VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Uzależnieni od alkoholu sprawcy przemocy domowej
Alcohol addicts as offenders of domestic violence
Przemysław Cynkier
Instytut Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
STRESZCZENIE
Celem pracy było przedstawienie zjawiska przemocy domowej z perspektywy sprawcy uzależnionego od alkoholu. Wysoka częstość przemocy w środowiskach rodzinnych skłania do wielopłaszczyznowej analizy czynników, które predysponują sprawcę do ujawniania tego typu zachowań. W pracy zwrócono uwagę na możliwe uwarunkowania biologiczne, w tym wpływ alkoholu na zachowanie, zaburzenia przekaźnictwa w ośrodkowym układzie nerwowym, dysfunkcje strukturalne czy współistniejące zaburzenia psychiczne. Podjęto próbę wyjaśnienia przyczyn przemocy domowej z perspektywy dynamicznych zmian, którym podlegają rodziny obciążone uzależnieniem od alkoholu, a także wskazano na rolę czynników środowiskowych. Uzależnienie od alkoholu sprawcy okazuje się jednym z kluczowych elementów doprowadzających do przemocy domowej.
Słowa kluczowe: przemoc domowa, uzależnienie od alkoholu, agresja
 
ABSTRACT
The aim of this work was to present the phenomenon of domestic violence from the perspective of offender addicted to alcohol. High frequency of violence in domestic environments stimulates multidimensional analysis of factors, which predispose the
offender to unveil this type of behaviour. In the work, there was an emphasis put on the possible biological conditions, including the alcohol’s effect on behaviour, disruptions in transmission in the central nervous system, structural dysfunctions or
coexisting mental disorders. An attempt was undertaken to explain the cause of domestic violence from the perspective of dynamic changes, which the families affected by alcohol addiction undergo. Moreover, the environmental factors were pointed out.
The offender’s alcohol addiction turns out to be one of the key elements causing domestic violence.
Key words: domestic violence, alcohol addiction, agression
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu