VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Suplementacyjna terapia mineralną wodą siarczkową u osób z zaburzeniami emocji
Supplemental sulphide mineral water therapy in patients with emotional disorders
Bartosz Łoza1, Maja Polikowska1, Małgorzata Reszczyńska2
1 Klinika Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2 Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
 
STRESZCZENIE
Wody mineralne mogą być użyteczne w leczeniu niektórych stanów klinicznych, np. wody zawierające lit – w zaburzeniach afektywnych lub wody siarczkowe – w leczeniu stresu oksydacyjnego, stanów zapalnych, zespołu wypalenia czy w stanach
zmęczenia. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny wydaje certyfikaty potwierdzające właściwości terapeutyczne wody mineralnej. Lecznicze wody mineralne muszą pochodzić z naturalnych źródeł, a zawarte w nich minerały i inne substancje rozpuszczalne określać terapeutyczną wartość danej wody. Mimo popularności terapii uzdrowiskowych niemal nie prowadzi się badań porównawczych dotyczących skuteczności zastosowania wód mineralnych, co stało się bezpośrednim powodem podjęcia niniejszej próby.
W pracy zastosowano certyfikowaną wodę LW-1, wykorzystując ją w formie suplementacji u osób objętych leczeniem zaburzeń emocji. Trzydziestu pacjentów ambulatoryjnych zostało zrandomizowanych w proporcji 1 : 1 do grupy z mineralną wodą
siarczkową (SW) lub do grupy z wodą nisko zmineralizowaną (NW), które to wody były uzupełnieniem dotychczasowego, stabilnego wzorca leczenia. Na początku badania i po 2 tygodniach leczenia wykonano badania skalą Short Form 36 (SF-36),
podskalą Emocjonalnego Wyczerpania z Maslach Burnout Inventory (MBI) oraz Clinical Global Impression (CGI). Wszyscy uczestnicy ukończyli badanie. Punktacja SF-36 poprawiła się istotnie tylko w grupie SW (p = 0,0015), ale nie w grupie NW; podobnie w skali MBI (p = 0,043). Punktacja CGI ujawniła istotną tendencję (p = 0,001) do poprawy w grupie SW, ale nie w grupie NW. Wykazano wielokierunkową poprawę parametrów psychosomatycznych uczestników stosujących suplementację mineralną wodą siarczkową w porównaniu ze zwykłą wodą nisko zmineralizowaną.
Słowa kluczowe: woda mineralna, woda siarczkowa, jakość życia, leczenie uzdrowiskowe
 
ABSTRACT
Mineral waters may improve some clinical conditions, like lithium water in affective disorders or sulphide water in oxidative stress, inflammation, burnout, and fatigue conditions. National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene issues certificates confirming the healing properties of mineral waters. The curative mineral water must come from natural sources and contain minerals and other soluble substances that determine the therapeutic value of the water. Despite the popularity of spa treatments, almost no one carries out randomized research on the effectiveness of mineral waters, which was the immediate reason for conducting the present trial.
The study was based on the LW-1 certified water, using it as a supplemental therapy in patients being treated for emotional disorders. Thirty patients recruited in outpatient clinics were randomized 1 : 1 to the group with sulphide water (SW) or potable water (PW) supplementation, accompanying the stable treatment schedule. At baseline and after 2 weeks of treatment, Short Form 36 (SF-36), Emotional Exhaustion subscale from Maslach Burnout Inventory (MBI), and Clinical Global Impression (CGI) scales were completed. All 30 patients completed the study. SF-36 improved significantly in the SW group (p = 0.0015), compared to no significant effect in the PW group as well as MBI improved significantly only in the SW group (p = 0.043). The CGI scores demonstrated improvement trends (p = 0.001) only in the SW group. Patients randomized to sulphide water supplementation demonstrated multidirectional improvement in their psychosomatic well-being markers.
Key words: mineral water, sulphide water, quality of life, spa treatment
Aripiprazol ODT: kolejny lek psychotropowy w postaci tabletek rozpuszczalnych w ustach
Aripiprazole ODT: another psychotropic medicine in form of orally-disintegrating tablets
Maja Polikowska1,2, Bartosz Łoza1,2, Krystyna Anna Wiśniewska2, Małgorzata Reszczyńska3
1 Klinika Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2 Instytut Amici
3 Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
 
Streszczenie
Aripiprazol, częściowy agonista dopaminy, jest lekiem o działaniu przeciwpsychotycznym, stabilizującym nastrój i uzupełniającym leczenie przeciwdepresyjne. Aripiprazol został zatwierdzony do leczenia schizofrenii, zaburzenia dwubiegunowego oraz zaburzeń depresyjnych, jako środek dodawany do leku przeciwdepresyjnego, jeśli ten nie jest wystarczająco skuteczny. Aripiprazol stosuje się również w leczeniu wahań nastroju, agresji oraz drażliwości związanych z autyzmem i zespołem Tourette’a u dzieci od 6. r.ż. Aripiprazol wykorzystuje inny mechanizm działania niż pozostałe leki zarejestrowane w wymienionych wskazaniach – większość leków przeciwpsychotycznych blokuje receptory dopaminowe D2, natomiast aripiprazol równoważy aktywność tych receptorów. Od niedawna dostępny w Polsce aripiprazol ODT, lek w formie tabletek rozpuszczalnych w ustach, zapewnia pacjentom dodatkowe korzyści. ODT wpływa na specyficzną biodostępność (szybkie wchłanianie) dzięki przedżołądkowej absorpcji.  Lek w tej formie jest łatwy do połknięcia i wygodniej się go stosuje, zarówno u młodszych, jak i u starszych pacjentów. Taka forma jest również wskazana u pacjentów nie w pełni współpracujących.
Słowa kluczowe: aripiprazol, ODT, współpraca z pacjentem
 
Abstract
Aripiprazole, a partial dopamine agonist, is an antipsychotic drug with additional mood-stabilizing and antidepressant properties. Aripiprazole has been approved for the treatment of schizophrenia, bipolar disorder, and depression as an add-on treatment when the main antidepressant is not sufficiently effective. Aripiprazole is also used to treat symptoms of mood swings, aggression, and irritability associated with autistic disorders and Tourette’s syndrome in pediatric patients aged 6 or more. Aripiprazole uses a different mechanism than other drugs that have been approved for the same symptoms: while the majority of antipsychotics inhibit dopamine D2 receptors, aripiprazole balances the activity of these receptors. The ODT form of the drug recently made available in Poland provides additional advantages for the patients. ODT influences specific bioavailability (rapid absorption) due to pregastric absorption. The drug in this form is easy to swallow and as such it is convenient for young and elderly patients as well as not fully compliant patients.
Key words: aripiprazole, ODT, therapeutic compliance
Wytyczne dotyczące leczenia padaczki
Guidelines on treatment of epilepsy
Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska
Klinika Neurologii Rozwojowej – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Szpitala Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 
Streszczenie
Leczenie padaczki wymaga indywidualizacji i dostosowania do potrzeb indywidualnego pacjenta. Wydaje się, że spośród niezbędnych zmian dotyczących wytycznych na temat terapii padaczki w Polsce wymienić należy uzupełnienie pierwszej linii leczenia o leki nowszej generacji. Konieczne jest również stworzenie zdefiniowanych linii terapii, które zastąpią pojęcie padaczki lekoopornej, jako że jej definicja ciągle budzi wątpliwości. Takie zmiany mają szansę znacznie poprawić standardy opieki nad chorymi na padaczkę.
Słowa kluczowe: padaczka, wytyczne
 
Abstract
Treatment of epilepsy requires customization and adaptation to the needs of an individual patient. It seems that among the necessary changes to the guidelines on the treatment of epilepsy in Poland, supplementation of first-line treatment with newer
generation medications should be recommended. It is also necessary to create defined lines of therapy to replace the concept of drug resistant epilepsy, the definition of which is still doubtful. Such changes are likely to result in a significant improvement in standards of epilepsy patient care.
Key words: epilepsy, guidelines
Zespół cywilizacyjny. Nowe rozpoznanie i nowe metody oddziaływań terapeutycznych
Civilization syndrome. New diagnosis and new therapeutic approach
Bartosz Łoza, Maja Polikowska
Klinika Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
STRESZCZENIE
Chociaż związek między treścią stresu a poważnymi chorobami, takimi jak depresja, nie jest oczywisty, mechanizmy leżące u ich podstaw skłaniają coraz większą liczbę autorów do definiowania syndromu cywilizacyjnego jako wypadkową naszego współczesnego stylu życia, cywilizacji, w której żyjemy, oraz zaburzeń psychosomatycznych. W kontekście syndromu cywilizacyjnego istnieje kilku nowych „kandydatów” oczekujących na naukowe opracowanie, takich jak: zespół wypalenia, niepłodność czy zjawisko samotności. Wszystkie te zjawiska wydają się obecnie narastać epidemicznie i wymagają pilnych opracowań koncepcyjnych i terapeutycznych.
Podczas stosowania nowego programu redukcji stresu, innowacyjnego podejścia psychoterapeutycznego, wykorzystującego również czynniki związane ze stylem życia: fizjoterapię, odżywianie, coaching zachowań, techniki komunikacji i uczestnictwa
w mediach społecznościowych oraz zdalnego monitoringu funkcji życiowych, u większości pacjentów obserwowano poprawę w zakresie emocjonalnych i behawioralnych markerów, w okresie krótko-, średnio- i długoterminowych obserwacji. Program ten, oddziałujący na relacje między stresem a problemami zdrowia psychicznego, otwiera nowe możliwości diagnostyczne i terapeutyczne ukierunkowane na wyzwania cywilizacyjne, przede wszystkim zaś otwiera możliwości profilaktyczne w przypadku
chorób związanych ze stresem, które stanowią coraz większy problem zdrowotny we współczesnym społeczeństwie.
Słowa kluczowe: redukcja stresu, stres cywilizacyjny, wypalenie, niepłodność, samotność
 
ABSTRACT
Although the relationship between the content of stress and serious diseases, such as depression, is not obvious, underlying mechanisms encourage more and more authors to define a civilization syndrome as a link between our modern lifestyle, civilization we live in and psychosomatic disorders. With regard to the civilization syndrome, there are several new ”candidates” waiting for psychiatric research, like burnout syndrome, infertility or solitude. All these phenomena seem to increase epidemically and require urgent conceptual and therapeutic studies.
Using the new stress reduction program, innovative psychotherapeutic approach, engaging also several lifestyle factors, like physiotherapy, nutrition aspects, behavioral coaching, communication and social media contact and multimedia monitoring, most of patients improved in terms of emotional and behavioral markers, in short-, medium-, and long-term follow-up observations. This program interplays between stress and mental health problems and opens up new possibilities for diagnosis and therapy, focusing on the challenges of civilization, and especially opens up preventive options in stress-related diseases, which represent a growing health problem in the modern society.
Key words: stress reduction, civilization stress, burnout, infertility, solitude
Leki psychotropowe dla kierowców. Jeszcze jeden powód, by stosować escitalopram
Psychotropic medications for drivers. Yet another reason to use escitalopram
Małgorzata Reszczyńska1, Kamil Chorążka2, Bartosz Łoza2, Maja Polikowska2, Magdalena Wilk2
1 Klinika Gastroenterologii i Hepatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
2 Klinika Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
Streszczenie
Od 2010 r. piloci z łagodną lub umiarkowaną depresją przyjmujący jeden z 4 leków przeciwdepresyjnych: escitalopram, citalopram, sertralinę lub fluoksetynę, mają prawo latać. Nowa zasada zniosła niemal 70-letni zakaz obowiązujący w USA i zmieniła
praktykę na całym świecie. Wcześniej piloci z kliniczną depresją, korzystający z psychoterapii lub farmakoterapii, mieli zakaz latania. Wprowadzona zmiana otwiera możliwość stworzenia pozytywnej listy leków psychotropowych, które można rekomendować także u kierowców. Należy przypomnieć, że choć uprawnienia do kierowania różnymi pojazdami zdobywa się osobno, to jednak odebranie tych uprawnień przez sąd zachodzi w wielu przypadkach łącznie.
Słowa kluczowe: leki psychotropowe, kierowcy, kierowanie, SSRI
 
Abstract
Since 2010, pilots taking medications for mild or moderate depression have been allowed to fly and take one of 4 antidepressants: escitalopram, citalopram, sertraline, or fluoxetine. This overturned a nearly 70-year ban in the USA and changed the
worldwide practice. Earlier, clinically depressed pilots, including those undergoing psychotherapy or pharmacotherapy, were not allowed to fly. This change opens up the possibility for creating a positive list of psychotropic drugs which can be recommended also for drivers. It is important to remember that while authorizations to drive different vehicles are obtained individually, they are usually withdrawn by the court jointly.
Key words: psychotropic medicines, drivers, driving, SSRI
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu