VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

 

Piracetam w leczeniu łagodnych zaburzeń poznawczych(MCI, Mild Cognitive Impairment)
Piracetam in the treatment of mild cognitive impairment (MCI, Mild Cognitive Impairment)

Alina Borkowska, Marzena Ziółkowska-Kochan, Agnieszka Kałwa, Wiktor Dróżdż

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 2 (NR 3): 2010
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Cel: Celem badania przekrojowego było porównanie wykonania testów neuropsychologicznych przez pacjentów w wieku powyżej 50 lat, z rozpoznaniem łagodnych zaburzeń poznawczych (MCI), leczonych piracetamem i u osób zdrowych. 
Metoda: Badaniem objęto 85 osób z MCI, w tym u 36 pacjentów rozpoznano postać amnestyczną, a u 49 postać nieamnestyczną. Grupę kontrolną stanowiło 30 osób zdrowych. Do oceny nasilenia globalnych zaburzeń poznawczych zastosowano Skalę Mini-Mental State Examination (MMSE). Do oceny neuropsychologicznej użyto Testu Zegara, Testu Fluencji Słownej oraz Testu Powtarzania Cyfr Wprost i Wspak. 
Wyniki: Pacjenci zarówno z postacią amnestyczną, jak i nieamnestyczną łagodnych zaburzeń poznawczych uzyskali we wszystkich testach znamiennie gorsze wyniki niż osoby zdrowe. Obie grupy chorych z rozpoznaniem MCI różniły rezultaty Testu Fluencji Słownej i Testu Powtarzania Cyfr Wprost, w których pacjenci z postacią amnestyczną uzyskali wyniki znamiennie gorsze aniżeli pacjenci z postacią nieamnestyczną. Stosowanie wyższych dawek piracetamu miało istotny związek z lepszą sprawnością funkcji poznawczych u chorych z nieamnestyczną postacią MCI. 
Wnioski: U pacjentów z łagodnymi zaburzeniami funkcji poznawczych piracetam może być korzystną opcją terapeutyczną w leczeniu łagodnych zaburzeń poznawczych, zwłaszcza postaci nieamnestycznej. Wyższe dawki piracetamu mogą wykazywać większą skuteczność w zakresie poprawy sprawności funkcji poznawczych u chorych z nieamnestyczną postacią MCI.

Słowa kluczowe:
piracetam, łagodne zaburzenia poznawcze (MCI), dysfunkcje poznawcze, testy neuropsychologiczne

Abstract:

Aim: The purpose of this cross-sectional study was comparison of performance on a set of neuropsychological tests the patients aged more than 50 years with diagnosis of mild cognitive impairment who had been treated with piracetam and healthy control subjects. 
Methods: Eighty five patients were enrolled. Among them, amnestic type was diagnosed in 36 subjects and non-amnestic type in 49 subjects. Control group consisted of 30 matched healthy persons. The Mini Mental State Examination (MMSE) was applied for an assessment of global cognitive function. Neuropsychological performance was evaluated with the Clock Drawing Test, Verbal Fluency Test and the Digit Span task simple and back. 
Results: Patients with amnestic and non-amnestic type of MCI obtained significantly worse results on all neuropsychological tests than control subjects. Both groups of MCI patients were distinguished with results of the Verbal Fluency Test and the Digit Span simple task, where patients with amnestic type performed substantially worse than patients with non-amnestic type of MCI. Treatment with higher doses of piracetam was associated with significantly better performance on neuropsychological tests in patients with non-amnestic type of MCI. 
Conclusions: Treatment with piracetam may be beneficial for patients with mild cognitive impairment, especially non-amnestic type. Higher doses of piracetam may effectively improve cognitive performance in patients with non-amnestic type of MCI.

Key words:
piracetam, mild cognitive impairment (MCI), cognitive dysfunctions, neuropsychological tests

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu