VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Zaleplon jako bezpieczny lek nasenny
Zaleplon as safe hypnotic

Anna Pławecka
Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza

Streszczenie
Zaleplon jest środkiem niebenzodiazepinowym, pirazolopirymidynowym, przeznaczonym do krótkotrwałego leczenia bezsenności. Skraca on latencję snu. Czas połowicznego rozpadu wynosi około godziny, dzięki tej unikatowej właściwości może być przyjmowany po wybudzeniu w środku nocy. Badania wykazały, że zaleplon jest odpowiednim lekiem do inicjacji snu, natomiast jest mniej efektywny w leczeniu zaburzeń ciągłości snu. Stosowanie zaleplonu jest relatywnie bezpieczne. Jak pokazują dotychczasowe badania, największą zaletą tego leku jest to, że nie powoduje on efektów rezydualnych następnego dnia. Po 4 h od jego przyjęcia nie zaobserwowano wpływu na procesy poznawcze, sprawność psychomotoryczną i zdolność prowadzenia samochodu. Dlatego wydaje się on bezpieczny dla pacjentów w podeszłym wieku
i tych, którzy chcą prowadzić samochód.
Słowa kluczowe: zaleplon, bezsenność, bezpieczeństwo, dawkowanie śródnocne, efekty rezydualne

Abstract
Zaleplon is non-benzodiazepine, pyrazolopyrimidine hypnotic drug indicated for the short-term management of insomnia. Zaleplon shortens seep latency. It has half-life of about an hour, and thanks to this unique characteristic it can be administered in the middle-of-the-night mode. Efficacy studies show that zaleplon is a suitable hypnotic for sleep initiation and maybe less effective in sleep maintenance. The use of zaleplon is relatively safe. The biggest advantage of zaleplon is that current evidence suggests it does not produce residual next-day side effects. Four hours after intake of zaleplon no effect on cognitive, memory, psychomotor performance and the ability to drive a car have been reported. That’s why it seems to be safe in elderly group of patients and those who are likely to drive a car.
Key words: zaleplon, insomnia, safety, middle-of-the-night administration, residual effects

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu