VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Zaburzenia neuropsychiczne u chorych z przewlekłą chorobą nerek ze szczególnym uwzględnieniem autosomalnie dominującej wielotorbielowatości nerek
Neuropsychiatric disorders in patients with chronic kidney disease with focus on autosomal dominant polycystic kidney disease
Andrzej Wacław Kulesza1, Bartosz Łoza2
(ORCID 0000-0003-2571-8652)
1 Klinika Immunologii Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2 Klinika Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
Streszczenie
Zaburzenia psychiczne często towarzyszą pacjentom cierpiącym z powodu różnych somatycznych chorób przewlekłych, co w szczególnym stopniu dotyczy przewlekłej choroby nerek. Rodzaj i nasilenie zaburzeń zależą od stopnia zaawansowania
choroby, jej powikłań, chorób współistniejących oraz przyjmowanych przez pacjenta leków. Część zaburzeń, takich jak majaczenie, omamy czy cechy encefalopatii mocznicowej, występuje przede wszystkim u chorych ze schyłkową niewydolnością
nerek. Inne częste zaburzenia, takie jak depresja i zaburzenia lękowe, pojawiają się na każdym etapie choroby, jednak z największą częstością u chorych poddawanych terapii nerkozastępczej. Wśród przyczyn przewlekłej choroby nerek na szczególną uwagę zasługuje autosomalnie dominująca wielotorbielowatość nerek ze względu na częstość jej występowania, dziedziczny charakter i związany z nią wysoki na tle innych przyczyn przewlekłej choroby nerek odsetek towarzyszących chorób psychicznych. Mimo częstego współwystępowania depresji, zaburzeń lękowych oraz innych chorób pozostających w kręgu zainteresowań psychiatrii wciąż odsetek chorych nefrologicznych, u których rozpoznano zaburzenie psychiczne oraz rozpoczęto jego leczenie, jest w tej populacji stosunkowo niewielki. W niniejszym artykule omawiamy najczęstsze zaburzenia psychiczne występujące u chorych z przewlekłą chorobą nerek, ich wpływ na leczenie i rokowanie, ze szczególnym uwzględnieniem autosomalnie dominującej wielotorbielowatości nerek. 
Słowa kluczowe: ADPKD, zaburzenia psychiczne, przewlekła choroba nerek, depresja, zaburzenia lękowe
 
Abstract
Mental disorders often affect patients suffering from various somatic chronic diseases, in particular chronic kidney disease. The type and severity of the disorder depends on the progress of the disease, its complications, co-morbidities and administered drugs. Some of disorders, such as delirium, hallucinations, or encephalopathy occur mainly in patients with end-stage renal disease. Other common conditions such as depression and anxiety disorders can occur at every stage of kidney disease, however, with the greatest frequency in patients undergoing renal replacement therapy. Among the causes of chronic kidney disease, autosomal dominant polycystic kidney disease deserves particular attention, due to the frequency of its occurrence, hereditary character and the high percentage of accompanying mental illness in relation to other causes of chronic kidney disease. Despite the frequent occurrence of depression, anxiety disorders and other psychiatric diseases in nephrological patients, the percentage of patients diagnosed with mental disorder who received treatment is relatively small in this population. In this article we discuss the most common psychiatric disorders occurring in patients with chronic kidney disease, their impact on treatment and prognosis, with particular emphasis on autosomal dominant polycystic kidney disease.
Key words: ADPKD, mental disorders, chronic kidney disease, depression, anxiety
 
DOI: 10.24292/01.NP.1023300918.2
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu