VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Procesy pamięciowe u pacjentów ze schorzeniami nefrologicznymi
Memory processes among patients with renal dysfunction
Wojciech Rakoczy1, 2
1 Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym, Szpital Specjalistyczny w Brzozowie – Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza
2 Powiatowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Brzozowie
 
STRESZCZENIE
Choroby nerek są coraz częstsze, zalicza się je więc do chorób cywilizacyjnych. Jednym z następstw schorzeń nefrologicznych są zaburzenia funkcjonowania poznawczego. Do najczęstszych z nich należą dysfunkcje wykonawcze, uwagi, językowe i deficyty pamięci. Artykuł jest poświęcony zaburzeniom funkcji mnestycznych w przewlekłej niewydolności nerek i dializoterapii.
Słowa kluczowe: choroby nerek, dializa, pamięć
 
ABSTRACT
Renal diseases are still increasing, so they are classified as lifestyle diseases. One of the possible results of nephrological illness are cognitive disorders. The most common are executive dysfunction, attention and language disorders and memory deficits. In this article memory dysfunctions in renal diseases and dialysis were reviewed.
Key words: renal diseases, dialysis, memory
Polskie wzorce farmakoterapii schizofrenii, zaburzeń jednobiegunowych i dwubiegunowych (część II)
Polish patterns of pharmacotherapy of schizophrenia, unipolar and bipolar disorders (part II)
Bartosz Łoza1, Andrzej Czernikiewicz2, Agata Szulc3
1 Klinika Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
3 Klinika Psychiatrii Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
STRESZCZENIE
Trzystu trzydziestu psychiatrów uczestniczyło w serii głosowań podczas 3-dniowego warsztatu w czerwcu 2012 r. Uczestnicy dyskutowali główne farmakologiczne strategie leczenia schizofrenii, zaburzenia dwubiegunowego i jednobiegunowego. Ujawniony konsensus odnosił się do generalnych rekomendacji i terapeutycznych „drzewek decyzyjnych” w różnego typu epizodach psychopatologicznych.
Słowa kluczowe: konsensus, algorytmy, zalecenia, psychofarmakoterapia
 
ABSTRACT
Some 330 psychiatrists participated in a series of voting of the three-day workshop in June 2012. Participants discussed main psychopharmacological therapy strategies in schizophrenia, unipolar disorder and bipolar disorder. The unveiled consensus refers to general recommendations and suggests therapeutic “decision tree” for various psychopathological episodes.
Key words: consensus, algorithms, guidelines, psychopharmacotherapy
Neuroleptyki przeciwdepresyjne
Antidepressive antipsychotics
Bartosz Łoza
Klinika Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Instytut Amici
 
STRESZCZENIE
Neuroleptyki II generacji, a przede wszystkim kwetiapina i olanzapina, potwierdziły skuteczność w leczeniu zaburzeń depresyjnych u pacjentów jedno- i dwubiegunowych. Kwetiapina jest pierwszym atypowym neuroleptykiem zarejestrowanym w Polsce
w leczeniu zaburzeń jednobiegunowych. W tym przeglądzie zaprezentowano całościowy obraz badań klinicznych nad wykorzystaniem neuroleptyków II generacji w leczeniu zaburzeń depresyjnych oraz związanych z tym kwestii farmakologicznych.
Słowa kluczowe: neuroleptyki przeciwdepresyjne
 
ABSTRACT
Second generation antipsychotics (SGAs), especially quetiapine and olanzapine, have clearly demonstrated efficacy in the treatment of depression both in unipolar and bipolar patients. Quetiapine became the first SGA registered in the treatment of unipolar depression. This comprehensive review provides an overview of the clinical trial data of SGAs for treating depressive episodes and pharmacological issues raised in the use of SGA therapy in clinical practice.
Key words: antidepressive antipsychotic
Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną – problem diagnostyczny i terapeutyczny
Somatoform disorders – diagnostic and therapeutic issue
Piotr Wierzbiński
Poradnia Zdrowia Psychicznego Medsolver
 
STRESZCZENIE
Zaburzenia somatyzacyjne to niejednorodna grupa zaburzeń, z którymi w codziennej praktyce mogą się spotkać lekarze wszystkich specjalności. Najczęściej jednak problem ten dotyka pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej oraz psychiatrii. Z uwagi
na symptomatologię i niespecyficzne objawy rozpoznanie tych zaburzeń jest zwykle opóźnione w czasie. Dla niektórych pacjentów zaburzenia te są źródłem istotnego pogorszenia funkcjonowania. W leczeniu uwzględnia się zarówno oddziaływania psychoterapeutyczne, jak i farmakoterapię.
Słowa kluczowe: somatyzacja, hipochondria, farmakoterapia
 
ABSTRACT
Somatization disorders constitute a rather varied list of disorders that doctors of various specialties have to deal with in their everyday practice. Primary healthcare and psychiatrist patients usually make up the most common group who suffers from these
disorders. Since the symptomatology associated with the disorders is complex and the symptoms are difficult to ascribe, the diagnosis is often delayed. The disorders can cause some patients severe functioning problems. The treatment should involve psychotherapy and pharmacotherapy.
Key words: somatoform disorders, hypochondriasis, pharmacotherapy
Czy nicergolina jest typową pochodną alkaloidów sporyszu? Uwagi do opinii Europejskiej Agencji ds. Leków (EMA) z 2013 r. w sprawie ograniczenia stosowania leków zawierających pochodne alkaloidów sporyszu
Is nicergoline a typical derivative of ergot alkaloids? Comments on the opinion of the European Medicines Agency (EMA) from 2013 on the restriction of the use of medicines containing ergot derivatives
Przemysław Bieńkowski1, Halina Sienkiewicz-Jarosz2
1 Zakład Farmakologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii
2 I Klinika Neurologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii
 
STRESZCZENIE
Celem niniejszego komentarza jest krytyczne omówienie opinii Europejskiej Agencji ds. Leków (EMA) z 2013 r. dotyczącej nowych ograniczeń stosowania leków zawierających pochodne alkaloidów sporyszu. Szczególny nacisk w komentarzu położono na wymienione w opinii EMA działania niepożądane pochodnych alkaloidów sporyszu i powiązanie ich z nicergoliną.
Słowa kluczowe: nicergolina, zwłóknienie, zatrucie sporyszem, EMA
 
ABSTRACT
The aim of this commentary is to critically review the opinion issued by European Medicines Agency (EMA) in 2013 on new restrictions on use of medicines containing ergot derivatives. A special emphasis is given to applicability of safety concerns listed in the EMA document to nicergoline.
Key words: nicergoline, fibrosis, ergotism, EMA
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu