VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Sztuka terapii. Terapia sztuką
The Art of Therapy. Therapy as the Art
 
Aleksandra Chmielnicka-Plaskota1,2,3, Weronika Dziechciarska1, Hubert Oręziak1, Radosława Kompowska-Marek1, Anna Zielińska1
1 Instytut Edukacji Artystycznej, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
2 Sekcja Arteterapii, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
3 Towarzystwo Przyjaciół Tworek „Amici di Tworki”
 
Streszczenie
W pracy opisano pierwszy etap badań skierowanych do grupy studentów specjalności arteterapia w Instytucie Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Badania prowadzono w ramach projektu, którego celem było wskazanie terapeutycznych właściwości terapii przez sztukę. W badaniach założono, że proces nauczania arteterapii na studiach pierwszego stopnia, skoncentrowany na stymulowaniu oraz modyfikowaniu funkcji poznawczych i emocjonalnych, pozwoli na głębsze doświadczanie i poznanie siebie oraz innych (samopoznanie, samorozwój). Założono również nabycie przez studentów podstawowych kompetencji arteterapeutycznych umożliwiających podjęcie pracy w placówkach medycznych. Oceny jakości życia dokonano za pomocą wypełnionego przez badanych Psychologicznego Wskaźnika Dobrego Samopoczucia (PGWB, Psychological General Well Being Index). Uzyskano dane dotyczące następujących zmiennych: lęku (ANX), nastrojów depresji (DEP), samokontroli (SC), dobrego samopoczucia (PWB), zdrowia ogólnego (GH) i witalności (VT). Badania zrealizowano w ramach dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (BSTP 12/16-1).
Słowa kluczowe: arteterapia, jakość życia, lęk, depresyjność, samokontrola, samopoczucie, zdrowie, witalność
 
Abstract
In this paper, we present the first phase of research that is addressed to a group of art therapy students of the Institute of Art Education, in the Maria Grzegorzewska Academy of Special Education. The reserach was conducted within a project whose goal was to demonstrate therapeutic results of therapy through art. It was assumed that the whole process of teaching art therapy on the undergraduate level, that is concentrated on stimulating and modifying cognitive and emotional functions, would lead to deeper experiencing and understanding oneself and others (self-discovery, self-development). It was also assumed that the students would acquire basic expertise in art therapy that would make it possible for them to work in medical facilities. The quality of life was evaluated by the Psychological General Well Being Index (PGWB). Data were received about the following variables: anxiety (ANX), depressed mood (DEP), self-control (SC), positive well-being (PWB), general health (GH), vitality (VT). This research was conducted within the grant BSTP 12/16-1 from the Maria Grzegorzewska Academy of Special Education.
Key words: art therapy, quality of life, anxiety, depressed mood, self-control, well-being, health, vitality
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu