VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Terapia elektrowstrząsowa jako jedyna skuteczna metoda w leczeniu schizofrenii katatonicznej
Electroconvulsive therapy (ECT) as the only effective method of catatonic schizophrenia treatment

Maja Polikowska, Bartosz Łoza, Iwona Patejuk-Mazurek, Anna Mosiołek, Joanna Grzesiewska, Paweł Bednarski

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 1/Nr 1(1)/2009
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Opis przypadku: Autorzy artykułu opisują przypadek 19-letniego pacjenta po raz drugi hospitalizowanego psychiatrycznie. Po pierwszej, 4-miesięcznej hospitalizacji w innym ośrodku klinicznym pacjent został wypisany z sugestią obecności zespołu katatonicznego. Po kilku tygodniach nieskutecznego, ambulatoryjnego leczenia aripiprazolem został hospitalizowany ponownie, tym razem w Klinice Psychiatrii WUM w Pruszkowie, z powodu dziwacznych zachowań, stopniowej utraty aktywności ruchowej oraz braku kontaktu werbalnego i pozawerbalnego z otoczeniem. W trakcie 11-miesięcznego pobytu pacjent miał wykonaną pełną diagnostykę, która wykluczyła somatogenne podłoże zaburzeń katatonicznych (m.in. organiczne uszkodzenie OUN, choroby zakaźne, zatrucie substancjami psychoaktywnymi, zaburzenia metaboliczne). Po zastosowaniu standardowych schematów farmakologicznych, w tym terapii neuroleptykami atypowymi i lorazepamem w dawce do 18 mg/d (bez zadowalającego efektu), zdecydowano o wykonaniu u pacjenta serii 12 elektrowstrząsów (EW), po których stan psychiczny uległ znaczącej oraz trwałej poprawie. Równolegle stosowano kwetiapinę. Także po wypisie kontynuowano terapię kwetiapiną w dawce 400 mg/d.
Wnioski: Terapia elektrowstrząsami w warunkach politerapii z kwetiapiną u pacjenta ze schizofrenią katatoniczną okazała się jedyną skuteczną i trwałą formą leczenia.

Słowa kluczowe:
schizofrenia katatoniczna, terapia elektrowstrząsowa, EW, lorazepam

Abstract:

The authors describe a case of a nineteen-year-old man hospitalized psychiatrically for the second time in a row. After his first 4-month stay in another university department, the patient was discharged with a provisional diagnosis of catatonic syndrome. After only several weeks, he had a catatonic recurrence during a follow up treatment with aripiprazole. Than he was admitted to the University Department in Pruszkow, next-to-Warsaw, because of a gradual loss of physical activities and a lack of contact, both verbal and non-verbal. During his eleven-month hospitalization, the patient underwent full diagnostics, which excluded the possibility of somatic cause of the catatonic syndrome (e.g. organic injury of central nervous system, infectious diseases, psychoactive substances, intoxication or metabolic disorders). The pharmacological algorithms, antipsychotic and Iorazepam (18 mg/d) therapy were ineffective, so we decided to administer the electroconvulsive treatment (ECT). During the ECT treatment course, 12 individual treatments were performed with significant and permanent improvement. That was combined with quetiapine treatment of max. 400 mg/d. 
Conclusion: ECT combined with quetiapine turned out to be the only effective and permanent treatment method of catatonic schizophrenia.

Key words:
catatonic schizophrenia, electroconvulsive therapy, ECT, lorazepam

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu