VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Zachowania agresywne pacjentów wobec personelu pielęgniarskiego zatrudnionego na oddziałach psychiatrycznych
Aggressive behavior of patients towards nurse personnel employed in psychiatric wards

Renata Markiewicz, Bartosz Łoza, Mirosława Sroka

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 4 (NR 3)/2012
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

W pracy dokonano analizy zachowań agresywnych przejawianych przez pacjentów hospitalizowanych na oddziałach psychiatrycznych Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie w stosunku do personelu pielęgniarskiego. W badaniach uwzględniono: staż pracy pielęgniarek w zawodzie, kwalifikacje zawodowe, sposób reagowania pielęgniarek związany z agresywnym zachowaniem pacjentów, najczęściej doznawane przez pielęgniarki urazy, przyczyny zachowań agresywnych pacjentów oraz wpływ tych zachowań na dalszą kontynuację pracy pielęgniarek po zaistniałym incydencie.

Słowa kluczowe:
zachowania agresywne pacjentów, personel pielęgniarski, psychiatria

Abstract:

In this paper the aggressive behavior towards the nurse personnel of patients hospitalized in psychiatric wards of Mazovian Specialized Health Center in Pruszkow was analyzed. The study considered nurses seniority, qualifications, different types of reaction when exposed to patients? aggressive behavior, nurses most common injuries, causes for patient's aggressive behavior and its influence on nurses? ability for the continuation their job duties.

Key words:
aggressive behavior of patients, nurse personnel, psychiatry

Narzędzia do pomiaru objawów zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego (zastosowanie,właściwości, wady i zalety)
Tools for measuring the symptoms of obsessivecompulsive disorder (application, properties, advantages and disadvantages)

Marcin Jeśka

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 4 (NR 3)/2012
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Poniższy artykuł zawiera przegląd literatury, głównie anglojęzycznej, dotyczącej narzędzi psychometrycznych do oceny występowania i nasilenia zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego (OCD), skonstruowanych na bazie teorii poznawczo-behawioralnej. Artykuł ten porusza też szeroko pojętą problematykę konstrukcji tych narzędzi. W poniższej pracy oprócz omówienia najważniejszych narzędzi do pomiaru zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego (zwłaszcza ich przydatności, właściwości psychometrycznych oraz wad i zalet) zostało zamieszczone też pierwsze w Polsce tłumaczenie skróconej wersji kwestionariusza The Obsessive-Compulsive Inventory (OCI), przygotowanego przez Ednę Foa i zespół.

Słowa kluczowe:
psychometria, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, inwentarz OCI

Abstract:

This article provides an overview of mostly English-language literature on psychometric tools to measure the incidence and severity of obsessive-compulsive disorder (OCD), constructed on the basis of the theory of cognitive-behavioral therapy. This article also looks at the broader issues of design of these tools. In this study in addition to discussing the most important tools for the measurement of obsessive-compulsive disorder, especially their usefulness, psychometric properties and the advantages and disadvantages, there is also the first Polish translation of the questionnaire short version of The Obsessive-Compulsive Inventory (OCI), prepared by Edna Foa and team.

Key words:
psychometrics, obsessive-compulsive disorder, OCI

Opipramol: lek o długiej tradycji stosowania w terapii lęku i depresji. Opis przypadków
Opipramol: drug traditionally used in the treatment of anxiety and depression. Case studies

Irena Krupka-Matuszczyk

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 4 (NR 3)/2012
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Chlorowodorek opipramolu (opipramol) jest tymoleptykiem o działaniu przeciwlękowym i słabym działaniu antydepresyjnym. Znalazł zastosowanie w farmakoterapii m.in. zaburzeń somatyzacyjnych i lęku uogólnionego. Artykuł zawiera podstawowe informacje dotyczące wskazań i przeciwwskazań do stosowania tego preparatu oraz jego działań niepożądanych. Przedstawiono też dwa przypadki kliniczne.

Słowa kluczowe:
opipramol, lęk i depresja

Abstract:

Opipramol hydrochloride (opipramol) is a thymoleptic drug having an anti-anxiety and weak antidepressive action. It is used mainly in the pharmacotherapy of general anxiety and somatoform disorders. The article contains basic information about the indications, side effects and contraindications of the product. Two clinical cases were presented.

Key words:
opipramol, anxiety and depression

Depresja w późnym wieku - odrębności kliniczne i wyzwania terapeutyczne
Late-life depression - specificity and challenges of its therapy

Agnieszka Widła

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 4 (NR 3)/2012
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Diagnostyka i leczenie depresji w wieku podeszłym są źródłem wielu wyzwań. Pacjenci w tej grupie wiekowej są wyjątkowo wrażliwi na działania niepożądane farmakoterapii. Depresja w wieku podeszłym wiąże się z dużą chorobowością i śmiertelnością. Nadal głębokie jest przekonanie, także wśród pracowników ochrony zdrowia, że depresja jest czymś naturalnym w kontekście pogarszającego się wraz z wiekiem stanu somatycznego i psychicznego, obniżania statusu społeczno- ekonomicznego, utraty niezależności. Leczenie musi uwzględniać zmienioną farmakodynamikę i farmakokinetykę leków, współwystępowanie chorób somatycznych i neurologicznych. Zawsze należy rozważyć możliwość podjęcia oddziaływań psychoterapeutycznych i interwencji socjalnych. W artykule autorka stara się w sposób praktyczny przedstawić odrębności kliniczne depresji w wieku podeszłym, a także problemy związane z terapią farmakologiczną i niefarmakologiczną. Na zakończenie artykułu przedstawiono trzy opisy przypadków pacjentów leczonych z powodu depresji w wieku podeszłym.

Słowa kluczowe:
depresja w późnym wieku, terapia, leki przeciwdepresyjne

Abstract:

Diagnostics and therapy of late-life depression are real challenges. Elderly patients are exceptionally susceptible to adverse effects of pharmacotherapy. In case of this age group, depression is still related to higher morbidity and mortality. There still exists a profound belief, also among health care workers, that late-life depression is a natural, age-related process caused by declining somatic and mental condition, lower social and economical status and loss of independence. Treatment must include problems with specific pharmacodynamics, pharmacokinetics, and co-existing neurological diseases. It is always important to consider psychotherapy and social intervention. The author discussed the clinical specificity of late-life depression, as well as problems related to pharmacological and non-pharmacological treatment. At the end of the article three cases of elderly, depressive patients were presented.

Key words:
late-life depression, therapy, antidepressants

Tabletki rozpuszczające się w ustach w terapii pacjentów z chorobą Alzheimera
Orally disintegrating tablets in treatment of Alzheimer disease

Bartosz Łoza

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 4 (NR 3)/2012
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Tabletki szybko rozpuszczalne (ODT, orally disintegrating tablets) dają wiele korzyści w terapii pacjentów z otępieniem. Opiekunowie chorych, przyjmujących donepezil w formie ODT, wyrażają wyższy poziom satysfakcji, a także doświadczają wyższej sprawności leczenia i dopasowania terapii do potrzeb. ODT ułatwia współpracę w przyjmowaniu leków, ponieważ podawanie i absorpcja leków są łatwiejsze i bardziej efektywne. Forma ODT donepezilu może być stosowana w przypadku trudności w połykaniu lub trawieniu, co jest powszechne wśród starszych pacjentów.

Słowa kluczowe:
ODT, tabletki rozpuszczające się w ustach, otępienie, donepezil

Abstract:

Orally disintegrating tablets (ODTs) offer lots of advantages in therapy of patients with dementia. Caregivers of patients on donepezil-ODT express higher satisfaction and get higher medication ease and therapy convenience. ODTs facilitate medication adherence, because the administration and absorbing of the drugs are easier and more effective. Donepezil ODT can be used when there are difficulties in swallowing or digesting, what is typical in elderly patients.

Key words:
ODT, orally disintegrating tablets, dementia, donepezil

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu