VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

 

Wybrane narzędzia oceny jakości życia w schizofrenii
Selected tools for the assessment quality of life in schizophrenia

Andrzej Czernikiewicz, Zbigniew Kopyciński

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 3.(NR 1): 2011
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Pomiar jakości życia jest ważną dziedziną w psychiatrii. Znajduje zastosowanie w badaniach klinicznych, ocenie prowadzonego leczenia i monitorowaniu efektywności programów terapeutycznych. Dostarcza informacji o ważnych dla pacjentów aspektach choroby. Przy powszechnym uznaniu konstruktu jakości życia brak jest jednej jej definicji. Znajduje to odzwierciedlenie w liczbie skal mierzących jakość życia, ich złożoności, treści domen, obiektywnego lub subiektywnego punktu odniesienia. Znalazłszy w piśmiennictwie sto kilkadziesiąt skal jakości życia, można odnieść wrażenie, że jakość życia jest tym, co autor skali uważał za jakość życia. Zachodzi potrzeba doprecyzowania pojemności pojęcia jakość życia i ujednolicenia pomiarów. W artykule przedstawiono kilka najczęściej używanych narzędzi badawczych, ich konstrukcję, obliczanie wyników, własności psychometryczne i zastosowanie, zwłaszcza w badaniu jakości życia w schizofrenii.

Słowa kluczowe:
ocena psychometryczna, jakość życia, schizofrenia

Abstract:

Measurement of quality of life (QoL) is an important area of psychiatry. It is used in clinical trials, evaluation of the treatment progress and study of the effectiveness of treatment programs. QoL provides crucial information on various aspects of the disease. With widespread recognition of the idea of quality of life, there is no single definition of quality of life. This is reflected in the huge number of scales to measure quality of life, their complexity, content domains, objective or subjective scales. We accessed over one hundred quality of life scales, so it seems that the quality of life is what author of measurement just considered as a quality of life. There is a need to clarify the concept and standardize the quality of life measurements. The article presents some frequently used research tools, their design, and the psychometric properties as well as clinical applications, especially in the study of quality of life in schizophrenia.

Key words:
psychiatric measurement, quality of life, schizophrenia

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu