VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Ocena zaburzeń snu u pacjentów hospitalizowanych na różnych oddziałach szpitalnych
Evaluation of sleep disorders of hospitalized patients on different hospital wards

Paweł Dobrakowski, Agnieszka Machowska-Majchrzak, Klaudyna Wyporska, Michał Szlachta, Magdalena Kycia, Krystyna Pierzchała

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 4 (NR 3)/2012
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

CEL. Ocena zaburzeń snu i czynników wpływających na ich występowanie u pacjentów hospitalizowanych na oddziałach: neurologicznym, chorób wewnętrznych i chirurgicznym, w odniesieniu do chorych będących w trakcie opieki ambulatoryjnej. Określenie czynników wpływających na pojawienie się bezsenności.
METODY. Badaniem objęto 129 osób. 91 chorych hospitalizowanych: 30 pacjentów oddziału neurologicznego, 30 pacjentów oddziału chorób wewnętrznych i 31 pacjentów oddziału chirurgicznego. Grupę kontrolną stanowiło 38 osób, które były pacjentami poradni lekarza rodzinnego. Badanie miało charakter ankietowy. Zastosowano kwestionariusz wywiadu medycznego, skalę zaburzeń snu (AIS, Ateńska Skala Bezsenności), Skalę Depresji Becka (BDI) oraz Inwentarz Stanu i Cechy Lęku (STAI).
WYNIKI. Zaburzenia snu dotykają ponad 40% badanych. U większości zaburzenia snu trwały od wielu lat. Najczęściej występowały u pacjentów oddziału neurologicznego (66,7%). Wykazano istotną statystycznie różnicę między tą grupą chorych a grupą kontrolną w skali AIS. Pozostałe grupy chorych w skali AIS nie różniły się znamiennie od grupy kontrolnej. Zaobserwowano dodatnią korelację wyników AIS z wynikami BDI. W badanej grupie na zaburzenia snu nie miały wpływu: wiek pacjenta, hospitalizacja, planowany lub przebyty zabieg operacyjny, zażywane leki i używki.
PODSUMOWANIE. Uzyskane wyniki sugerują, że zaburzenia snu są bardziej związane z obecnością chorób neurologicznych niż z samym faktem hospitalizacji. Zaburzenia snu korelują z depresją i schorzeniami neurologicznymi. Długi wywiad zaburzeń snu wskazuje na brak lub nieskuteczność leczenia przyczynowego i/lub objawowego.

Słowa kluczowe:
zaburzenia snu, hospitalizacja, choroby neurologiczne

Abstract:

OBJECTIVE: The evaluation of sleep disorders among patients in following hospital departments: neurological, internal disease and surgery. Comparative analysis between participants and control group. Determination of factors which influence occurrence of the insomnia.
METHOD: 129 patients were included in the study, i.e. 91 hospitalized patients (among them 30 recruited from neurological ward, 30 from internal medicine ward and 31 from surgical ward) and 38 controls from the GP's outpatient clinic. The study included some questionnaires, related to medical anamnesis, AIS (Athens Insomnia Scale), BDI (Beck Depression Inventory) and STAI (State- Trait Anxiety Inventory).
RESULTS: Sleep disorders occur in over 40% of participants. Majority of them have suffered from sleep disorders for many years. They were most frequent among patients on a neurological ward (66.7%). Statistically significant differences were proven between patients with neurological disorders and control group with AIS results. Other groups of patients did not significantly deviate from control group. There was the positive correlation of results AIS and BDI. Sleep disorders weren't affected by following factors: patient's age, fact of being hospitalized, planned or carried out operations.
CONCLUSIONS: Our results suggest the stronger connection of sleep disturbances with neurological disorders than with any other illnesses. Sleep disorders occur particularly in patients with both neurological and depressive disorders. Long-term anamnesis of sleep disorders indicates a lack or ineffectiveness of symptomatic or causal treatment.

Key words:
sleep disorders, hospitalization, neurological disorders

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu