VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Recenzja
Book review
 
Anna Zielińska
 
Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 5 (NR 2)/2013
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619
 
Recenzowa na książka : Anna Steliga . Arteterapia w rehabilitacji osób chorych na schizofrenię.
 
Wydawnictwo A, Kraków 2011.
Badanie stanu psychicznego oskarżonego połączone z obserwacją w zakładzie leczniczym – wybrane zagadnienia
Notes about inpatient forensic assessment of defendant in psychiatric hospital
 
Sebastian Ładoś
 
Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 5 (NR 2)/2013
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619
 
Streszczenie
Artykuł dotyczy przesłanek zarządzenia obserwacji sądowo-psychiatrycznej oskarżonego w postępowaniu karnym. Jest próbą przedstawienia doświadczeń z ostatnich lat związanych ze stosowaniem art. 203 Kodeksu postępowania karnego (k.p.k.) po nowelizacji wywołanej orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 10 lipca 2007 r.
 
Słowa kluczowe:
obserwacja sądowo-psychiatryczna
 
Abstrac t
This article is related to penal procedure premises of regulations of forensic observation of psychiatric defendants. It is the presentation of certain experiences from last several years with application article 203 of Polish penal procedure Code, after amendments evoked from the 10th July 2007 judgement of the Polish Constitutional Tribunal.
 
Key words:
inpatient forensic assessment

Vademecum kwetiapiny
Quetiapine vademecum

Bartosz Łoza
 
Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 5 (NR 2)/2013
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619
 
Streszczenie
Kwetiapina jest atypowym neuroleptykiem stosowanym w leczeniu schizofrenii, zaburzeń dwubiegunowych, dużej depresji, zaburzeń reaktywnych (np. PTSD), zaburzeń lękowych (np. lęku uogólnionego), zaburzeń zachowania, zaburzeń zachowania towarzyszących otępieniu, bezsenności, zespołu zależności alkoholowej, zespołu Tourette’a oraz wielu innych zaburzeń. Kwetiapina jest szeroko stosowana zarówno w leczeniu zaburzeń zarejestrowanych, jak i ze wskazań pozarejestracyjnych.
 
Słowa kluczowe:
kwetiapina, wskazania, dawki, zastosowania pozarejestracyjne
 
Abstract
Quetiapine is an atypical antipsychotic administered for the treatment of schizophrenia, bipolar disorder, major depressive disorder, reactive disorder (e.g. PTSD), anxiety (e.g. GAD), behavioral disorders, behavioral and psychological symptoms of dementia, insomnia, alcohol dependence, Tourette syndrome, and many other disorders. Quetiapine is being widely used for both off-label and officially registered treatments.
 
Key words:
quetiapine, indications, doses, off-label use
Arteterapia w przestrzeni depresji (II etap)
Art therapy in the world of depression (II phase)
 
Aleksandra Chmielnicka-Plaskota, Bartosz Łoza, Paweł Bednarski, Anna Zielińska
 
Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 5 (NR 2)/2013
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619
 
STRESZCZENIE
Celem opisanych badań jest aktywizacja arteterapeutyczna pacjentów z zespołami depresyjnymi. W pracy dokonano analizy II etapu badań z zakresu arteterapii w psychiatrii.
Pierwszy etap badań opisano w piśmie „Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny” z 2011 r., vol. 3 (nr 3). Na tym etapie badań zastosowano działania arteterapeutyczne w przestrzeni otwartej. Podjęto takie formy aktywności twórczej jak warsztaty twórcze, performance i instalacja. Kontynuowano działania o charakterze poznawczym, emocjonalnym oraz behawioralnym. W studium przypadków na bazie diagnozy i karty obserwacji sesji arteterapeutycznej opisano proces powstawania wytworu plastycznego oraz podano wypowiedzi pacjentów przed sesją, w jej trakcie oraz po niej. Dokonano porównania I i II etapu arteterapii, bazując na skalach subiektywnych – skalach opisowych opartych na sztuce. Skale te w ogólnej koncepcji projektu pt. „Od działalności artystycznej do rehabilitacji własnych kompetencji” będą stanowiły uzupełnienie badań psychometrycznych (skal PGWB i HADS) (III etap badań).
 
Słowa kluczowe:
psychiatria, depresja, lęk, arteterapia
 
ABSTRACT
The purpose of these studies is to stimulate patients with depression to art therapeutic activity. We analyze the 2nd phase of studies on art therapy in psychiatry. The 1st phase was presented in “Neuropsychiatry. Clinical Review”, vol. 3 (No 3) 2011. At the current stage, arttherapeutic activities are applied in open space. Such forms of creative activity as workshops, performance, and installation are undertaken. Previous activities of cognitive, emotional, and behavioral nature are continued. In case studies, the process of creating art is described based on the diagnosis, record of observations of the arttherapeutic session. Patient’s statements expressed before, during, and after the session are also quoted. A comparison of the 1st and 2nd phases of art therapy is done based on subjective scales, i.e., descriptive scales that rely on those used in fine arts. These scales, according to a general idea of the project: „From art activity to rehabilitation of one’s own competences”, will complement a psychometric research (PGWB and HADS scales) (3rd phase of studies).
 
Key words:
psychiatry, depression, anxiety, art therapy
Leczenie pogranicznych zaburzeń osobowości. Część II: psychoterapia
Treatment of borderline personality disorder. Part II: psychotherapy
 
Tytus Koweszko, Anna Mosiołek
 
Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 5 (NR 2)/2013
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619
 
Streszczenie
W ostatniej dekadzie w piśmiennictwie nt. leczenia zaburzeń pogranicznych szczególną skuteczność przypisuje się dwóm podejściom terapeutycznym: psychodynamicznemu i poznawczo-behawioralnemu. Metaanalizy Leichsenringa i Leibinga wskazują, że oba nurty terapeutyczne dają wyraźne efekty i poprawę funkcjonowania, jak również pozwalają na zmiany wzorców zachowań u osób z osobowością pograniczną. Należy jednak pamiętać, że techniki w nurcie psychodynamicznym niosą za sobą pewne zagrożenia dla niespójnych pacjentów pogranicznych.
Eklektyczne podejście, w którym stosowane są różne techniki na różnych etapach leczenia, może przynieść maksymalne korzyści pacjentom, jak również ułatwiać pracę terapeutów.
W przypadku osobowości pogranicznej również komfort pracy terapeuty jest niezwykle istotny, ponieważ silne reakcje przeciwprzeniesieniowe mogą spowodować szkody, zarówno dla leczonego, jak i leczącego.
 
Słowa kluczowe:
pograniczne zaburzenie osobowości, psychoterapia psychodynamiczna, dialektyczna terapia behawioralna
 
Abstract
During the last decade, the effectiveness of two therapeutic schools, i.e. psychodynamic and cognitive-behavioral ones, was mostly analyzed in relation to borderline personality disorder (BPD). Leichsenring’s and Leibing’s meta-analyses indicated that both concepts are able to prove clear therapeutic effects and improve the functioning, as well as allow to change patterns of the borderline behavior. However, it should be kept in mind, that psychodynamic techniques may result in some adverse consequences because of internal incoherence of BPD patients. The integrative psychotherapeutic school can bring maximum benefits for patients, as well as facilitate the work of therapists. In a case of BPD, the comfort of the therapist is also extremely important, as strong countertransference reactions may in fact cause harm for both patients and therapists.
 
Key words:
borderline personality disorder, psychodynamic psychotherapy, Dialectical Behavior Therapy, DBT
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu