VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Mobbing: w poszukiwaniu psychopatologicznej tożsamości zjawiska
Mobbing: looking for psychopathological identity of phenomenon
Bartosz Łoza, Maja Polikowska
Klinika Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
Streszczenie
Mobbing i bullying to formy utajonej agresji w pracy, w swoich najcięższych postaciach popełniane, inspirowane lub akceptowane przez zarządzających firmą. Wyrażają się poprzez oskarżanie, upokarzanie, podważanie kompetencji i inne manipulacje.
Mobbing jest w Polsce traktowany jako przestępstwo od 2004 r. Jednak ofiary są atakowane w sposób na tyle skryty, że trudno udowodnić działanie przestępcze. Mobbing i bullying wynikają z głębszych problemów osobowościowych agresorów
i ich niekompetencji. Ofiary wybierane do ataków są często osobami inteligentnymi, innowacyjnymi, wyróżniającymi się osiągnięciami, jednostkami sprawnymi i z wewnętrznymi zasadami. Działania mobbingowe wydają się banalne i łagodne, ale
w rzeczywistości są niszczące i skumulowane w długim okresie. Ofiary nieświadome swojej sytuacji czują się paradoksalnie winne i próbują naprawić rzekome błędy. Nie rozumieją, dlaczego są eliminowane. Pomimo faktu, że mobbing odbywa się skrycie, zjawisko to rozwija się poprzez szereg typowych faz psychospołecznych. Skutki dla zdrowia psychicznego ofiar mogą być katastrofalne. Zdrowie psychiczne jest ściśle związane z dobrymi relacjami interpersonalnymi w pracy. Wsparcie społeczne, które się tam uzyskuje, pomaga budować poczucie własnej wartości. Mobbing w miejscu pracy powoduje straty finansowe, utratę kluczowych pracowników i pogarsza reputację firmy. Psychiatrzy nie są świadomi, wyedukowani i gotowi do udzielania porad i prowadzenia leczenia ofiar mobbingu, a mogliby nie tylko odgrywać podstawową rolę w ich wspieraniu, lecz także być najważniejszą instytucją ujawniającą tę patologię społeczną.
Słowa kluczowe: mobbing, bullying, psychiatria sądowa, agresja społeczna
 
Abstract
Mobbing and bullying are both forms of the covert aggression at work, committed, inspired or accepted in the most severe forms by managers. Mobbing and bullying express themselves by accusing, humiliation, undermining the competence and other manipulations. Mobbing is illegal in Poland since 2004. However, victims are attacked under a veil of justifications so that crimes are difficult to prove. Mobbing and bullying hide aggressors’ own personality problems and incompetence. Victims selected for attacks are often intelligent, innovative high achievers, with good internal integrity and principles. Mobbing activities seem to be trivial and benign, but in fact are destructive and cumulative over a long period of time. Unconscious victims paradoxically feel guilty and try to repair their ‘mistakes’. They do not understand why they are being eliminated. Despite the fact that mobbing is a covert activity, it progresses through typical psychosocial phases. The psychiatric results for the victims may be catastrophic. Mental health is strongly connected with good interpersonal job relationships. The social support one receives at work helps to build up self-esteem. Because of mobbing, the workplace is subjected to financial losses, waste of key workers and public reputation. Psychiatrists’ awareness, education, and readiness for counseling and treatment of victims are far from satisfactory. Psychiatrists could play the most important role in supporting mobbing patients and be a ‘whistleblower’
exposing the pathology at work.
Key words: mobbing, bullying, forensic psychiatry, social aggression
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu