VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

 

Farmakologiczne leczenie dystymii
Pharmacological treatment of dysthymia

Marek Krzystanek, Irena Krupka-Matuszczyk

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 3.(NR 2): 2011
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Dystymia należy do grupy zaburzeń subafektywnych. Ocenia się, że występuje ona u 5?6% społeczeństwa. Z powodu względnie łagodnych objawów schorzenie to jest często niedorozpoznawane. W leczeniu dystymii najczęściej używa się trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, moklobemidu, tianeptyny, ritanseryny, sulpirydu, amisulprydu oraz psychoterapii. Leczenie farmakologiczne jest skuteczne u 65% osób z rozpoznaniem dystymii. Przedstawiono przypadek pacjentki z rozpoznaniem podwójnej depresji. Dopiero zastosowanie amisulprydu w dawce 100 mg spowodowało u niej ustąpienie objawów melancholicznych.

Słowa kluczowe:
dystymia, leczenie farmakologiczne, amisulpryd

Abstract:

Dysthymia belongs to the group of subaffective disorders. Its prevalence is assessed at 5?6% of society. Because of relatively mild symptoms the disorder is frequently under-recognized. In the treatment of dysthymia tricyclic antidepressants, selective serotonin re-uptake inhibitors, moclobemide, tianeptine, ritanserin, sulpiride, amisulpride and psychotherapy are applied. Pharmacological treatment is effective in 65% of patients diagnosed with dysthymia. The case study of female patient diagnosed with double depression in whom 100 mg of amisulpride produced recovery from melancholic symptoms was presented.

Key words:
dysthymia, pharmacological treatment, amisulpride

 

Alkohol i napady padaczkowe
Alcohol and epileptic seizures

Maria Magdalena Szubert-Czarnocka

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 3.(NR 2): 2011
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Impulsem do przedstawienia niniejszego opracowania były rozpoznania zawarte w skierowaniach na badanie elektroencefalograficzne osób z problemem alkoholowym i napadami padaczkowymi takie jak "Zespół zależności alkoholowej. Padaczka". Czy takie rozpoznanie jest słuszne? Jak często spotykamy się z tym problemem? Celem pracy była próba odpowiedzi na te pytania na podstawie studiów literaturowych oraz prac własnych. Celem pracy jest również zwrócenie uwagi na mnogość czynników mających wpływ na wystąpienie napadów padaczkowych u osób z problemem alkoholowym.

Słowa kluczowe:
alkohol, napady padaczkowe

Abstract:

The impulse to present the following publication was the diagnosis in the referral to do EEG exam for alcoholic patients with epileptic seizures 'Alcoholism. Epilepsy'. Is this diagnosis right? How often do these seizures occur in alcoholic patients In our hospital? The purpose of this publication is to present, on the basis of chosen publication and personal experience, information about epileptic seizures among people who abuse alcohol. Also the aim is to pay attention to plurality factors affecting the occurrence of epileptic seizures and as a result the appropriate action.

Key words:
alcohol, epileptic seizures

 

Opipramol - znany lek, szerokie możliwości stosowania
Opipramol ? a known drug with wide indications for its use

Iwona Patejuk-Mazurek

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 3.(NR 2): 2011
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Mimo że obecnie dysponujemy szeroką gamą środków przeciwdepresyjnych, a część neuroleptyków uzyskała rejestrację w leczeniu zaburzeń nastroju, są leki, które ze względu na kliniczną przydatność wydają się godne przypomnienia. Takim środkiem jest opipramol. Zsyntetyzowany w latach 60. ubiegłego wieku jako analog imipraminy, w celu leczenia objawów depresyjnych okazał się bardzo skuteczny w leczeniu zaburzeń lękowych, praktyka kliniczna zaś potwierdziła jego przydatność w leczeniu także innych zaburzeń psychicznych. Autorka dokonała przeglądu literatury dotyczącej zastosowań leku. Opipramol, mimo istnienia na rynku innych środków, jest nadal skuteczną i bezpieczną metodą farmakologicznego leczenia zaburzeń lękowych i zaburzeń występujących pod postacią somatyczną (somatoformicznych).

Słowa kluczowe:
zaburzenia lękowe, zaburzenia somatoformiczne, opipramol

Abstract:

Although we have a variety of antidepressants at our disposal as well as some atypical neuroleptics that have also been registered as indicated for treatment of mood disorders, there are drugs which due to their clinical usefulness seem to be worth remembering. Such a drug definitely is opipramol. Synthesized in the 1960s as an imipramine analogue to treat depressive symptoms, it proved to be highly effective in the treatment of anxiety disorders. Moreover, clinical practice has confirmed its usefulness in treatment of other psychiatric disorders. The author presents the review on available literature on the use of opipramol. It used to be administered, as an effective and well tolerated drug, mostly in anxiety and somatoform disorders.

Key words:
anxiety disorders, somatoform disorders, opipramol

 

Leczenie piracetamem w powikłanym zespole zaburzeń neuropsychicznych
Piracetam treatment of complex neuropsychiatric comorbid syndrome

Joanna Grzesiewska, Bartosz Łoza, Joanna Sadowska

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 3.(NR 2): 2011
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Łagodne zaburzenia poznawcze (Mild Cognitive Impairment, MCI) występują u blisko 15?30% pacjentów około 60. r.ż. W dobie coraz dłużej utrzymującej się aktywności zawodowej i społecznej społeczeństwa ustalenie prawidłowej diagnozy u osób z zaburzeniami pamięci i prowadzenie leczenia farmakologicznego i behawioralnego nabiera szczególnie dużego znaczenia. Piracetam, lek nootropowy, o potwierdzonym w badaniach wpływie na poprawę płynności błon komórkowych i zwiększenie przemian energetycznych w komórkach ośrodkowego układu nerwowego, jest bezpiecznym i dobrze tolerowanym wyborem w leczeniu MCI. W artykule opisano przypadek 58-letniego pacjenta, u którego po rozpoznaniu łagodnych zaburzeń poznawczych włączono piracetam w dawce 3200 mg, w efekcie uzyskano poprawę w zakresie funkcjonowania społecznego, samooceny i nastroju. Zaprezentowano testy psychologiczne, które mogą być użyteczne w diagnostyce funkcji poznawczych w MCI.

Słowa kluczowe:
piracetam, MCI, lek nootropowy, funkcjonowanie społeczne

Abstract:

Mild Cognitive Impairment (MCI) occurs approximately in 15-30% of patients who are about 60 years old. In the era of sustained longer job and social activity it becomes particularly important to establish the proper diagnosis for patients with memory impairment and administer the pharmacological and behavioral treatment. It has been confirmed that piracetam, a nootropic drug, improves the liquidity of cell membranes and increases the metabolism of CNS cells. It is also safe and well tolerated, so it is a good option for the treatment of MCI. It is described the case of a 58-year-old patient, who was treated with piracetam 3200 mg/day after MCI diagnosis had been established, resulting in the improvement of social functioning, self-esteem and mood. Neurocognitive tests that are used to diagnose MCI are presented.

Key words:
piracetam, MCI, nootropic drug, social functioning

 

Działanie biologiczne oraz spostrzeganie i interpretacja efektów działania farmakoterapii w psychiatrii
Pharmacotherapy in psychiatry: biological activity, its perception and interpretation

Sławomir Murawiec

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 3.(NR 2): 2011
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Działanie biologiczne leków stosowanych w leczeniu chorób i zaburzeń psychicznych ma miejsce na wielu poziomach, poczynając od subkomórkowego, aż do wpływu na wysoce zintegrowane funkcje układu nerwowego. Na ostatnim wymienionym poziomie działanie leków modyfikuje uwydatnianie znaczeń bodźców i reprezentacji (leki przeciwpsychotyczne), przetwarzanie informacji o charakterze emocjonalnym, interakcyjnym i społecznym, pamięć, uwagę, spostrzeganie bodźców lękowych (leki przeciwdepresyjne, anksjolityczne). Ten poziom działania leków znajduje się na granicy możliwości subiektywnej percepcji. Natomiast efekt działania leku musi zostać zauważony i zwerbalizowany. Spostrzeżenie działania leków jest dokonywane przez osobę leczoną w oparciu o jej możliwości wglądu i cechy osobowościowe. Sposób subiektywnego spostrzegania własnej osoby oraz system wartości mają w tym kontekście podstawowe znaczenie (np. sposób przeżywania bardziej emocjonalny, poznawczy, zorientowany na aktywność, zorientowany na kontakty społeczne itd.). Ostateczny kształt ocenie działania leku nadaje interpretacja spostrzeżonych efektów tego działania. Interpretacje dokonywane są przez osobę leczoną, lekarza i wszystkie inne osoby zaangażowane pośrednio i bezpośrednio w proces terapii. Interpretacje te dokonywane są przez wszystkie te osoby w indywidualnych kontekstach, wynikających z cech psychologicznych oraz indywidualnych systemów odniesień tych osób.

Słowa kluczowe:
farmakoterapia, psychologia

Abstract:

Biological activity of psychopharmacological agents extends from intracellular level to its impact on highly integrated mental functions. On this last mentioned level, pharmacological agents modulate salience (antipsychotics) and emotional processing, processing of social cues, emotional memory, attentional vigilance, and threat processing (antidepressants and anxiolytics). This level of effect of medication is situated at the border of person's abilities to perceive it and then verbalize it. The effect of medication is then subjectively perceived in the context of individual insight and personality (on the basis of emotional, cognitive, behavioral or social context). Perceptions of medication effects are then interpreted by patient, physician and all other persons directly or indirectly involved in psychopharmacological process. The ultimate description and evaluation of pharmacology is based on this last process of interpretation.

Key words:
pharmacotherapy, psychology

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu