VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Depresja w późnym wieku - odrębności kliniczne i wyzwania terapeutyczne
Late-life depression - specificity and challenges of its therapy

Agnieszka Widła

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 4 (NR 3)/2012
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Diagnostyka i leczenie depresji w wieku podeszłym są źródłem wielu wyzwań. Pacjenci w tej grupie wiekowej są wyjątkowo wrażliwi na działania niepożądane farmakoterapii. Depresja w wieku podeszłym wiąże się z dużą chorobowością i śmiertelnością. Nadal głębokie jest przekonanie, także wśród pracowników ochrony zdrowia, że depresja jest czymś naturalnym w kontekście pogarszającego się wraz z wiekiem stanu somatycznego i psychicznego, obniżania statusu społeczno- ekonomicznego, utraty niezależności. Leczenie musi uwzględniać zmienioną farmakodynamikę i farmakokinetykę leków, współwystępowanie chorób somatycznych i neurologicznych. Zawsze należy rozważyć możliwość podjęcia oddziaływań psychoterapeutycznych i interwencji socjalnych. W artykule autorka stara się w sposób praktyczny przedstawić odrębności kliniczne depresji w wieku podeszłym, a także problemy związane z terapią farmakologiczną i niefarmakologiczną. Na zakończenie artykułu przedstawiono trzy opisy przypadków pacjentów leczonych z powodu depresji w wieku podeszłym.

Słowa kluczowe:
depresja w późnym wieku, terapia, leki przeciwdepresyjne

Abstract:

Diagnostics and therapy of late-life depression are real challenges. Elderly patients are exceptionally susceptible to adverse effects of pharmacotherapy. In case of this age group, depression is still related to higher morbidity and mortality. There still exists a profound belief, also among health care workers, that late-life depression is a natural, age-related process caused by declining somatic and mental condition, lower social and economical status and loss of independence. Treatment must include problems with specific pharmacodynamics, pharmacokinetics, and co-existing neurological diseases. It is always important to consider psychotherapy and social intervention. The author discussed the clinical specificity of late-life depression, as well as problems related to pharmacological and non-pharmacological treatment. At the end of the article three cases of elderly, depressive patients were presented.

Key words:
late-life depression, therapy, antidepressants

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu