VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Obraz kobiecego ciała a wizerunek kreowany przez media
The image of the female body and the image created by the media
Mariusz Surowiec1, 2, Karolina Wilczyńska3, Wiktor Orlof4, Napoleon Waszkiewicz3
1 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
2 Poradnia Leczenia Uzależnień w Przecławiu
3 Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
4 Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 
Streszczenie
W XXI w. media mają bardzo szeroki wachlarz oddziaływań. Są tak rozbudowane, że nie bez powodu zwie się je czwartą władzą. Pozytywna rola środków masowego przekazu jest, niewątpliwie, bezsporna. Dają one dostęp do niemal nieograniczonej wiedzy, umożliwiają kontakty z innymi ludźmi niezależnie od odległości, jaka ich dzieli.
Samoocena jednostki kształtuje się od momentu nabierania samoświadomości. Idee, postaci oraz postawy promowane w środkach masowego przekazu modyfikują dotychczasowy archetyp mężczyzny i kobiety w społeczeństwie poprzez wywieranie wpływu na jednostkę oraz zbiorową świadomość. Media tworzą dysproporcję pomiędzy światem realnym a sztuczną kreacją, co może być niebezpieczne dla kobiet, a szczególnie dziewcząt w okresie dojrzewania.
Konieczne jest zatem korzystanie z środków masowego przekazu w taki sposób, by zminimalizować ryzyko szkód w obszarze zdrowia psychicznego. Rosnąca świadomość dotycząca potencjalnych zagrożeń przyczynia się do powstawania inicjatyw przeciwdziałających popularyzowaniu fikcyjnego obrazu kobiety w mediach.
Słowa kluczowe: media, obraz ciała, media społecznościowe
 
Abstract
In the 21st century media have a very wide range of impacts. They are so complex that it is not without reason that they are called “the fourth power”. The positive role of the mass media is, undoubtedly, indisputable. These measures pave the way for access to almost unlimited knowledge, allow contacts with other people regardless of the distance that separates them.
The self-esteem of the individual is formed from the moment of gaining self-knowledge. Ideas, figures and attitudes promoted in the mass media modify the existing archetype of man and woman in society by exerting influence on the individual and collective consciousness. Media creates a disproportion between the real world and artificial creation, which can be particularly dangerous for females, especially adolescents.
It is therefore necessary to use the mass media in such a way as to minimize the risk of mental health harms. Growing awareness of potential threats contributes to the initiatives preventing the promotion of a fictional image of women in the media.
Key words: media, body image, social media
 
DOI: 10.24292/01.NP.1023300918.4
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu