VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Jak najlepiej wykorzystać darowane siedem minut? O lekarzu i pacjencie
How to make the best use of the given seven minutes? On the doctor and the patient

Paulina Wnukiewicz

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

Streszczenie
Artykuł przybliża specyfikę relacji między lekarzem a pacjentem w polskiej praktyce psychiatrycznej. Przedstawione są w nim sposoby nawiązywania kontaktu z chorym przez stosowanie określonych technik komunikacyjnych, np. okazywanie zrozumienia. Przybliżone zostały rozmaite postawy ludzi wobec choroby i ich znaczenie dla dalszego procesu terapeutycznego. W artykule opisane są podstawowe elementy tworzące relację wg Carla Rogersa, tzn. autentyczność, akceptacja i empatia, oraz sposoby używania ich w rozpoczynaniu i kończeniu rozmowy z pacjentem, przekazywaniu mu informacji o leczeniu, a także komunikujące wsparcie. W tekście zostały zawarte praktyczne
wskazówki dotyczące sposobu postępowania lekarza w celu maksymalnego wykorzystania czasu przeznaczonego dla pacjenta. Autorka skupia się na wielowymiarowym aspekcie procesu powrotu do zdrowia osób chorych, uwzględniającym relewantność zachowania lekarza względem pacjenta i efektów odpowiednio nawiązanego kontaktu.
Słowa kluczowe: komunikacja, empatia, autentyczność, akceptacja, pacjent, lekarz

Abstract
The article is focused on the peculiarity of the patient and doctor relation in Polish psychiatric practice. It presents the ways of building relationship with a patient through communicative techniques i.e. understanding. Various attitudes towards a disease and their significance for the therapeutic process have been analyzed. The article also describes the basic elements of rapport building according to Carl Rogers, i.e. authenticity, acceptance, empathy and the ways that these are utilized when initiating and concluding a conversation with the patient, providing him or her with the details about treatment and offering a communicative support. The article contains practical tips on how the doctor should act to make the maximum use of the time devoted to one patient. Finally the article focuses on a multidimensional aspect of the healing process regarding the relevance of the doctor’s conduct towards the patient and the effects of the well-established rapport.
Key words: communication, empathy, authenticity, acceptance, patient, doctor

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu