VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Muzykoterapia w fizjoterapii i rehabilitacji
Music therapy in physiotherapy and rehabilitation
Dominik Turzyński1, Piotr Sulikowski2, Marek Postuła3Katarzyna Sulikowska4
1 Wydział Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
2 Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
3 Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
4 Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego
 
Streszczenie
Muzykoterapia to nowoczesny środek terapeutyczny o oddziaływaniu zarówno psychicznym, jak i somatycznym. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na zastosowanie muzyki i jej składowych we wsparciu różnych metod leczniczych, w szczególności w fizjoterapii i rehabilitacji. Przedstawiono najważniejsze elementy składowe muzyki oraz ich wpływ na pacjenta w realizacji procesu terapeutycznego. Omówiono główne typy i funkcje terapii oraz sposoby odbioru muzyki, a także dokonano przeglądu publikacji i badań klinicznych dotyczących praktyk medycznych wspieranych muzykoterapią. Muzyka może mieć istotne znaczenie w leczeniu pacjentów z oddziałów: neurologicznego, onkologicznego, neonatologicznego i innych.
Słowa kluczowe: muzykoterapia, fizjoterapia, rehabilitacja
 
Abstract
Music therapy is a modern therapeutic measure which has both mental and somatic effects. The aim of this paper is to draw attention to the use of music and its elements to support various therapeutic methods, in particular in physiotherapy and rehabilitation. The most important music components and their influence on patients in the therapeutic process were presented. Main types and functions of the therapy as well as ways of perceiving music were discussed. A review of literature regarding medical practices enhanced with music therapy was performed. Music may have an important impact on treating patients from wards such as neurological, oncological, neonatal, etc.
Key words: music therapy, physiotherapy, rehabilitation
 
DOI: 10.24292/01.NP.1023300918.7
Filmoterapia. Opis przypadku
Film therapy. Case study
Olga Łoza
Klinika Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
Streszczenie
W niniejszym artykule zaprezentowano opis filmoterapii stanowiącej część szerszego
planu leczenia pacjenta cierpiącego na zaburzenia związane z przyjmowaniem substancji
psychoaktywnych, z trudnościami wychowawczymi oraz cechami osobowości
pogranicznej.
Słowa kluczowe: filmoterapia, depresja
 
Abstract
This article presents a description of a film therapy case, which is part of a complex treatment
plan for a patient suffering from disorders related to the intake of psychoactive substances,
with educational difficulties and borderline personality traits.
Key words: film therapy, depression
 
DOI: 10.24292/01.NP.1023300918.6
Obraz kobiecego ciała a wizerunek kreowany przez media
The image of the female body and the image created by the media
Mariusz Surowiec1, 2, Karolina Wilczyńska3, Wiktor Orlof4, Napoleon Waszkiewicz3
1 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
2 Poradnia Leczenia Uzależnień w Przecławiu
3 Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
4 Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 
Streszczenie
W XXI w. media mają bardzo szeroki wachlarz oddziaływań. Są tak rozbudowane, że nie bez powodu zwie się je czwartą władzą. Pozytywna rola środków masowego przekazu jest, niewątpliwie, bezsporna. Dają one dostęp do niemal nieograniczonej wiedzy, umożliwiają kontakty z innymi ludźmi niezależnie od odległości, jaka ich dzieli.
Samoocena jednostki kształtuje się od momentu nabierania samoświadomości. Idee, postaci oraz postawy promowane w środkach masowego przekazu modyfikują dotychczasowy archetyp mężczyzny i kobiety w społeczeństwie poprzez wywieranie wpływu na jednostkę oraz zbiorową świadomość. Media tworzą dysproporcję pomiędzy światem realnym a sztuczną kreacją, co może być niebezpieczne dla kobiet, a szczególnie dziewcząt w okresie dojrzewania.
Konieczne jest zatem korzystanie z środków masowego przekazu w taki sposób, by zminimalizować ryzyko szkód w obszarze zdrowia psychicznego. Rosnąca świadomość dotycząca potencjalnych zagrożeń przyczynia się do powstawania inicjatyw przeciwdziałających popularyzowaniu fikcyjnego obrazu kobiety w mediach.
Słowa kluczowe: media, obraz ciała, media społecznościowe
 
Abstract
In the 21st century media have a very wide range of impacts. They are so complex that it is not without reason that they are called “the fourth power”. The positive role of the mass media is, undoubtedly, indisputable. These measures pave the way for access to almost unlimited knowledge, allow contacts with other people regardless of the distance that separates them.
The self-esteem of the individual is formed from the moment of gaining self-knowledge. Ideas, figures and attitudes promoted in the mass media modify the existing archetype of man and woman in society by exerting influence on the individual and collective consciousness. Media creates a disproportion between the real world and artificial creation, which can be particularly dangerous for females, especially adolescents.
It is therefore necessary to use the mass media in such a way as to minimize the risk of mental health harms. Growing awareness of potential threats contributes to the initiatives preventing the promotion of a fictional image of women in the media.
Key words: media, body image, social media
 
DOI: 10.24292/01.NP.1023300918.4

Dlaczego kwas walproinowy stał się najczęściej stosowanym stabilizatorem nastroju?
Why has valproic acid become the most commonly used mood stabilizer?
Bartosz Łoza
Klinika Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
Streszczenie
Paradoksalnie, chociaż mamy coraz więcej dowodów na skuteczność terapeutyczną litu, odnotowuje się spadek jego przepisywania w większości krajów rozwiniętych. W rzeczywistości całkowite zastosowanie litu pozostaje stałe, natomiast od początku lat 90. XX w. gwałtownie wzrasta wykorzystanie leków przeciwpsychotycznych drugiej generacji, kombinacji lekowych, a przede wszystkim zastosowanie kwasu walproinowego w leczeniu zaburzeń dwubiegunowych. Można wyróżnić wiele przyczyn występowania tych tendencji w praktyce klinicznej. Z jednej strony rolę odgrywają takie czynniki jak niekorzystny profil bezpieczeństwa i problemy z utrzymaniem ciągłości terapii podczas stosowania litu, z drugiej zaś – bardziej uniwersalny profil skutecznych zastosowań kwasu walproinowego w różnych postaciach zaburzeń dwubiegunowych, zarówno w postaci monoterapii, jak i w kombinacjach. Co więcej, zapewne brane są pod uwagę także nowe doniesienia o unikalnym potencjale neurotroficznym kwasu walproinowego.
Słowa kluczowe: kwas walproinowy, stabilizator nastroju, choroba afektywna dwubiegunowa
 
Abstract
Paradoxically, as evidence about the therapeutic efficacy of lithium increases there is a relative decrease in lithium prescribing in most of developed countries. Actually, lithium use overall remained constant, whilst second generation antipsychotics,
combinations and especially valproate use has increased dramatically from the beginning of nineties in 20th century in bipolar treatment. The various reasons for the decreasing lithium and rise of valproate trends play a role in prescribing practice. The lithium unfavorable side effect profile, its problems with patients’ adherence and on the other hand the more clinically universal profile of valproate, effective in various forms bipolar disorders, both during monotherapy or in combinations, can explain all these trends. New reports on the unique neurotrophic potential of valproate are probably also taken into account by psychiatrists.
Key words: valproic acid, mood stabilizer, bipolar disorder
 
DOI: 10.24292/01.NP.1023300918.5
Telemedyczne skale w badaniu zjawisk psychopatologicznych powiązanych z kryzysem cywilizacyjnym. Projekt informatyczny. Skale: pracoholizmu, przewlekłego zmęczenia, wypalenia, wypalenia zawodowego, stresu w pracy i objawów depresyjnych
Telemedicine scales in the study of the psychopathological phenomena related to civilization crisis. IT project. Scales of workaholism, chronic fatigue, burnout, job burnout, stress at work and depressive symptoms
Bartosz Łoza (ORCID 0000-0003-2571-8652),
Maja Herman (ORCID 0000-0001-6947-4501)
Klinika Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
Streszczenie:
Praca opisuje realizację informatycznego grantu naukowego (RPMA.01.02.00-14-5594/16) stworzenia zestawu telemedycznych skal, odnoszących się do opisu zjawisk określanych w piśmiennictwie jako zespół cywilizacyjny, tj. zaburzeń powiązanych
ze współczesnym stylem życia. Utworzono zespół powiązanych narzędzi pomiarowych do oceny pracoholizmu, przewlekłego zmęczenia, wypalenia, wypalenia zawodowego, stresu w pracy i nasilenia objawów depresyjnych.
Słowa kluczowe: informatyzacja, skale, psychometria, zespół cywilizacyjny, telemedycyna
 
Abstract
The article describes the implementation of an scientific grant (RPMA.01.02.00-14-5594/16) to create a set of telemedical scales referring to the description of phenomena referred to in the literature as the civilization syndrome, i.e. disorders related
to the modern lifestyle. A team of related measuring tools has been created to assess workaholism, chronic fatigue, burnout, job burnout, stress at work and the severity of depressive symptoms.
Key words: IT, scales, psychometrics, civilization syndrome, telemedicine
 
DOI: 10.24292/01.NP.1023300918.3
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu