VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Najważniejsze zastosowania terapeutyczne kwetiapiny, które każdy powinien znać
Main therapeutic domains of quetiapine you need to know
Bartosz Łoza
Klinika Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Instytut AMICI
 
STRESZCZENIE
Kwetiapina jest najczęściej zapisywanym neuroleptykiem atypowym. To neuroleptyk podstawowy w wielu wskazaniach, zarówno zarejestrowanych, jak i pozarejestracyjnych. Kwetiapina jest atypowym neuroleptykiem stosowanym w leczeniu schizofrenii, zaburzeń dwubiegunowych, dużej depresji, zaburzeń reaktywnych (np. PTSD), zaburzeń lękowych (np. lęku uogólnionego), zaburzeń zachowania, zaburzeń zachowania towarzyszących otępieniu, bezsenności, zespołu zależności alkoholowej, zespołu Tourette’a oraz wielu innych zaburzeń. Współcześnie kwetiapina jest szeroko stosowana głównie w leczeniu stanów niepsychotycznych. W artykule przedstawiono przegląd najbardziej przełomowych badań z zastosowaniem kwetiapiny.
Słowa kluczowe: kwetiapina, wskazania, zastosowania pozarejestracyjne
 
ABSTRACT
Quetiapine is the most often prescribed atypical antipsychotic. It is indicated as the first-line, registered and off-label psychiatric treatment for many disorders. Quetiapine is an atypical antipsychotic administered for the treatment of schizophrenia, bipolar
disorder, major depressive disorder, reactive disorders (e.g. PTSD), anxiety (e.g. GAD), behavioral disorders, behavioral and psychological symptoms of dementia, insomnia, alcohol dependence, Tourette syndrome, and many other disorders. Nowadays, quetiapine is being widely used mostly in non-psychotic disorders. This paper presents the review of cutting-edge research works about quetiapine.
Key words: quetiapine, indications, off-label use
Fizjoterapia w psychiatrii
Physiotherapy in psychiatric treatment
Małgorzata Socha, Bartosz Łoza, Iwona Patejuk-Mazurek
Klinika Psychiatrii, Oddział Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
 
STRESZCZENIE
Fizjoterapia jest metodą stosowaną z powodzeniem w różnych dziedzinach medycyny. Ze względu na istotny potencjał terapeutyczny powinna być uwzględniana również w procesie leczenia pacjentów z zaburzeniami psychicznymi.
Słowa kluczowe: fizjoterapia, aktywność fizyczna, plastyczność neuronalna, zaburzenia psychiczne
 
ABSTRACT
Physiotherapy is a method used successfully in various fields of medicine. Physiotherapy due to the substantial therapeutic potential should be taken into account also in the process of treating patients with mental disorders.
Keywords: physiotherapy, physical activity, neuronal plasticity, mental disorders
Rivaldo – rywastygmina o dobrym profilu bezpieczeństwa
Rivaldo – rivastigmine with a good safety profile
Tomasz Berkowicz
Oddział Neurologiczny i Udarowy III Szpitala Miejskiego im. dra Karola Jonschera w Łodzi
 
STRESZCZENIE
Choroba Alzheimera to najczęstsza choroba prowadząca do otępienia, stanowiąca 60–70% jego wszystkich przypadków. Również pacjenci z chorobą Parkinsona są obarczeni dużym ryzykiem rozwoju otępienia. Rywastygmina jest preparatem zarejestrowanym do leczenia łagodnego i umiarkowanego otępienia w przebiegu choroby Alzheimera oraz w przebiegu choroby Parkinsona. Przeprowadzono porejestracyjne otwarte, nierandomizowane, wieloośrodkowe badanie obserwacyjne w celu oceny profilu bezpieczeństwa i tolerancji nowego na rynku polskim doustnego generycznego preparatu rywastygminy – Rivaldo®. Badanie objęło 2196 pacjentów z rozpoznaniem choroby Alzheimera oraz 111 pacjentów z otępieniem w przebiegu choroby Parkinsona. Dane uzyskane w tym badaniu potwierdzają dobry profil bezpieczeństwa i skuteczność leku. Preparat jest dobrze tolerowany i akceptowany przez pacjentów.
Słowa kluczowe: rywastygmina, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, działania niepożądane
 
ABSTRACT
Alzheimer disease is the most common form of dementia and represents 60–70% percent of all cases. Patients with Parkinson’s disease have also very high risk of dementia development. Rivastigmine is approved for the treatment of mild and moderate
dementia in the course of Alzheimer disease and in the course of Parkinson’s disease. An postmarketing, open label, non-randomized, multicenter observational trial was performed to evaluate safety profile and tolerance of new oral generic rivastigmine
formulation – Rivaldo®. Trial evaluated 2196 patients with Alzheimer’s disease and 111 patient with dementia in the course of Parkinson’s disease. Data obtained in this observational trial confirms that Rivaldo® has a good safety profile. The drug is well tolerated and accepted by patients.
Key words: rivastigmine, Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease, side effects
Znaczenie ciągłości leczenia środkami psychotropowymi w systemie zdrowia
Rationale for continuity of treatment of psychotropic medicines in health system
Bartosz Łoza
Klinika Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Instytut AMICI
 
STRESZCZENIE
Ciągłość podawania danego leku jest ważnym czynnikiem skutecznego leczenia. Pacjenci psychiatryczni powinni być stale zachęcani przez lekarzy psychiatrów, ale także przez krajowy system refundacji, do systematycznego przyjmowania leków. Wszelkie wątpliwości powodują, że chorzy odmawiają przyjmowania leków, dochodzi do nieporozumień oraz zaburzona zostaje współpraca. Pacjenci na ogół akceptują leki generyczne, natomiast niekorzystnie odbierają stałe zmiany systemu refundacji leków. Ażeby zapewnić powodzenie leczenia środkami generycznymi i systemowi dystrybucji leków, należy zaoferować przejrzyste zasady i wskazówki dotyczące zamiany leków psychiatrycznych, by pomóc pacjentom i profesjonalistom. Nowym problemem jest zjawisko zamiany leków generycznych, gdy dostęp do leku z wyboru ze strony pacjenta nie jest chroniony przez prawo. Nie do zaakceptowania są „nagłe i łatwe” zmiany lub skreślenia leków generycznych z listy refundacyjnej. To łamie główną zasadę, że leczenie psychiatryczne jest w podstawowym stopniu oparte na stabilizacji.
Słowa kluczowe: leki psychotropowe, system refundacji, leki generyczne, ciągłość leczenia
 
ABSTRACT
Continuous administration of a particular drug is an important factor for effective treatment. Psychiatric patients should be constantly encouraged by psychiatrists but also by the national refunding system to use their medicines constantly. Any concerns that patients have might make them refuse to take a drug, lead to confusion or affect their adherence to the medicines. Psychiatric patients generally accept generic medicines, but are also stressed by constantly changing system of refunding drugs, including generic drugs. To implement generic substitution and generic prescribing successfully, it is important to offer a clear rules and guides on therapeutically interchangeable psychiatric products to help patients and healthcare professionals. The new problem is the phenomenon of generic drugs interchanging, when the patient’s access to his drug-of-choice is not protected by law. Is not acceptable to change “abruptly and easily” or delete some products from the refunding list of psychiatric medicines. That breaks the main rule, that the psychiatric treatment is heavily focused on stabilization.
Key words: psychotropic medicines, refunding system, generics, treatment continuity
Otępienie w chorobie Alzheimera – zadania opiekunów w zakresie leczenia farmakologicznego
Dementia in Alzheimer’s disease – the roles of caregivers in pharmacological treatment
Andrzej Potemkowski1, Anna Ratajczak2, Marcin Ratajczak3
1 Zakład Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki Instytutu Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego
2 Studium Doktoranckie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
3 Centrum Diagnostyki i Leczenia Zaburzeń Pamięci Euromedis w Szczecinie
 
STRESZCZENIE
Komunikacja z opiekunem stanowi bardzo ważny element leczenia otępień. Powinna się skupiać na wyjaśnieniu istoty choroby Alzheimera, rozwoju objawów, obciążeniach wynikających z opieki, a przede wszystkim na możliwości uzyskania efektów
leczenia farmakologicznego i pozafarmakologicznego. W komunikacji ważnymi tematami są także aspekty opieki pozadomowej oraz prawne – ubezwłasnowolnienie i instytucjonalizacja. Ponieważ choroba pacjenta oddziałuje również na opiekuna,
w komunikacji z nim należy mu to uświadomić, a przez to wyraźnie wskazać na konieczność dbania również o własne zdrowie. Powinno być ono nadzorowane w takim samym zakresie jak zdrowie chorego z otępieniem alzheimerowskim.
Słowa kluczowe: choroba Alzheimera, opieka, leczenie
 
ABSTRACT
Communication with a caregiver constitutes a significant element of dementia treatment. It should focus on explaining the essence of Alzheimer’s disease, development of symptoms, encumbrances related to caregiving and, above all, on the possibility
of obtaining the effects of pharmacological and non-pharmacological treatment. Important topics in communication involve also the aspects of out-of-home care as well as legal issues – incapacitation and institutionalization. By rising caregivers’
awareness of the influence the disease will have on them, communication with a caregiver should clearly indicate that it is essential for them to take care of their health, which should be supervised to the same extent as the health of a patient with
Alzheimer’s dementia.
Key words: Alzheimer disease, care, therapy
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu