VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Pięciomiesięczna obserwacja skuteczności olanzapiny w leczeniu schizofrenii
5-month follow-up of schizophrenia treatment with olanzapine

Marek Krzystanek, Irena Krupka-Matuszczyk

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 3.(NR 3): 2011
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Schizofrenia jest najbardziej inwalidyzującą chorobą psychiczną człowieka. Choruje na nią 0,3-1% populacji ogólnej. Z powodu złożoności obrazu klinicznego choroba ta pozostaje dużym wyzwaniem terapeutycznym dla psychiatrii. Celem badania naturalistycznego była pięciomiesięczna obserwacja efektów leczenia schizofrenii przy użyciu olanzapiny. Obserwacją objęto 6840 osób. Analizie poddano 1586 pacjentów, którzy przyjmowali olanzapinę w monoterapii i nie przerwali leczenia przez 5 miesięcy. Kobiety stanowiły 51% badanej grupy. Oceniano nasilenie objawów pozytywnych i negatywnych, pobudzenia, globalny stan kliniczny oraz nasilenie objawów niepożądanych. Średnia dawka olanzapiny na początku i na końcu badania wynosiła odpowiednio 12,6 mg/d i 13,4 mg/d. Średnia dawka przepisywana mężczyznom była wyższa niż dawka podawana kobietom. Dłuższy czas trwania choroby korelował z wielkością dawki olanzapiny. Po 5 miesiącach leczenia nastąpiło zmniejszenie nasilenia objawów pozytywnych, negatywnych i pobudzenia. Średni przyrost masy ciała wynosił 1,4 kg. Olanzapina jest skuteczna w długoterminowej terapii schizofrenii. Skuteczność leczenia objawów schizofrenii olanzapiną jest dawkozależna. Dłuższy czas trwania schizofrenii może wymagać wyższych dawek olanzapiny. Najczęstszym powodem przerywania terapii olanzapiną jest przyrost masy ciała.

Słowa kluczowe:
schizofrenia, olanzapina, badanie naturalistyczne, badanie długoterminowe

Abstract:

Schizophrenia affects 0.3-1% of general population and is the most disabling mental disease in human. Due to its clinical picture complexity, schizophrenia remains the big therapeutic challenge for psychiatry. This naturalistic study aimed at 5 months followup of the treatment effect with olanzapine. The observation cached 6840 subjects, including 1586 patients on olanzapine monotherapy who did not interrupt the 5-month treatment and were analyzed. Women consisted 51% of the studied group. The intensity of positive and negative symptoms, agitation, clinical global impression and side effects were assessed. The mean olanzapine dosesat the beginning and in the end of the study were 12.6 mg and 13.4 mg, respectively. The mean dose prescribed was higher among men than women. Longer duration of schizophrenia correlated with the dose magnitude of olanzapine. After 5 months of treatment the reduction of positive, negative and agitation occurred. The average weight gain was 1.4 kg. Olanzapine is effective in the long term therapy of schizophrenia. Effectiveness of schizophrenia symptoms? treatment is dosedependent. Longer duration of schizophrenia may require higher doses of olanzapine. The most frequent reason of drop-out from olanzapine treatment is the weight gain.

Key words:
schizophrenia, olanzapine, naturalistic study, long-term study

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu