VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Zaburzenia psychiczne występujące po długotrwałej ekspozycji na narkotyki i alkohol
Mental Disorders After Long-term Use of Illicit Drugs and Alcohol
 
Bartosz Łoza, Piotr Smolaga, Maja Polikowska
1 Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, Kliniczne Centrum Zdrowia Psychicznego, SZPZLO Warszawa-Ochota
2 Klinika Psychiatrii, Oddział Fizjoterapii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
STRESZCZENIE
Opisano przypadki szczególnego typu zaburzeń psychicznych u osób uzależnionych, które po długotrwałym okresie stosowania alkoholu i środków psychoaktywnych weszły w abstynencję lub osiągnęły minimalizację ilości przyjmowanych środków psychoaktywnych. Osoby te rozwinęły dysfunkcjonalny wzorzec relacji z otoczeniem, cechujący się izolacją od najbliższych osób, od rodziny, a równocześnie nadaktywnością w mediach społecznościowych, zaangażowaniem w cele misyjne, impulsywnością, usztywnieniem poglądów, ich radykalizacją, ideologizacją i obsesyjnością ocen, odwróceniem wcześniejszego systemu wartości, przewartościowaniem swojego stosunku do otoczenia z otwartego na wrogi. Powszechne były zaburzenia treści myślenia, idee nadwartościowe i sądy urojeniowopodobne. Radykalizm i ideologizacja postaw przejściowo umacniały pozycję społeczną pacjentów, jednak z czasem prowadziły do pogłębienia izolacji od otoczenia. Podstawą tych obserwacji mogą być zmiany strukturalne i funkcjonalne w ośrodkowym układzie nerwowym osób uzależnionych, ujawniane nawet po wielu latach abstynencji, a także negatywne sprzężenie pomiędzy osobami uzależnionymi a siecią ich społecznego wsparcia.
Słowa kluczowe: uzależnienie, alkohol, narkotyki, długoterminowe konsekwencje, zaburzenia subkliniczne
 
ABSTRACT
Some cases of a particular type of psychiatric disorders have been reported in addicts who, after prolonged periods of alcohol and psychoactive use, have become abstinents or have minimized the amount of psychoactive substances they took. These people have developed a dysfunctional pattern of relationships with people, especially isolation from their families, and at the same time – with hyperactivity in social media, engagement in missionary goals, impulsivity, stiffening of views, radicalization, ideologization and obsessiveness of evaluations, reversal of earlier mental values, with reevaluation of the open to hostile attitudes towards the related people. Typically, there were disturbances of the contents of thinking, like the idée fixe and semi-delusions. Radicalism and ideologization transiently strengthened the social position of patients, but over time led to deepening their isolation from the related society. The basis for these observations may be structural and functional changes in the brains of addicts, revealed even after many years of abstinence, as well as negative feedback between addicts and their social network.
Key words: dependence, alcohol, illicit drugs, long-term consequences, subthreshold disorders
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu