VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Bohaterowie seriali filmowych z zaburzeniami osobowości z klastra B według klasyfikacji DSM
Main characters of film series with cluster B personality disorders of DSM classification

Marcin Zarzycki, Olga Łoza
II Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

STRESZCZENIE
Określenie „szczęśliwi psychopaci” po raz pierwszy pojawiło się w 2005 r. Dotyczy ono osób na wysokich stanowiskach prezentujących równocześnie zaburzenia osobowo- ści z klastra B według klasyfikacji DSM. Zjawisko to było jednak już wcześniej zobrazowane w najpopularniejszych serialach telewizyjnych. Co więcej, seriali tego typu, jak House of Cards, jest coraz więcej. Wskazują one, jaki styl życia jest właściwy, ukierunkowują i modelują rozwój kolejnej generacji. Czy seriale te odpowiadają na zapotrzebowanie społeczne, czy też je tworzą? Czy zjawisko to jest niebezpieczne? Przedstawiony artykuł ukazuje szerokie spektrum zaburzeń osobowości typu B, które mogą zostać dostrzeżone w aktualnych hitach telewizyjnych. Ewolucja seriali i zapotrzebowanie społeczne na nie są ze sobą powiązane na zasadzie psychospołecznego sprzężenia zwrotnego i wydają się procesem, w którym trudno dostrzec praprzyczynę, a co gorsza – ostateczny rezultat.
Słowa kluczowe: szczęśliwi psychopaci, zaburzenia osobowości typu B, seriale telewizyjne 

ABSTRACT
The term “successful psychopaths” was first described in 2005. It is associated with high-powered individuals who belong to cluster B personality disorders of DSM. However, the phenomenon was presented long before that date as a part of world’s most popular TV film series. Moreover, there are more and more film series of this type, like House of Cards. They define what lifestyle is appropriate, modeling and trend-setting the next generation growth. Is it a society that has changed or are the TV shows the ones which influence us? Can it be dangerous? The article presents broad spectrum of cluster B personality disorders displayed among main characters of most popular TV shows of our time. The evolution of TV shows and social requirements are strongly connected and work on the basis of the psychosocial feedback, and it is not possible to identify the primary cause of this mechanism, or what is worse – the final result.
Key words: successful psychopaths, cluster B personality disorders, film series

Nowości w neuropsychiatrii w 2016 r.
New entries in neuropsychiatry in 2016

Bartosz Łoza, Maja Polikowska, Mariusz Bartyzel, Adam Bycul, Ałbena Grabowska, Dorota Kukulska, Piotr Smolaga, Monika Staruch, Magdalena Wilk-Maciejewska
Klinika Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Streszczenie
Postęp odkryć w neuronauce stopniowo przekłada się na praktyczne – farmaceutyczne i  instrumentalne – metody leczenia OUN. Innowacyjne zabiegi, jak wszczepianie elektrod głęboko w  mózgu w  leczeniu ciężkich zaburzeń neuropsychiatrycznych, oraz badania nowych leków dają obiecujące rezultaty. Metody te opierają się na prawdziwym zrozumieniu funkcjonowania mózgu w  zdrowiu i  chorobie. Jest coraz bardziej możliwe prowadzenie leczenia zaburzeń neuropsychiatrycznych, sięgając bezpośrednio do odkryć nauk skoncentrowanych na OUN. W artykule przedstawiono nowe leki i technologie, które umożliwiają zwiększenie skuteczności leczenia w neuropsychiatrii.
Zaprezentowano ponadto nowe dane na temat wpływu zmian stylu życia na stan psychiczny.
Słowa kluczowe: nowe leki neuropsychiatryczne, nowe metody terapii, OUN, styl życia
 
Abstract
The torrent of discoveries in neuroscience is being gradually translated into pharmaceutical and instrumental methods of CNS treatment. Innovative treatments such as the implantation of electrodes deep in the brain to treat severe neuropsychiatric
disorders, and trials of new medications show promising results. They are based on a true understanding of how the brain functions in health and disease. It is more and more possible to guide treatment of neuropsychiatric disorders, coming up directly
with basic principles grounded in neuroscience. The article outlines new drugs and technologies that make neuropsychiatric therapies more effective. Some new data about lifestyle that influence mental health are also presented.
Key words: new neuropsychiatric medicines, new methods of therapy, CNS, lifestyle

Pregabalina w neuropsychiatrii
Pregabalin in neuropsychiatry

Bartosz Łoza, Maja Polikowska, Adam Bycul, Mariusz Bartyzel
Klinika Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Streszczenie
Pregabalina jest stosowana w leczeniu: uogólnionych zaburzeń lękowych (GAD, generalized anxiety disorder), fibromialgii, epilepsji (w skojarzonej terapii napadów częściowych) i bólu neuropatycznego. Pozarejestracyjne zastosowania pregabaliny obejmują: lęk społeczny, zespół abstynencyjny po alkoholu lub benzodiazepinach, zespół niespokojnych nóg oraz migreny. Lek umożliwia zmniejszenie wykorzystania opioidów w  różnych zespołach bólowych. Pregabalina może być stosowana alternatywnie do benzodiazepin i  leków przeciwdepresyjnych w terapii zaburzeń lękowych. Stała się podstawowym lekiem przeciwlękowym w terapii lekoopornych przypadków zaburzeń lękowych.
Słowa kluczowe: pregabalina, lęk uogólniony

Abstract
Pregabalin is a medication used to treat generalized anxiety disorder (GAD), fibromyalgia, epilepsy (as an add-on therapy for partial seizures), and neuropathic pain syndromes. Some off-label uses of pregabalin include social anxiety disorder, alcohol or benzodiazepine withdrawal, restless leg syndrome, and migraines. It may decrease the use of opioids in various pain syndromes. Pregabalin can be considered as an alternative to benzodiazepines and antidepressants for anxiolytic treatment. It has become a major treatment for treatment-refractory anxiety in Europe.
Key words: pregabalin, generalized anxiety disorder

Syndrom życzliwego psychiatry
Friendly psychiatrist syndrome

Janusz Szeluga1 , Elena Svetlichnaya2
1 Oddział Dzienny Psychiatryczny w Ostródzie 2 Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku

Streszczenie
Jakim systemem wartości powinien kierować się psychiatra? Czy wystarczy tylko stosowanie zasady Hipokratesa: salus aegroti suprema lex esto, aby odnosić sukcesy zawodowe? Jakie są meandry zawodu mającego tak różne aspekty działania w zmieniającej się rzeczywistości? Próba odpowiedzi na te pytania stanowi cel rozważań opartych na przykładach zachowań psychiatrów w różnych, czasami skrajnie tragicznych sytuacjach życiowych. Komunikacja między psychiatrą a  pacjentem wywołuje określone skutki. Zależą one od tego, w  jakim paradygmacie porusza się każda ze stron. Paradygmat życzliwości może wywołać zdarzenia, których skutki dla życia psychiatrów i ich pacjentów są trudne do przewidzenia.
Słowa kluczowe: psychiatrzy, historia, życzliwość
 
Abstract
What value system should the psychiatrist be guided by? Is it enough only to apply to Hippocrates’ principles of medical ethics – aegroti salus suprema lex esto – to achieve professional success? What are the twists and turns of the profession having as different aspects of activity in a changing reality? The attempt to answer these questions is the goal of this article, conducting considerations based on examples of behavior of psychiatrists in various, sometimes extremely tragic situations. The communication between the psychiatrist and the patient leads to certain effects. They depend on the paradigms which both parties move within. The paradigm of kindness can generate events that may have unpredictable consequences on the life of psychiatrists and their patients.
Key words: psychiatrists, history, kindness 

Leki psychiatryczne dla seniorów 75+ w Polsce
Psychotropic medicines for elderly people 75+ in Poland

Aleksandra Plaskota
Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

Streszczenie
Każdy, kto ukończył 75 lat, od 1 września 2016 r. ma prawo do bezpłatnego stosowania leków, które znalazły się na liście ogłoszonej przez Ministra Zdrowia. Leki są jednak bezpłatne tylko w określonych wskazaniach, a receptę na nie musi wystawić lekarz pierwszego kontaktu lub pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej. Na liście znalazło się 11 leków psychiatrycznych. Sytuacja ta dużo zmienia w systemie opieki psychiatrycznej.
Słowa kluczowe: psychogeriatria, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej
 
Abstract
Anyone, who is over 75-year-old, is entitled to free drugs since the 1st Sep 2016. Those medicines are published as the special list announced by the Ministry of Health. However, those drugs will be free only in specific indications, and must be prescribed by a general practitioners or a nurse of primary health care. The list of free drugs includes 11 psychiatric drugs. This situation has changed a lot in the system of psychiatric care.
Key words: psychogeriatrics, general practitioners 
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu