VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Psychoedukacja – brakujący element w terapii depresji
Psychoeducation – the missing part of antidepressive treatment
Maja Polikowska1,2, Bartosz Łoza1,2, Krystyna Anna Wiśniewska2
1 Klinika Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2 Instytut Amici
 
STRESZCZENIE
Depresja jest chorobą wielowymiarową i niejednorodną w swoim przebiegu. Mimo coraz lepszej znajomości patomechanizmów oraz rosnącej wiedzy na temat etiologii zaburzeń afektywnych wciąż przegrywamy w tej nierównej walce. Pierwszym utrudnieniem są choroby somatyczne, a następnie osobowość pacjenta, towarzyszące zaburzenia lękowe czy choroby neurologiczne. Dodatkowym problemem jest fakt, że w ciągu ostatniego dziesięciolecia nie mieliśmy żadnych istotnych odkryć w zakresie farmakoterapii depresji. A wymagania pacjentów stają się coraz wyraźniejsze i głośniejsze. Leczenie farmakologiczne powinno być bezpieczne, dobrze tolerowane i dodatkowo skuteczne, co uzyskuje się tak naprawdę tylko w niewielu przypadkach leków przeciwdepresyjnych (przykładem jest escitalopram). Dlatego tak istotne wydają się wszelkie dodatkowe działania, które mogą usprawnić i przyspieszyć proces leczenia depresji. Najprostszą, ale też i najbardziej niedocenianą metodą jest psychoedukacja, która jest w stanie zabezpieczyć – wydaje się najważniejszą z rokowniczego punktu widzenia – współpracę w procesie leczniczym i zahamować nawrotowość zaburzeń afektywnych. Tym samym w lepszy sposób jest w stanie uchronić pacjentów przed jednym z najgorszych powikłań zaburzeń nastroju, inwalidyzacją, a co za tym idzie – wypadnięciem z odgrywanych ról życiowych, społecznych i ekonomicznych.
Słowa kluczowe: depresja, współpraca, psychoedukacja, jakość życia
 
ABSTRACT
Depression is a disease of the multi-dimensional and heterogeneous in their course. Despite getting a better knowledge of pathomechanisms and increasing knowledge about the etiology of affective disorders we are still losing in this unequal fight. The first hurdle are somatic diseases, then the personality of the patient, the accompanying anxiety disorders or neurological diseases. Another problem is the fact that over the last decade we have had no significant findings in the pharmacotherapy of depression. And patients requirements become more clearly and boldly. Pharmacological treatment should be safe, well tolerated and also effective, which is really fulfil only in a few of antidepressants (e.g. the escitalopram). Therefore so important seem to be any additional action that can improve and accelerate the process of treatment of depression. The simplest, but also the most underestimated method is psychoeducation, which is able to secure, cooperation in the process of healing and stop the recurrence of affective disorders and it seems the most important from a prognostic point of view. Thus it is better able to protect patients from one of the worst complications of mood disorders, being invalid and thus falling out of role: life, social and economic. 
Key words: depression, compliance, psychoeducation, quality of life
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu