treatment in bipolar disorder - focus on quetiapine

Iwona Patejuk-Mazurek, Bartosz Łoza, Paweł Bednarski, Joanna Sadowska, Maja Polikowska

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 4 (NR 2)/2012
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Od czasu zarejestrowania przez FDA (Food and Drug Administration) w 2003 r. kwetiapiny do stosowania w manii i mieszanych epizodach zaburzenia dwubiegunowego (monoterapia lub w połączeniu ze stabilizatorem nastroju) ukazuje się coraz więcej badań potwierdzających skuteczność i bezpieczeństwo stosowania tego atypowego neuroleptyku. Wyjątkowe właściwości kwetiapiny czynią ją bardzo użyteczną w leczeniu każdej fazy zaburzeń dwubiegunowych. W niniejszej pracy autorzy podsumowują stan wiedzy na ten temat.

Słowa kluczowe:
kwetiapina, zaburzenie dwubiegunowe

Abstract:

After registration of quetiapine in acute mania and mixed episodes (monotherapy or polytherapy with mood stabilizers) by FDA (Food and Drug Administration) in 2003, there are more and more works that confirm efficacy and tolerability of that atypical neuroleptic in bipolar disorder. Exceptional properties of quetiapine cause it very useful in the treatment of any type of bipolar episodes. Authors describe current review of that topic.

Key words:
quetiapine, bipolar disorder

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu