VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Neuroleptyki: poprawiając ich skuteczność, redukując działania niepożądane. Seria przypadków. Część 2.
Antipsychotics: improving their efficacy, reducing adverse effects. Case study series. Part 2nd
Maja Polikowska, Bartosz Łoza
Klinika Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie
 
STRESZCZENIE
Leki przeciwpsychotyczne, które zostały wprowadzone w 1952 r., a ich atypowe postacie w 1988 r., charakteryzują się podstawowym bilansem skuteczności i bezpieczeństwa, który nazywany jest efektywnością. To właśnie efektywność decyduje
o rezultatach terapii krótko- i długoterminowej. Rozpoczynając każdą terapię, stawiamy pytania o korzyści z zastosowania danego neuroleptyku. W rzeczywistości efektywność leku jest każdorazowo ustalana indywidualnie. Przedstawiamy serię przypadków pacjentów leczonych efektywnie różnymi lekami przeciwpsychotycznymi (olanzapiną, kwetiapiną, aripiprazolem). Główną ideą tej serii jest zobrazowanie, jak równoważenie skuteczności i tolerancji jest stale konieczne podczas całego procesu leczenia.
Słowa kluczowe: olanzapina, aripiprazol, kwetiapina, efektywność, skuteczność, tolerancja
 
ABSTRACT
Antipsychotics, which were introduced in 1952, and atypical antipsychotics, introduced in 1988, are characterized mostly by their efficacy-to-safety balance. Both, efficacy and safety features, can be combined into one effectiveness concept. This approach is decisive in relation to the outcomes of short and long-term therapy. It is common that questions about clinical advantages of any single antipsychotic are being raised when we want to administer that medicine. Actually, the antipsychotic effectiveness is usually individual. We report the case series of patients, treated successfully with various antipsychotics (olanzapine, aripiprazole, quetiapine). The main idea of this series is to depict the constant therapeutic effort to balance the combined efficacy-tolerance effects.
Key words: olanzapine, aripiprazole, quetiapine, effectiveness, efficacy, tolerance
Neuroleptyki: poprawiając ich skuteczność, redukując działania niepożądane. Seria przypadków. Część 1.
Antipsychotics: improving their efficacy, reducing adverse effects. Case study series. Part 1st
Bartosz Łoza, Maja Polikowska
Klinika Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie
 
STRESZCZENIE
Leki przeciwpsychotyczne, które zostały wprowadzone w 1952 r., a ich atypowe postacie w 1988 r., charakteryzują się podstawowym bilansem skuteczności i bezpieczeństwa, który nazywany jest efektywnością. To właśnie efektywność decyduje
o rezultatach terapii krótko- i długoterminowej. Rozpoczynając każdą terapię, stawiamy pytania o korzyści z zastosowania danego neuroleptyku. W rzeczywistości efektywność leku jest każdorazowo ustalana indywidualnie. Przedstawiamy serię przypadków pacjentów leczonych efektywnie różnymi lekami przeciwpsychotycznymi (olanzapiną, kwetiapiną, aripiprazolem). Główną ideą tej serii jest zobrazowanie, jak równoważenie skuteczności i tolerancji jest stale konieczne podczas całego procesu leczenia.
Słowa kluczowe: olanzapina, aripiprazol, kwetiapina, efektywność, skuteczność, tolerancja
 
ABSTRACT
Antipsychotics, which were introduced in 1952, and atypical antipsychotics, introduced in 1988, are characterized mostly by their efficacy-to-safety balance. Both, efficacy and safety features, can be combined into one effectiveness concept. This approach is decisive in relation to the outcomes of short and long-term therapy. It is common that questions about clinical advantages of any single antipsychotic are being raised when we want to administer that medicine. Actually, the antipsychotic effectiveness is usually individual. We report the case series of patients, treated successfully with various antipsychotics (olanzapine, aripiprazole, quetiapine). The main idea of this series is to depict the constant therapeutic effort to balance the combined efficacy-tolerance effects.
Key words: olanzapine, aripiprazole, quetiapine, effectiveness, efficacy, tolerance
Zespół Ekboma – opis przypadku
Ekbom syndrome – case study
Przemysław Grudzka, Maurycy Araszkiewicz, Ewa Sobolewska
Klinika Psychiatrii, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy
 
STRESZCZENIE
Opisano przypadek 68-letniej kobiety cierpiącej na obłęd pasożytniczy. Pacjentka została przyjęta do kliniki psychiatrii ze względu na przekonanie, że jest zakażona przez pasożyty. Rozpoznano obłęd pasożytniczy i zastosowano leczenie  przeciwpsychotyczne, z pomocą którego uzyskano remisję. Obłęd pasożytniczy (zespół Ekboma) jest stanem, w którym pacjent żywi niezachwiane, ale błędne przekonanie, że został zainfekowany przez pasożyty. Pacjenci szczegółowo opisują działanie i swoistą wrogość pasożytów: pełzanie, gryzienie, zagnieżdżanie. Według współczesnych kryteriów diagnostycznych ICD-10 obłęd pasożytniczy to schorzenie należące do organicznych halucynoz, które najczęściej występują u samotnych, starszych kobiet. W takich przypadkach leczenie z zastosowaniem neuroleptyków jest konieczne.
Słowa kluczowe: obłęd pasożytniczy, halucynoza organiczna, parazytoza, zespół Ekboma

ABSTRACT
A case of a 68-year-old woman suffering from delusional parasitosis is described. The patient was admitted to the psychiatry department because of belief of parasitic infection. The patient revealed the delusional parasitosis and received antipsychotic
treatment resulting in remission. Delusional parasitosis (Ekbom syndrome) is a condition where a person has the unwavering mistaken belief of being infested with parasites. Patients give detailed descriptions of the activity and offending parasites:
crawling, biting, burrowing. According to the contemporary ICD-10 diagnostic criteria, the delusional parasitosis is a disorder which belongs to organic hallucinosis that are usually attached to lonely, old women. In such cases, a therapeutic process using
antipsychotic treatment is necessary.
Key words: elusional parasitosis, organic hallucinosis, parasitosis, Ekbom’s syndrome
Zapał, który wypala
Zeal that burns out
Katarzyna Simonienko, Mikołaj Kwiatkowski, Natalia Wygnał, Napoleon Waszkiewicz
Klinika Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 
STRESZCZENIE
Personel placówek psychiatrycznych jest szczególnie narażony na wypalenie zawodowe. To problem, na który warto zwrócić uwagę, ponieważ znacząco obniża nie tylko jakość wykonywanej pracy, ale także komfort życia, a w rezultacie może prowadzić
do takich zaburzeń psychicznych jak depresja czy zaburzenia lękowe, a nawet zakończyć się samobójstwem. Niniejszy artykuł omawia zjawisko wypalenia zawodowego i jego procedury leczenia.
Słowa kluczowe: zespół wypalenia zawodowego, zaburzenie adaptacyjne, zaburzenie psychiczne, depresja, lęk
 
ABSTRACT
Psychiatric institutional staff is especially exposed to the burnout syndrome. This problem is worth noting as it significantly reduces not only the quality of work, but also the quality of life. It can result in mental disorders such as depression, anxiety
disorders or finally even in a suicide attempt. This article discussed the characteristics of burn out syndrome and its treatment procedures. 
Key words: burn out syndrome, adjustment disorder, psychiatric disorder, depression, anxiety
Połączenie olanzapiny i aripiprazolu
Olanzapine and aripiprazole combination
Bartosz Łoza
Klinika Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kliniczne Centrum Zdrowia Psychicznego Warszawa-Ochota
 
STRESZCZENIE
Tempo wprowadzania innowacji w klasie leków psychotropowych w ostatnich latach spadło. W poszukiwaniu nowych możliwości leczenia sięga się coraz częściej po politerapię. W artykule przedstawiono korzyści ze stosowania połączenia olanzapiny i aripiprazolu. Tego typu terapia zapewnia większą tolerancję metaboliczną i prawdopodobnie większą skuteczność kliniczną.
Słowa kluczowe: olanzapina, aripiprazol, politerapia
ABSTRACT
The pace of innovation in a class of psychotropic drugs has slowed down over past years. Looking for some new therapeutic options the polytherapy is more and more popular. The article outlines benefits of the olanzapine and aripiprazole combination.
This combination offers the better metabolic tolerance and potentially higher clinical effectiveness.
Key words: olanzapine, aripiprazole, combination
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu