VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Ocena wypalenia zawodowego pielęgniarek i pielęgniarzy w dwóch ośrodkach stacjonarnego leczenia psychiatrycznego
Evaluation of the occupational burnout syndrome in nurses and male nurses in two inpatient psychiatric centres
Renata Markiewicz1, Agnieszka Markiewicz2
1 Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego, Wydział Nauki o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 
STRESZCZENIE
Personel pielęgniarski zatrudniony na oddziałach psychiatrycznych doświadcza w swojej pracy znacznego obciążenia fizycznego i psychicznego. Wynika to ze specyficznej opieki świadczonej wobec pacjentów psychiatrycznych. Stresująca praca
może spowodować rozwój zespołu wypalenia. W artykule poddano analizie charakterystyczne czynniki prowadzące do jego rozwoju na przykładzie 2 ośrodków stacjonarnego leczenia psychiatrycznego. W pracy uwzględniono doświadczaną przez
pielęgniarki i pielęgniarzy agresję słowną i fizyczną, próby samobójcze pacjentów podejmowane podczas hospitalizacji oraz zewnętrzne czynniki stresowe (organizacyjne, interpersonalne) prowadzące do rozwoju zespołu wypalenia. Analizy dokonano na podstawie wyników ankiet, we własnym opracowaniu, z uwzględnieniem czynników powodujących obciążenie w pracy.
Słowa kluczowe: czynniki stresowe, zachowania agresywne, zachowania samobójcze, pielęgniarki i pielęgniarze, zespół wypalenia
 
ABSTRACT
The nursing personnel employed at psychiatric wards encounters in their work a high level of physical and psychological stress. It results from the specific type of care provided to psychiatric patients. Stressful work may cause the burnout syndrome. This study analyses risk factors leading to the development of burnout syndrome, based on 2 inpatient psychiatric treatment centres. It includes verbal and physical aggression towards nurses, suicidal attempts of patients in the course of hospitalisation as well as external stress factors. The analysis was based on the survey results, in our own development, taking into account the factors causing the load at work.
Key words: stress factors, aggressive suicidal behaviour, suicidal behaviour, nurses and male nurses, burnout syndrome
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu