VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Stres w okresie pandemii. Jak radzą sobie z nim lekarze?
Stress during a pandemic.How do doctors deal with it?
Bartosz Łoza
Klinika Psychiatrii Wydziału Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
Streszczenie
Lekarze należą do grupy zawodowej najbardziej doświadczanej przez zespoły wypalenia, przewlekłego zmęczenia i depresji. Doświadczanie kryzysu pandemii jeszcze bardziej zwiększa zagrożenie stresem i ewentualną dekompensacją. Publikacja omawia
poznawczo-behawioralne aspekty radzenia sobie z obecną sytuacją przez lekarzy. Wskazuje na źródła stresu, wagę poszczególnych zagrożeń oraz rozróżnia skuteczne i nieskuteczne strategie radzenia sobie ze stresem.
Słowa kluczowe: pandemia, stres, radzenie sobie, lekarze
 
Abstract
Doctors belong to the professional group most experienced by burnout, chronic fatigue and depression syndromes. Experiencing the pandemic crisis further increases the risk of stress and possible decompensation. The publication discusses the cognitive-behavioral aspects of coping with the current situation by doctors. It indicates the sources of stress, the importance of individual threats and distinguishes between effective and ineffective strategies for dealing with stress.
Key words: pandemic, stress, coping, doctors
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu