VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

 

Działania inne niż przeciwdepresyjne leków przeciwdepresyjnych (cz. 2): działanie przeciwbólowe wenlafaksyny
Beyond antidepressive properties of antidepressants (Part II): pain relief during venlafaxine treatment

Iwona Patejuk-Mazurek

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 2 (NR 3): 2010
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Wenlafaksyna ma ugruntowaną pozycję jako lek przeciwdepresyjny, szczególnie w postaciach lekoopornych. Badania kliniczne potwierdzają ponadto jej skuteczność w leczeniu takich zaburzeń lękowych jak lęk uogólniony czy fobia społeczna. Podwójny mechanizm działania, hamowanie wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny, umożliwia usuwanie objawów bólowych związanych lub niezwiązanych z depresją. Zaprezentowano przypadek, w którym takie złożone spektrum oddziaływań wenlafaksyny zostało efektywnie wykorzystane.

Słowa kluczowe:
wenlafaksyna, depresja, ból, SNRI, antydepresanty o podwójnym działaniu

Abstract:

Venlafaxine is a well-known antidepressant, especially effective in the treatment of refractory depressive episodes. It is also indicated in some anxiety disorders, like generalized anxiety disorder and social anxiety. Moreover, a dual mechanism of action, the serotonin and noradrenaline reuptake inhibition, enables pain relief effect. The case of a patient, with complex affective and pain symptomatology, treated effectively with venlafaxine was presented in this article.

Key words:
venlafaxine, depression, pain, SNRI, dual action antidepressants

 

Działania inne niż przeciwdepresyjne leków przeciwdepresyjnych (cz. 1): escitalopram w leczeniu zaburzeń lękowych
Beyond antidepressive properties of antidepressants (Part I): anxiolytic treatment with escitalopram

Iwona Patejuk-Mazurek

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 2 (NR 3): 2010
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Rozpowszechnienie zaburzeń lękowych, ich współchorobowość, np. z depresją, nadużywaniem substancji psychoaktywnych i alkoholu, oraz powodowane przez nie zaburzenia funkcjonowania skłaniają do poszukiwania coraz to nowych możliwości ich skutecznej terapii. Z tego powodu escitalopram był badany pod kątem skuteczności i bezpieczeństwa stosowania go u pacjentów ze spektrum zaburzeń lękowych, w warunkach szpitalnych i praktyce ambulatoryjnej. Dokonano przeglądu literatury na ten temat oraz przedstawiono przypadek efektywnego leczenia lęku uogólnionego escitalopramem.

Słowa kluczowe:
zaburzenia lękowe, escitalopram

Abstract:

The prevalence of anxiety disorders, as well as their comorbidity with depressive, substance use, alcohol and behavioral disorders, mobilize a constant search for the new drug treatment. Escitalopram studies have proved this drug to be effective and safe anxiolytic compound, both for inpatients and outpatients. The review of research studies and a case of effective treatment with escitalopram were presented in this article.

Key words:
anxiety disorders, escitalopram

Fałszywie dodatnie wyniki testów skriningowych przeznaczonych do oznaczania substancji psychoaktywnych
False positive results of psychoactive substance screening tests

Bartosz Łoza, Paweł Bednarski, Anna Mosiołek, Iwona Patejuk-Mazurek, Maja Polikowska

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 2 (NR 3): 2010
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Uzyskano serię fałszywie pozytywnych wyników w grupie pięciu ochotników, u których zastosowano dostępny na rynku test skriningowy przeznaczony do wykrywania nielegalnych substancji. W rzeczywistości dodatkowe, ilościowe badania laboratoryjne moczu nie potwierdziły, ażeby ktokolwiek z tej grupy przyjmował substancje psychoaktywne. Fałszywie pozytywne rezultaty testów skriningowych mogą okazać się wysoce destrukcyjne dla terapeutycznej współpracy.

Słowa kluczowe:
testy skriningowe, testy narkotykowe, testy paskowe, wyniki fałszywie pozytywne, substancje psychoaktywne, sojusz terapeutyczny, współpraca z pacjentem

Abstract:

A series of false positive results were obtained in a group of five volunteers when using a default illegal drug screening test. Actually, additional laboratory analyses of urine samples did not confirm that any of the group used to take psychoactive substances. False positive results of screening tests may become highly destructive for the therapeutic compliance.

Key words:
screening tests, drug tests, control urine sticks, false positive tests, psychoactive substances, therapeutic alliance, therapeutic compliance

 

Piracetam w leczeniu łagodnych zaburzeń poznawczych(MCI, Mild Cognitive Impairment)
Piracetam in the treatment of mild cognitive impairment (MCI, Mild Cognitive Impairment)

Alina Borkowska, Marzena Ziółkowska-Kochan, Agnieszka Kałwa, Wiktor Dróżdż

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 2 (NR 3): 2010
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Cel: Celem badania przekrojowego było porównanie wykonania testów neuropsychologicznych przez pacjentów w wieku powyżej 50 lat, z rozpoznaniem łagodnych zaburzeń poznawczych (MCI), leczonych piracetamem i u osób zdrowych. 
Metoda: Badaniem objęto 85 osób z MCI, w tym u 36 pacjentów rozpoznano postać amnestyczną, a u 49 postać nieamnestyczną. Grupę kontrolną stanowiło 30 osób zdrowych. Do oceny nasilenia globalnych zaburzeń poznawczych zastosowano Skalę Mini-Mental State Examination (MMSE). Do oceny neuropsychologicznej użyto Testu Zegara, Testu Fluencji Słownej oraz Testu Powtarzania Cyfr Wprost i Wspak. 
Wyniki: Pacjenci zarówno z postacią amnestyczną, jak i nieamnestyczną łagodnych zaburzeń poznawczych uzyskali we wszystkich testach znamiennie gorsze wyniki niż osoby zdrowe. Obie grupy chorych z rozpoznaniem MCI różniły rezultaty Testu Fluencji Słownej i Testu Powtarzania Cyfr Wprost, w których pacjenci z postacią amnestyczną uzyskali wyniki znamiennie gorsze aniżeli pacjenci z postacią nieamnestyczną. Stosowanie wyższych dawek piracetamu miało istotny związek z lepszą sprawnością funkcji poznawczych u chorych z nieamnestyczną postacią MCI. 
Wnioski: U pacjentów z łagodnymi zaburzeniami funkcji poznawczych piracetam może być korzystną opcją terapeutyczną w leczeniu łagodnych zaburzeń poznawczych, zwłaszcza postaci nieamnestycznej. Wyższe dawki piracetamu mogą wykazywać większą skuteczność w zakresie poprawy sprawności funkcji poznawczych u chorych z nieamnestyczną postacią MCI.

Słowa kluczowe:
piracetam, łagodne zaburzenia poznawcze (MCI), dysfunkcje poznawcze, testy neuropsychologiczne

Abstract:

Aim: The purpose of this cross-sectional study was comparison of performance on a set of neuropsychological tests the patients aged more than 50 years with diagnosis of mild cognitive impairment who had been treated with piracetam and healthy control subjects. 
Methods: Eighty five patients were enrolled. Among them, amnestic type was diagnosed in 36 subjects and non-amnestic type in 49 subjects. Control group consisted of 30 matched healthy persons. The Mini Mental State Examination (MMSE) was applied for an assessment of global cognitive function. Neuropsychological performance was evaluated with the Clock Drawing Test, Verbal Fluency Test and the Digit Span task simple and back. 
Results: Patients with amnestic and non-amnestic type of MCI obtained significantly worse results on all neuropsychological tests than control subjects. Both groups of MCI patients were distinguished with results of the Verbal Fluency Test and the Digit Span simple task, where patients with amnestic type performed substantially worse than patients with non-amnestic type of MCI. Treatment with higher doses of piracetam was associated with significantly better performance on neuropsychological tests in patients with non-amnestic type of MCI. 
Conclusions: Treatment with piracetam may be beneficial for patients with mild cognitive impairment, especially non-amnestic type. Higher doses of piracetam may effectively improve cognitive performance in patients with non-amnestic type of MCI.

Key words:
piracetam, mild cognitive impairment (MCI), cognitive dysfunctions, neuropsychological tests

 

Doktorze, odwiedź swojego pacjenta w domu

Bartosz Łoza

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 2 (NR 3): 2010
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

W znakomitym artykule koledzy Murawiec i Britmann przedstawili korzyści diagnostyczne wynikające z wizyty w domu chorego. Siłą tej odysei są w szczególności odkrycia analityczne; obserwacja układu artefaktów prowadzi do rekonstrukcji obrazu wnętrza pacjenta. Poniżej, w uzupełnieniu, przedstawiono dwa przypadki, które początkowo były kontrowersyjne diagnostycznie, ale ostatecznie zostały zróżnicowane dzięki wizualizacji/wizytacji miejsca zamieszkania.

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu