VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Zespół poaborcyjny
Post-abortion syndrome

Waldemar Kryszkowki, Kinga Bobińska, Antoni Florkowski, Piotr Wierzbiński, Piotr Gałecki

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 4 (NR 1)/2012
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Aborcja jest ważnym problemem medycznym nie tylko ze względu na skalę zjawiska, ale także związane z nią aspekty prawne. W literaturze często mówi się o następstwach somatycznych tego zjawiska, natomiast rzadko bierze się pod uwagę konsekwencje psychiczne. Od pewnego czasu funkcjonuje określenie zespół poaborcyjny (ZP, zespół postaborcyjny), obejmujące wszelkie objawy psychiczne pojawiające się po aborcji, a zdaniem niektórych badaczy ? także następstwa somatyczne tego zabiegu. Samo istnienie ZP jest przez niektórych krytykowane.

Słowa kluczowe:
aborcja, depresja, lęk, zespół

Abstract:

The abortion is an important medical problem not only because its prevalence but also because of some legal aspects. Somatic results of the abortion are discussed frequently but not so often in relation to psychological consequences. Post-abortion syndrome is relatively a new concept, which depicts all psychopathological symptoms and "according to some researches" also somatic results following the procedure. The concept of PAS is sometimes criticized.

Key words:
abortion, depression, anxiety, syndrome

Pierwotnie postępująca afazja - analiza neuropsychologiczna dwóch przypadków
Primary progressive aphasia - neuropsychological report of two cases

Robert Kucharski, Marcin Woźniak, Maria Nowak, Kinga Jochim, Katarzyna Łachut, Dorota Motyl, Stanisław Pilecki, Małgorzata Stusińska

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 4 (NR 1)/2012
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Niniejsza praca zawiera opis dwóch przypadków pierwotnie postępującej afazji (PPA). Każde studium przypadku zostało podzielone na dwie części ? medyczny opis przypadku i badanie neuropsychologiczne. Przedstawiono 66-letnią pacjentkę z narastającymi zaburzeniami mowy oraz 67-letnią pacjentkę z postępującym zubożeniem mowy i objawami lękowymi. U obu na podstawie obrazu klinicznego, pogłębionej diagnostyki neuropsychologicznej oraz wyników badań neuroobrazowych rozpoznano PPA.

Słowa kluczowe:
pierwotnie postępująca afazja, postępująca afazja bez płynności mowy, neuropsychologia, zwyrodnienie płatowe czołowo-skroniowe

Abstract:

This article contains two case reports of primary progressive aphasia (PPA). Each report has been divided into two separate parts: medical study and neuropsychological assessment. Both female patients of 66 and 67 year old experienced increasing speech difficulties and were diagnosed as a PPA through analysis of clinical picture, psychological diagnostic procedures and neuroimaging.

Key words:
primary progressive aphasia, progressive nonfluent aphasia, neuropsychology, frontotemporal lobar degeneration

Ciężki los outsidera. Opipramol - "opis przypadku"
Outsider?s hard fate. The case of opipramol

Sławomir Murawiec

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 4 (NR 1)/2012
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

W latach 60. ubiegłego wieku, w okresie tworzenia się obowiązującej klasyfikacji leków psychotropowych zostały one podzielone na trzy główne grupy: neuroleptyki, leki przeciwdepresyjne i leki uspokajające. Opipramol, lek wynaleziony w tym samym czasie, nie zmieścił się w żadnej z tych podstawowych grup. Jednym z powodów było jego działanie kliniczne, które łączy efekt przeciwlękowy oraz skuteczność wobec zaburzeń pod postacią somatyczną. W okresie rozwoju farmakoterapii nie przeprowadzono dostatecznej liczby randomizowanych badań klinicznych tego leku ani nie był on stosowany w ośrodkach akademickich. Ponadto lek ten był i jest stosowany w grupach pacjentów, którzy nie mieszczą się w głównym nurcie psychiatrii, a więc u osób z zaburzeniem lękowym uogólnionym i z zaburzeniami pod postacią somatyczną. Tę grupę pacjentów charakteryzuje zmienny i falujący przebieg zaburzeń i są oni przeważnie leczeni w ośrodkach ambulatoryjnych. Praca przedstawia historyczne i naukowe zjawiska, które zdecydowały o takiej pozycji opipramolu w psychiatrii, jaką zajmuje on obecnie. Praca przypomina także obraz kliniczny wyżej wymienionych zaburzeń. Opipramol jest lekiem o budowie trójpierścieniowej z łańcuchem bocznym, jaki występuje we flufenazynie i perfenazynie. Opipramol jest obecnie umieszczany w grupie leków o działaniu uspokajającym, wykazuje słabe działanie przeciwdepresyjne. Lek został zarejestrowany do leczenia zaburzenia lękowego uogólnionego i zaburzeń występujących pod postacią somatyczną.

Słowa kluczowe:
opipramol, klasyfikacja, zaburzenie lękowe uogólnione, zaburzenia pod postacią somatyczną

Abstract:

In the 1960s, in the period of emergence of current classification of psychotropics, all the drugs were divided into: neuroleptics, antidepressants and anxiolitics. Opipramol was not included in any of those main groups. One of the reasons of that situation was it activity in the spectrum of anxiety and psychosomatic symptoms. This medication was not enough studied in randomized controlled trials and was not used in prominent university clinics. Moreover it is useful in clinically difficult group of patients with mixed anxiety and psychosomatic complaints. This group of patients receives care mostly in out-patient services and is not often described in professional literature.
The paper presents historical and scientific background of opipramol?s contemporary place in the field of psychiatry. It describes the symptoms of generalized anxiety disorder and somatoform disorder where this medication is approved for use. Opipramol is the tricyclic compound with side chain similar to those of some classical neuroleptics. It has anxiolytic effect with modest antidepressive activity.

Key words:
opipramol, classification, generalized anxiety disorder, somatoform disorder

Nasilenie lęku u personelu pielęgniarskiego w pięciu typach oddziałów psychiatrycznych:
psychoterapeutycznym, ogólnopsychiatrycznym, psychogeriatrycznym, psychiatrii sądowej, opiekuńczo-leczniczym
The level of anxiety among the nursing staff in five types of psychiatric wards: Psychotherapeutic, General Psychiatric, Psychogeriatric, Forensic, and Care-and-Treatment Department

Sylwia Andrejuk, Bartosz Łoza

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 4 (NR 1)/2012
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Celem badania była ocena nasilenia lęku u personelu pielęgniarskiego w pięciu typach oddziałów psychiatrycznych: psychoterapeutycznym, ogólnopsychiatrycznym, psychogeriatrycznym, psychiatrii sądowej, opiekuńczo-leczniczym. Badanie przeprowadzono w marcu 2011 r. w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. Wzięło w nim udział 96 osób z personelu pielęgniarskiego: 94 kobiety i 2 mężczyzn. Do przeprowadzenia badań użyto ankiety, która składała się z 12 pytań. Pytania te dotyczyły aspektów związanych z pracą zawodową i danych socjodemograficznych. Ponadto wykorzystano 14-punktową Skalę Lęku Hamiltona (HARS, Hamilton Anxiety Rating Scale). Praca na oddziałach intensywnej opieki psychiatrycznej i oddziałach uniwersyteckich wiąże się z niższym poziomem lęku. Podwyższony poziom lęku powoduje niższy poziom satysfakcji z pracy i potrzebę zmiany miejsca zatrudnienia.

Słowa kluczowe:
lęk, personel pielęgniarski, pielęgniarka psychiatryczna, psychiatryczny oddział, psychiatryczny szpital

Abstract:

The purpose of this study was to evaluate the level of anxiety among the nursing staff in five types of psychiatric wards: Psychotherapeutic, General Psychiatric, Psychogeriatric, Forensic, and Care-and-Treatment Department. The study was carried out in March, 2011 in Prof. J. Mazurkiewicz Mazovian Specialized Health Centre. The study included 96 people from the nursing staff, 94 females and 2 males. The questionnaire, which consists of 12 questions, includes items related to various aspects of job, and some socio-demographic data. All participants were also measured with the 14-item Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS). Intensive care and university departments were related to the lower level of anxiety. The higher level of anxiety implies the higher level of dissatisfaction and determines the need for change the job position.

Key words:
anxiety, nursing staff, psychiatric nurse, psychiatric department, psychiatric hospital

Trudności w farmakoterapii dysfunkcji poznawczych w schizofrenii
Difficulties in cognitive dysfunctions pharmacotherapy in schizophrenia

Marek Krzystanek, Paweł Krzywda, Irena Krupka-Matuszczyk

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 4 (NR 1)/2012
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Dysfunkcje poznawcze w schizofrenii są osobnym wymiarem objawowym. Występują one u większości pacjentów i utrzymują się przewlekle. Wiadomo, że dysfunkcje poznawcze w największym stopniu upośledzają jakość życia i codzienne funkcjonowanie, dlatego ich leczenie jest ważnym celem terapii schizofrenii. Przedstawiono przypadek pacjenta z pierwszym epizodem schizofrenii, u którego w wyniku stosowania amisulprydu w relatywnie niskiej dawce uzyskano ustąpienie objawów wytwórczych i negatywnych i poprawę funkcji poznawczych. W artykule dokonano ponadto przeglądu badań dotyczących zaburzeń poznawczych w schizofrenii i ich leczenia.

Słowa kluczowe:
schizofrenia, dysfunkcje poznawcze, amisulpryd

Abstract:

Cognitive dysfunctions group themselves as an isolated symptomatic dimension in schizophrenia. They are present in majority of patients and maintain chronically. It is known that cognitive dysfunctions produce the biggest disability and a heavy burden in quality of life and daily functioning, thus their treatment is important. The case of patient with the first episode of schizophrenia is presented. The amisulpride administration at a very low dose produced the recovery from cognitive and negative symptoms and improvement in cognitive functions. Problems of cognitive dysfunctions in schizophrenia and their treatment were reviewed.

Key words:
schizophrenia, cognitive dysfunctions, amisulpride

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu